Print

Biološki i fiziološki čimbenici formiranja prinosa industrijskih kultura (173293)

Course coordinator

Course description

Program predmeta omogućuje studentima razumijevanje utjecaja okolišnih biotskih i abiotskih čimbenika u suodnosu s tehnološkim mjerama na rast i razvoj usjeva, formiranje prinosa i željenu kvalitetu. Predmet nudi okvir za razmišljanja o razvoju suvremenih konvencionalnih i nekonvencionalnih tehnologija uzgoja industrijskih kultura i njihov utjecaj na promjene u sustavima biljne proizvodnje usmjerenim održivom razvitku agrikulture. Obrađuju se novija istraživanja i saznanja u tehnološkom procesu proizvodnje koja mogu doprinijeti boljem iskorištenju rodnosti kultivara i adaptabilnosti različitim agroekološkim uvjetima u cilju postizanja tražene kvalitete.

Type of course

ECTS: 6.00

Teaching hours: 30
Lectures: 10
Practicum: 10
Seminar: 10

Lecturer
Grading

Sufficient (2):
Good (3):
Very good (4):
Excellent (5):

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Razviti konceptualne i kritičke alate neophodne za istinsko razumjevanje, analitičko sagledavanje i informirano znanstveno-istraživačko i stvaralačko djelovanje u vlastitom kompleksnom trenutku. 2. Prosuditi važnost bioloških, fizioloških i tehnoloških čimbenika u formiranju prinosa industrijskih kultura 3. Kritički razmatrati parametre tehnologije proizvodnje industrijskih kultura 4. Ocjeniti kvalitetu, održivost i provedivost novih tehnoloških procesa u proizvodnji industrijskog bilja 5. Razlikovati i vrednovati literaturne izvore te razumjeti znanstvene metode i tehnike koje se primjenjuju u istraživanju problema iz područja industrijskog bilja 6. moći djelovati samostalno u planiranju i provedbi istraživanja

Working methods

Students' obligations

Kraći pismeni izvještaji tijekom semestra te završni seminarski rad kojim studenti razvijaju sposobnost kritičke analize i njene adekvatne prezentacije te vještinu pisanja i pisane argumentacije.

Weekly class schedule

 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -

Obligatory literature

 1. Pospišil M. (2013). Ratarstvo II dio - industrijsko bilje. Zrinski, Čakovec
 2. Pospišil A., Pospišil M. (2013). Ratarstvo - praktikum. Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. Zagreb
 3. Vratarić M. i sur. (2004). Suncokret Helianthus annuus L. Poljoprivredni institut Osijek. Osijek
 4. Hawks Jr. S. N., Collins W. K. (1994). Načela proizvodnje Virginijskog duhana. Ceres, Zagreb
 5. Srečec S. (2001). Hmeljarstvo. Visoko gospodarsko učilište u Križevcima. Križevci

Recommended literature

 1. Cook D. A., Scott R. K. (1993). The Sugar Beet Crop. Chapman & Hall, London
 2. Draycot A. P., Christenson D. R. (2003). Nutrients for sugar beet production. CABI Publishing, Cromwell Press, Trowbridge
 3. Ranalli P. (1999). Advances in Hemp Research. Food Products Press, New York and London
 4. Shekhar Sharma H. S., Van Sumere C. F. (1992). The Biology and Processing of Flax. M Publications, Belfast
 5. Schneiter A. A. (1997). Sunflower Technology and Production. Madison, Wisconsin, USA
 6. Tso T. C. (1990). Production, Physiology and Biochemistry of Tobacco Plant. Ideals, Insc., USA
 7. Haris P. M. (1992). The Potato Crop. Chapman & Hall, London

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.