Print

Metode hranidbenih istraživanja (173787)

Course coordinator

Course description

Hranidbena istraživanja su neophodna u vrednovanju hrane za životinje kako bi se u potpunosti iskoristio njihov potencijal u animalnoj proizvodnji, ali i ispitao utjecaj na zdravlje životinje te učinak na okoliš. Uspješno provođenje hranidbenih istraživanja zahtjeva pomno planiranje uzimajući u obzir dobrobit životinja i strukturu pokusu te pravilno uzimanje uzoraka. Programski dijelovi modula obuhvaćaju sve aspekte hranidbenih istraživanja od planiranja pokusa preko uzorkovanja do provedbe analiza i interpretacije rezultata. Time su obuhvaćene fizikalno-kemijske metode mjerenja sadržaja hranjivih tvari u biološkim uzorcima (hrane, vode, tkiva, animalnih proizvoda, izlučevina), metode određivanja probavljivosti, metode procjene metabolizma i bilance tvari i energije, te metode procjene sastava proizvoda i tijela životinja. Kako je modeliranje u hranidbi važan alat za procjenu hranidbene vrijednosti hrane za životinje, studenti će se upoznati i sa simulacijskim modelima životinja te njihovom primjenom u simulaciji probave i metabolizma, rasta i laktacije te utjecaja čimbenika okoline na hranidbene potrebe životinja. Modul obuhvaća i upute za pravilnu interpretaciju rezultata te njihovu usporedbu s drugim istraživanjima u vrednovanju rezultata. Kroz laboratorijske vježbe studenti će provoditi izabrane metode u provedbi hranidbenih istraživanja.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L2

E-learning: L2

Teaching hours: 30
Lectures: 10
Auditory exercises: 10
Seminar: 10

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 61-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

Conditions for obtaining signature

Pohađanje konzultacija i predaja seminarskog rada.

General competencies

Predmet osposobljava studente za samostalno provođenje hranidbenih istraživanja uz razumijevanje svih čimbenika koji mogu utjecati na istraživanje, interpretirati statistički obrađene i sistematizirane rezultate istraživanja te napisati znanstveni rad iz područja hranidbe životinja i hrane.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Ostalo
  Samostalni zadaci
 • Laboratorijske vježbe
 • Terenske vježbe
 • