Print

Predivo bilje (26715)

Course coordinator

Course description

Modul Predivo bilje obuhvaća najvažnije predstavnike biljaka u svijetu od kojih se dobiva prirodno vlakno (konoplja, lan, pamuk, kenaf, abutilon, juta, ramija, bengalska konoplja, sisal, novozelandski lan, manila). Modul Predivo bilje omogućuje studentima stjecanje znanja o porijeklu i proizvodnji predivih biljaka u svijetu i u nas, njihovoj važnosti, upotrebi, kvalitetom vlakna, suvremenom tehnologijom uzgoja i preradom, uz poznavanje njihove morfologije i razvojnih ciklusa, te utjecaja okolišnih (klima i tlo) i tehnoloških čimbenika (sortiment, agrotehničke mjere, zaštita). Naglasak će biti na konoplji i lanu, kao jedinim predivim kulturama koje se uzgajaju u Hrvatskoj, ali će se obraditi i ostale predive kulture (pamuk, kenaf, abutilon, juta, ramija, bengalska konoplja, sisal, novozelandski lan, manila).

Type of course

ECTS: 3.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 30
Lectures: 13
Practicum: 4
Seminar: 7
Field exercises: 6

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Predmet osposobljava za samostalnu proizvodnju i preradu predivih kultura u različitim proizvodnim uvjetima

Types of instruction

 • Predavanja
 • Vježbe u praktikumu
  Vježbe u praktikumu – u sklopu vježbi u praktikumu opisuju se morfološka i biološka obilježja predivog bilja, razvojni ciklusi konoplje lana i pamuka, te svojstva vlakna, vježbe se provode u skupinama do 10 studenata
 • Terenske vježbe
  – u sklopu terenskih vježbi na Pokušalištu AF u Maksimiru na egzaktnim sortnim pokusima vrši se berba biljaka, priprema biljaka za močenje, močenje biljaka, te određivanje prinosa i komponenata prinosa
 • Seminari
  u sklopu seminara studenti samostalno izrađuju i prezentiraju predavanje vezano za pojedine agrotehničke mjere predivih kultura koje se ne uzgajaju u Hrvatskoj

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Opisati stanje, potrebe i trendove u proizvodnji predivog bilja u zemlji i u svijetu Parcijalni ispit. Usmeni ispit.
Opisati i prepoznati predive kulture koji se uzgajaju u zemlji i u svijetu Seminar. Usmeni ispit
Procijeniti utjecaj okolišnih i tehnoloških čimbenika na prinos i sastavnice prinosa i kvalitetu vlakna predivih kultura, te sjemena Parcijalni ispit. Usmeni ispit.
Definirati osnovne i specifične tehnologije proizvodnje i prerade, te samostalno kreirati i voditi tehnološki zahtjevne procese u proizvodnji i preradi predivog bilja Seminar. Parcijalni ispit. Usmeni ispit.
Odabrati i za uzgoj preporučiti predive kulture, kultivare koji odgovaraju specifičnim agroekološkim uvjetima s ciljem smanjenja učinka različitih biotskih i abiotskih stresova i donošenje preporuka za proizvodnju i poslovanje Usmeni ispit.
Opisati i procijeniti kvalitetu vlakna predivih kultura Parcijalni ispit. Usmeni ispit
Procijeniti pouzdanost, pristranost i korisnost dobivenih informacija, ideja i koncepata u proizvodnji predivih kultura Usmeni ispit.

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje predavanja, izvođenje terenskih vježbi, vježbi u praktikumu i seminara, ocjenjivanje seminara, provođenje parcijalnih ispita tijekom semestra, provođenje pismenog i usmenog ispita.

Students' obligations

Uredno pohađanje predavanja, terenskih vježbi i vježbi u praktikumu, izrada seminara, aktivno sudjelovanje u nastavi, polaganje parcijalnih ispita tijekom semestra, polaganje pismenog i usmenog ispita.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Parcijani ispit 1. (P1) 25% 60 – 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
12 30 1
Parcijalni ispit 2. (P2) 25% 60 – 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
11 30 1
Seminar (S) 25% 7 15 0,5
Usmeni ispit UI 25% 60 – 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
15 0,5
UKUPNO 100% (P1+P2+S+UI)/4 30 90 3
Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Završni usmeni ispit (ukoliko nisu položeni parcijalni ispiti) 75% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
23 45 2,5
Ukupno 100% ZUI + S 30 90 3
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Završni usmeni ispit (ukoliko nisu položeni parcijalni ispiti) Usmeni ispit sastoji se pet pitanja. Testira se sposobnost studenta da poveže usvojene činjenice i sposobnost zaključivanja. Seminar se polaže tijekom nastave. Ispitni rokovi

