Print

Biljna mikologija (173290)

Course coordinator

Course description

-odul će omogućiti specijalizirano znanstveno usavršavanje unutar Mikologije, područja Fitopatologije koji se bavi isključivo gljivama kao uzročnicima biljnih bolesti. Tematski je podijeljen na cjeline posvećene mikozama određenih poljoprivrednih kultura: Mikoze voćaka, Mikoze vinove loze, Mikoze povrtnih kultura, Mikoze ratarskih i industrijskih kultura, Mikoze ukrasnog bilja i travnjaka. Obzirom na obimnost svake cjeline student će pri upisu modula naznačiti preferiranu cjelinu ovisno o svojem zanimanju ili željenom specijalističkom znanstvenom usmjerenju. Svaka cjelina obrađivat će sve poznate mikoze poljoprivredne kulture unutar izabrane cjeline. Biociklus, epidemiologija, ekonomska važnost i mjere prevencije i eradikacije poučavat će se za svaku pojedinu mikozu. Kroz praktičan dio vježbi stjecat će se vještine: postavljanja dijagnoze vizualnim pregledom bolesnih biljaka, izolacije patogena iz bolesnog tkiva, tehnika uzgoja u čistim kulturama radi znanstvenog proučavanja (osim za patogene koji nisu obligatni biotrofi), tehnike mikroskopiranja i izrade mikroskopskih preparata. Seminarski oblik praktičnog rada zahtijevat će pretraživanje podataka iz literature i interneta, kao i vlastitih istraživanja u sklopu disertacijskog istraživanja te izradu eseja.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L3

E-learning: L3

Teaching hours: 30
Lectures: 10
Auditory exercises: 10
Seminar: 10

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2):
Good (3):
Very good (4):
Excellent (5):

General competencies

Programski sadržaj predmeta omogućava stjecanje primjenjivog znanja iz područja biljne mikologije fitopatološke struke kroz kompetencije: za obavljanje fitopatoloških pregleda biljaka na otvorenom i u zaštićenom prostoru, postavljanje dijagnoza, iznošenje preporuka suzbijanja, determinacije filamentoznih gljiva-uzročnika u fitopatološkim laboratorijima i laboratorijima za ispitivanje zdravstvenog stanja sjemena.

Types of instruction

 • Predavanja
  PREDAVANJA. Uvodna predavanja posvećena su sistematskom uređenju Carstva Gljiva te donose pregled postojećih filogenetski opravdanih i morfološki utemeljenih sistematika, te razmatraju primjenjivost u službi prakse i znanosti. Ostale programske jedinice posvećene su mikozama određenih poljoprivrednih kultura: Mikoze voćaka, Mikoze vinove loze, Mikoze povrtnih kultura, Mikoze ratarskih i industrijskih kultura, Mikoze ukrasnog bilja i travnjaka. Obzirom na obimnost svake cjeline student će pri upisu predmeta naznačiti preferiranu cjelinu ovisno o svojem zanimanju ili željenom specijalističkom znanstvenom usmjerenju. Svaka cjelina obrađivat će sve poznate mikoze poljoprivredne kulture unutar izabrane cjeline. Za svaku pojedinu mikozu poučavat će se biociklus, epidemiologija, ekonomska važnost i mjere prevencije i eradikacije.
 • Konzultacije
  Nastava se izvodi po principu interaktivnih radionica kreiranih (taylor-made) prema interesima studenta. U transferu znanja koriste se raznovrsne metode podučavanja koje uključuju tekstove, fotografije, video materijal, herbarizirani i svježi mikozni biljni materijal, mikroskopske preparate te analize pojedinačnih primjera istraživanja.
 • Laboratorijske vježbe
  VJEŽBE. Praktičan rad u fitopatološkom laboratoriju razvija laboratorijske vještine neophodne za: postavljanje dijagnoze vizualnim pregledom bolesnih biljaka, izolaciju patogena iz bolesnog tkiva, uzgoj gljivičnih vrsti u čistim kulturama radi znanstvenog proučavanja (osim obligatnih biotrofa), razvoja vještine mikroskopiranja i izrade mikroskopskih preparata. Ukoliko tema studentove disertacije nalaže potrebu za deskripcijom morfologije gljivične vrste bit će potrebno izraditi mapu crteža mikroskopiranog materijala.
 • Seminari
  SEMINAR. Seminarski oblik praktičnog rada zahtijevat će samostalno pretraživanje podataka iz literature i relevantnih internetskih baza, te vlastita istraživanja u sklopu disertacijskog istraživanja za izradu završnog eseja.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
1) demonstrirati teoretsko znanje i praktične vještine u odabiru i primjeni dijagnostičkih alata za identifikaciju gljivične vrste Esej. Demonstracija praktičnog rada u laboratoriju.
2) analizirati i vrednovati prikupljene činjenice o bolesnoj biljci s ciljem opisivanja bazične biologije gljivičnog patogena, posebno pri pojavi novih biotipova i formi specijalis ili čak novih vrsta Esej.
3) planirati laboratorijsko istraživanje u cilju determinacije uzročnika gljivične bolesti (mikoze) te interpretirati rezultate uzgoja gljive u čistoj kulturi Esej. Demonstracija praktičnog rada u laboratoriju.
4) opisati parazitske i mutualističke interakcije gljive i biljke s pozicije širokog i dosljednog poznavanja subjekta Esej.
5) postaviti dijagnozu po pitanju bolesti uzrokovane gljivom i savjetovati odabir testova za detaljniju potvrdu identifikacije izolirane gljivične vrste Esej. Demonstracija praktičnog rada u laboratoriju.
6) formirati i održavati mikološku zbirku izolata radi mikološke dijagnostike (usvojiti vještinu izolacije iz biljnog tkiva) Demonstracija praktičnog rada u laboratoriju.
6) determinirati najčešće kontaminirajuće organizme u uzgoju čistih gljivičnih kultura Demonstracija praktičnog rada u laboratoriju.
7) analizirati i vrednovati informacije s ciljem raspravljanja o ulozi patogene gljive u prirodnim i kultiviranim/uzgojnim ekosistemima Esej.
8) razmjenjivati informacije s ostalim znanstvenicima u pisanoj ili verbalnoj formi Usmene i pismene konzultacije.
9) kreirati/osmisliti i provesti istraživanje osjetljivosti na antifungalnu tvar Esej. Demonstracija praktičnog rada u laboratoriju.
10) kreirati/osmisliti i provesti istraživanje u području biljne mikologije za potvrdu pronalaska nove vrste Esej. Demonstracija praktičnog rada u laboratoriju.

