Print

Biljna bakteriologija (173289)

Course coordinator

Course description

Modul sadrži više cjelina u kojima se detaljno obrađuju bakterioze i fitoplazmoze pojedinih poljoprivrednih kultura: voćaka, vinove loze, povrtnih kultura, ratarskih i industrijskih kultura. U pojedinoj tematskoj cjelini će se detaljno obrađivati odabrane bakterioze i fitoplazmoze pojedinih poljoprivrednih kultura i to tako da će se studenti moći upoznati sa simptomima koje uzrokuju pojedine bakterije odn. fitoplazme, njihov životni ciklus i načini prenošenja i održavanja u prirodi te prijenos putem različitih vektora, ekonomski značaj te mjere prevencije i eradikacije kojima se mogu umanjiti štetne posljedice koje uzrokuju.
Pri upisu modula svaki student će navesti svoj specijalistički interes za određeno područje u fitobakteriologiji te će mu, na temelju interesa, biti omogućeno dodatno fokusirano specijaliziranje izabranog dijela fitobakteriologije.
Kroz praktični dio modula studenti će se upoznati s dijagnostičkim protokolima za određivanje različitih vrsta bakterija.
Bit će obrađene metode uzorkovanja zaraženih biljaka, metode izolacije fitopatogenih bakterija iz zaraženog biljnog tkiva, kultivacija bakterijskih izolata na hranjivim medijima, izolacija i održavanje čistih kultura, različite klasične laboratorijske tehnike koje se provode s ciljem identifikacije bakterija i fitoplazmi kao i suvremene serološke tehnike (ELISA-test) te tehnike koje se bave genomom (PCR). Praktični rad studenta uključivat će i izradu eseja koji će zahtijevati korištenje najnovijih znanstvenih spoznaja raspoloživih iz različitih znanstvenih izvora (tiskana literatura, internet), a koji će student braniti pri polaganju ispita.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L2

E-learning: L3

Teaching hours: 30
Lectures: 10
Auditory exercises: 10
Seminar: 10

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70 %
Good (3): 71-80 %
Very good (4): 81-90 %
Excellent (5): 91-100 %

Description

Ocjena iz ovog modula temelji se na praćenju rezultata studenta u smislu savladavanja gradiva (predavanja+vježbe+seminarski rad) sukladno definiranim elementima praćenja.

General competencies

.Znanstveno usavršavanje u području fitopatologije prokariotskih patogena. Poznavanje temeljnih činjenica u fitobakteriologiji, u parazitskom odnosu prokaritski patogen-biljka, biologija i ekologija fitopatogenih prokariotskih biljnih patogena. Studenti će sudjelovati u izvedbi dijagnostičkih protokola u dijagnostičkom fitobakteriološkom laboratoriju i primjeni pripadajuće laboratorijske opreme, pribora i reagensa. Moći će vrednovati i kritički razumijevati mehanizme i fenomene u području fitogakteriologije te analizirati i sintetizirati nove spoznaje o vlastitim ostvarenim rezultatima i ishodima provedenih istraživanja.

Types of instruction

 • Predavanja
  Modul sadrži cjeline u kojima se detaljno obrađuju bakterioze i fitoplazmoze pojedinih poljoprivrednih kultura: voćaka, vinove loze, povrtnih kultura, ratarskih i industrijskih kultura. U pojedinoj tematskoj cjelini će se detaljno obrađivati odabrane bakterioze i fitoplazmoze pojedinih poljoprivrednih kultura i to tako da će se studenti moći upoznati sa simptomima koje uzrokuju pojedine bakterije odn. fitoplazme, njihov životni ciklus i načini prenošenja i održavanja u prirodi te prijenos putem različitih vektora, ekonomski značaj te mjere prevencije i eradikacije kojima se mogu umanjiti štetne posljedice koje uzrokuju. Pri upisu modula svaki student će navesti svoj specijalistički interes za određeno područje u fitobakteriologiji te će mu, na temelju interesa, biti omogućeno dodatno fokusirano specijaliziranje izabranog dijela fitobakteriologije.
 • Konzultacije
  Konzultacije s predmetnim nastavnikom vezano uz izradu seminarskog rada i pojedine sastavnice modula od neposrednog interesa za studenta.
 • Seminari
  Izradu eseja od strane studenta koji će zahtijevati korištenje najnovijih znanstvenih spoznaja raspoloživih iz različitih znanstvenih izvora (tiskana literatura, baze podataka, internet) te konzultacije s predmetnim nastavnikom, a koji će student braniti pri polaganju ispita.
 • Vježbe
  Kroz praktični dio modula studenti će se upoznati s dijagnostičkim protokolima za određivanje različitih vrsta fitopatogenih bakterija kao i metode analize srodnosti izolata. Bit će obrađene metode uzorkovanja zaraženih biljaka, metode izolacije fitopatogenih bakterija iz zaraženog biljnog tkiva, kultivacija bakterijskih izolata na hranjivim medijima, izolacija i održavanje čistih kultura, različite klasične laboratorijske tehnike koje se provode s ciljem identifikacije bakterija i fitoplazmi kao i suvremene serološke tehnike (ELISA-test) te tehnike koje se bave genomom (PCR).