Weekly class schedule

 1. Predstavnici i botanička pripadnost važnijeg predivog bilja; proizvodnja, površine i prinosi u svijetu i u nas; važnost i upotreba; glavna morfološka obilježja važnijeg predivog bilja u svijetu i u nas.
 2. Glavna morfološka i biološka obilježja važnijeg predivog bilja u svijetu i u nas; razvojni ciklusi konoplje lana i pamuka.
 3. Utjecaj okolišnih i tehnoloških čimbenika na formiranje prinosa i kvalitete vlakna i sjemena konoplje i lana (klima, tlo, sortiment).
 4. Utjecaj tehnoloških čimbenika na formiranje prinosa i kvalitete vlakna i sjemena konoplje i lana (plodored, obrada tla, sjetva).
 5. Utjecaj tehnoloških čimbenika na formiranje prinosa i kvalitete vlakna i sjemena konoplje i lana (gnojidba, njega usjeva).
 6. Utjecaj tehnoloških čimbenika na formiranje prinosa i kvalitete vlakna i sjemena konoplje i lana (zaštita od bolesti, štetnika i korova).
 7. Osnovne agrotehničke mjere uzgoja (plodored, obrada tla, sjetva, gnojidba, njega usjeva, zaštita od bolesti, štetnika i korova) pamuka i kenafa.
 8. Osnovne agrotehničke mjere uzgoja (plodored, obrada tla, sjetva, gnojidba, njega usjeva, zaštita od bolesti, štetnika i korova) abutilona, jute, ramije.
 9. Osnovne agrotehničke mjere uzgoja (plodored, obrada tla, sjetva, gnojidba, njega usjeva, zaštita od bolesti, štetnika i korova) bengalska konoplje, sisala, novozelandskog lana (I međuispit – pismeni).
 10. Osnovne agrotehničke mjere uzgoja (plodored, obrada tla, sjetva, gnojidba, njega usjeva, zaštita od bolesti, štetnika i korova) manile; tehnologija berbe konoplje i lana ovisno o namjeni; mehanizacija potrebna za berbu konoplje i lana, prednosti i nedostaci dostupne mehanizacije.
 11. Tehnologija prerade konoplje i lana u vlakno; prednosti i nedostaci metoda za preradu stabljike u vlakno; skladištenje konoplje i lana; važnija svojstva vlakna (boja, sjaj, masnoća, masa, miris, čvrstoća, elastičnost, predivost i finoća) konoplje, lana i pamuka.
 12. Berba konoplje i lana na egzaktnim pokusima – načini berbe i priprema konoplje i lana za močenje. Močenje konoplje i lana na egzaktnim poljskim pokusima; skladištenje konoplje i lana.
 13. Močenje konoplje i lana na egzaktnim poljskim pokusima; skladištenje konoplje i lana.
 14. Određivanje glavnih komponenata prinosa na egzaktnim sortnim pokusima konoplje i lana (sklop, prinos zrakosuhe stabljike, prinos močene stabljike, prinos vlakna, udio vlakna, prinos dugog vlakna, udio dugog vlakna, prinos sjemena, visina biljaka, tehnička dužina stabljike, debljina stabljike) na egzaktnim poljskim pokusima.
 15. II međuispit – pismeni. Ispitni rok – završni ispit – usmeni

Obligatory literature

 1. Butorac, J. ( 2009). Predivo bilje. Zagreb: Kugler d.o.o.

Recommended literature

 1. Pasković, F. (1966). Predivo bilje, I dio. Konoplja, lan i pamuk. Zagreb: Nakladni zavod znanje.
 2. Ranalli, P.(1999). Advances in Hemp Research. New York, London: Food Products Press.
 3. Shekhar Sharma, H.S., Van Sumere, C.F.(1992). The Biology and Processing of Flax. Belfast: M Publications
 4. Franck, R.R. (2005). Bast and other plant fibres. Cambridge: Woodhead Publishing Limited.
 5. Smith, C.W., Cothren, J.T. (1999). Cotton – Origin, History, Technology and Production. New York: John Wiley and Sons, Inc.

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.