Working methods

Teachers' obligations

U skladu sa programskim sadržajem predmeta nastavnici su obavezni omogućiti polaznicima stjecanje osnovnog znanja iz fitopatološke struka mikologije. Teoretsko znanje transferirat će putem učioničke nastave obogaćene informacijsko-komunikacijskom tehnologijom (e-kolegij u sustavu Merlin) za koje nastavnici trebaju osigurati potrebne nastavne materijale (skripta, vježbenica). Nastavnik če organizirati izvođenje interaktivnih radionica kreiranih (taylor-made), kao i analize pojedinačnih primjera istraživanja prema interesima studenta. U transferu praktičnog rada u laboratoriju nastavnik će osigurati herbarizirani i svježi mikozni biljni materijal te mikroskopske preparate. Nastavnik u svom radu treba nastojati u što većoj mjeri pomoći studentu u izradi disertacije naročito ako se radi o temi iz mikološkog područja.

Students' obligations

zrada seminarskih eseja vezanih uz praktičan rad i samostalno istraživanje zadanih tema. Izrada završnog eseja u kojem na inovativan način student treba kritički obraditi samostalno odabranu tema koja treba biti povezana sa temom studentove disertacije na način da integrira teoretsko znanje sa iskustvom stečenim tijekom provođenja vlastitih istraživanja.Ukoliko tema studentove disertacije nalaže potrebu za deskripcijom morfologije gljivične vrste bit će potrebno izraditi mapu crteža mikroskopiranog materijala.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Seminarski rad 1,50 1,50
Završni esej. 3 3
Ukupno 0,25 Dovoljan (2) Praktičan rad u laboratoriju 1,25

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta uključuje vrednovanje sljedećih elemenata praćenja rada : esej + praktičan rad + seminarski rad.

Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Završni esej. Izrada završnog eseja u kojem na inovativan način student treba kritički obraditi samostalno odabranu tema koja treba biti povezana sa temom studentove disertacije na način da integrira teoretsko znanje sa iskustvom stečenim tijekom provođenja vlastitih istraživanja.

Weekly class schedule

 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -

Obligatory literature

 1. Triggiano,R.N., Wiondham, M.T., Windham,A.S.,(2003): Plant Pathology: Concepts and Laboratory Exercises. CRC Press
 2. Cvjetković B. (2010). Mikoze i pseudomikoze voćaka i vinove loze s opširnim prikazom zaštite. Čakovec: Zrinski.
 3. Topolovec-Pintarić S. 2011. Resistance to botryticides. U:Fungicides / Book 2, 2011. ISBN 979-953-307-554-8,Book edited by: Dr. N. Thajuddin
 4. Topolovec-Pintarić S (ed.) (2020) Plant Diseases - Current Threats and Management Trends. IntechOpen. DOI: 10.5772/intechopen.80762.

Recommended literature

 1. Cees, J. Bos (1996). Fungal genetics: principles and practice. NY: Marcel Dekker.

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.