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Integrirati teoretsko znanje i praktične vještine u odabiru i primjeni dijagnostičkih alata za identifikaciju vrste bakterija Definirani elementi praćenja
Postaviti dijagnozu po pitanju bolesti uzrokovane bakterijom i savjetovati odabir testova za detaljniju potvrdu identifikacije izolirane vrste Definirani elementi praćenja
Analizirati i vrednovati prikupljene činjenice o bolesnoj biljci s ciljem opisivanja bazične biologije bakterijskog patogena, posebno pri pojavi novih sojeva ili novih vrsta Definirani elementi praćenja
Planirati laboratorijsko istraživanje u cilju determinacije uzročnika bakterioze te interpretirati rezultate uzgoja fitopatogene bakterije u čistoj kulturi Definirani elementi praćenja
Analizirati i vrednovati informacije s ciljem raspravljanja o značaju fitobakterije u prirodnim i kultiviranim/uzgojnim ekosistemima Definirani elementi praćenja
Razmjenjivati informacije sa znanstvenicima/nastavnikom u pisanoj ili verbalnoj formi Definirani elementi praćenja
Kreirati/osmisliti i voditi istraživanje u području biljne bakteriologije za potvrdu prisutne bakterijske vrste ili čak pri pronalasku nove vrste Definirani elementi praćenja

Working methods

Teachers' obligations

Nastavnici su obavezni pružiti studentu-polazniku modula uvid u vrhunski znanstveni opus iz područja koje mu je od izrazitog interesa u razvoju njegove znanstvene karijere. Radom u ovom modulu nastavnik prati razvoj kompetencija studenta unutar svih oblika nastave te provjerava njegov uspjeh u svladavanju definiranih ishoda modula unutar realizacije seminarskog rada i usmenog ispita.

Students' obligations

Od studenata se unutar ovog modula oĉekuje redovito i angažirano pohađanje i sudjelovanje u svim oblicima nastave, te savladavanje nastavnih ciljeva. Studenti su obavezni izraditi seminarski rad pri ĉemu će detaljno obraditi pojedinu znaĉajna biljnu bakteriozu ili virozu (sukladno njihovom prijedlogu i uz konzultacije s predmetnim nastavnikom) ĉime će se obogatiti
njihovo znanje o biljnim bolestima i potaknuti kreativnost, kritiĉko mišljenje i njihov samostalni rad.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje nastave (P10+V10) 20 20
Seminarski rad (S10; priprema+prezentacija) 10 30 0,6
Usmeni ispit 100 % 0-59 %
60-69 %
70-79 %
80-89 %
90-100 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
130 5,4
Ukupno 100 % 0-100 % 1-5 30 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Usmeni ispit Nakon apsolviranih svih oblika nastave i prezentiranog seminarskog rada.

Weekly class schedule

 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -

Obligatory literature

 1. Đermić, E.: Interna skripta Bakteriologija, Zagreb, 2005. (i novije ver.)

Recommended literature

 1. Arsenijević M.: Bakterioze biljaka, Grafički zavod, Beograd, 1997. (i novije ver.)
 2. Calzolari A., I. Ponti, F. Laffi: Malattie batteriche delle piante, Edizioni l'informatore agrario, Verona, 1992. (i novije ver.)
 3. Agrios G.: Plant Pathology, APS Press, USA, 2005. (izabrana poglavlja)
 4. Duveiller E., L. Fucikovsky, K. Rudolph, eds.: The Bacterial Diseases Of Wheat, CIMMYT, 1997. (izabrana poglavlja)
 5. Klement Z., L. Rudolph, D.C. Sands: Methods in Phytobacteriology, Akademia Kiado and Nyomda Valalat, Budapest, 1990. (izabrana poglavlja)
 6. Scortichini M.: Malattie batteriche delle colture agrarie,Edagricole, Bologna, 1995.

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.