Print

Mediteransko stočarstvo (228307)

Course coordinators


Assoc. Prof. Tomislav Šarić, PhD

Course description

Izrazita heterogenost reljefnih, klimatskih i vegetacijskih obilježja Mediterana ogleda se i u domeni stočarstva koje u pravilu nastoji pratiti raspoložive prirodne resurse. Cilj ovog predmeta je dati uvid u aktualne stočarske trendove na Mediteranu i osposobiti studente za upravljanje procesima uzgoja domaćih životinja i proizvodnje primarnih animalnih proizvoda (meso i mlijeko). Cilj predmeta je upoznati studente sa suvremenim znanstvenim dostignućima i tehnološkim rješenjima u funkciji postizanja visokih proizvodnih rezultata uvažavajući osnovna načela dobrobiti životinja i održivog gospodarenja ekosustavima u području Mediterana. Kroz pojedine tematske cjeline studente će se upoznati s komparativnim prednostima i limitirajućim faktorima Mediterana za profitabilno i ekološki održivo bavljenje stočarstvom. Pored naglaska na primarne stočarske proizvode, spoznati će se važnost i mogućnost primjene sekundarnih proizvoda stočarstva (gnoj, vuna) u nekonvencionalnim sustavima proizvodnje bilja slijedeći globalne trendove(integrirana i ekološka poljoprivreda, permakultura) .

Type of course

ECTS: 4.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 40
Lectures: 24
Practicum: 9
Seminar: 3
Field exercises: 4

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Stjecanje osnovnih znanja o uzgoju stoke i različitim tehnologijama proizvodnje primarnih i sekundarnih proizvoda stočarstva u tipičnim uvjetima Mediterana. Predmetom se stječu preduvjeti za kritički osvrt na pojedine segmente stočarske proizvodnje i predlaganje optimalnih rješenja problema u okvirima pojedine ekološke niše.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Vježbe u praktikumu
 • Terenske vježbe
 • Seminari

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Odabrati genotipove koji udovoljavaju cilju proizvodnje (meso-mlijeko) i raspoloživim resursima Rasprave tijekom nastave, kolokvijii/pismeni ispit, seminar, pismeni i usmeni ispit
Preporučiti metode uzgoja u skladu s načelima dobrobiti životinja i održivog gospodarenja ekosustavima Rasprave tijekom nastave, kolokvijii/pismeni ispit, seminar, pismeni i usmeni ispit
Provoditi uzgojne aktivnosti uvažavajući preporuke struke po pitanju reprodukcije, hranidbe i zoohigijene Rasprave tijekom nastave, kolokvijii/pismeni ispit, seminar, pismeni i usmeni ispit
Koristiti sekundarne proizvode stočarstva u integriranoj i ekološkoj proizvodnji Rasprave tijekom nastave, kolokvijii/pismeni ispit, seminar, pismeni i usmeni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Izložiti predviđeni program predavanja na jednostavan i studentima razumljiv način
Provesti predviđeni program vježbi u praktikumu i na terenu te upoznati studente sa elementima izrade i izlaganje seminarskih radova. Procijeniti u kojoj su mjeri studenti sudjelovali u nastavi i usvojili obrazovne ciljeve te ostvarili ishode učenja modula te prema tome ocijeniti studente koristeći tehnike ispitivanja u obliku postavljenih pitanja kombinacijom pismenog i usmenog ocjenjivanja (ocjene od nedovoljan (1) do odličan (5))

Students' obligations

Pohađati predviđeni program predavanja i usvojiti programom predviđena znanja.
Aktivno sudjelovati u raspravi na predavanjima i tijekom izvođena vježbi.
Izraditi seminarske radove i prezentirati glavne rezultate.
Pristupiti polaganju parcijalnih ispita ili završnom pismenom ispitu kao uvjetu za polaganje usmenog završnog ispita

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Nastava (aktivno sudjelovanje) 24 24 0.8
Vježbe (priprema i aktivno sudjelovanje) 13 26 0.866
Seminar 15% 0-59%
60-69%
70-79%
80-89%
90%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
3 10 0.333
Pismeni (kolokvij 1) 15% 0-59%
60-69%
70-79%
80-89%
90%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
10 0.333
Pismeni (kolokvij 2) 15% 0-59%
60-69%
70-79%
80-89%
90%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
10 0.333
Pismeni (kolokvij 2) 15% 0-59%
60-69%
70-79%
80-89%
90%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
10 0.333
Usmeni 40% 0-59%
60-69%
70-79%
80-89%
90%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
30 1
Ukupno 40 120 4
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Usmeni Završni usmeni ispit - uvjet položeni parcijalni testovi znanja (studenti koji ih nisu položili pišu završni pismeni ispit iz cijelog gradiva prije usmenog)

Weekly class schedule

 1. Značaj stočarstva na Mediteranu (svi aspekti doprinosa uzgoja stoke uključujući gospodarsku, tradicijsku, demografsku i ekološku komponentu)
 2. Reprodukcija (upravljanje reprodukcijom u skladu sa proizvodnim ciljem i uvjetima uzgoja
 3. Postupci sa životinjama u specifičnim fazama uzgoja (pripust, gravidnost, partus, laktacija, odbiće)
 4. Proizvodnja i mogućnosti aplikacije sekundarnih proizvoda stočarstva (gnoj, vuna) u proizvodnji bilja
 5. Izračun reprodukcijskih pokazatelja u populaciji
 6. Primjena osnovnih načela hranidbe pojedinih kategorija životinja
 7. Sastavljanje obroka
 8. Genotipovi (pasmine), uzgojno selekcijski rad i očuvanje animalnih genetskih resursa
 9. Procjene uzgojnih vrijednosti
 10. Prezentacija seminara studenata po odabranim područjima
 11. Metaboličke bolesti i njihov utjecaj na proizvodnju
 12. Parazitarne i infektivne bolesti
 13. Provedba specifičnih aktivnosti (mužnja, striža, kastracija, odrožavanje, kupiranje) u funkciji veće proizvodnosti i zdravstvenog stanja životinja
 14. Terenske vježbe (zoohigijana, striža, mužnja)
 15. Popravak kolikovija održanih tijekom semestra

Obligatory literature

 1. Uremović, Z., Uremović, M., Pavić, V., Mioč, B., Mužic, S., Janječić, Z. (2000): Stočarstvo, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
 2. Mioč, B., Pavić, V., Sušić ,V. (2007): Ovčarstvo, Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb.
 3. Mioč, B., Pavić, V. (2002): Kozarstvo, Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb.
 4. Caput, P., Ivanković, A., Mioč, B. (2013): Očuvanje biološke raznolikosti u stočarstvu, Hrvatska mljekarska udruga. Zagreb.
 5. Uremović, Z. (2004): Govedarstvo, Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb.
 6. Predavanja, PowerPoint prezentacije, dodatni materijali (Merlin)

Recommended literature

 1. A. Ivanković, D. Filipović, I. Mustać, B. Mioč, Z. Luković, Z. Janječić (2016): Objekti i oprema u stočarstvu. Sveučilište u zagrebu Agronomski fakultet.

Similar course at related universities

 • Osnove stočarstva (Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet)
 • Osnove stočarske proizvodnje (Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet)
 • Osnove stočarske proizvodnje (Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek)

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.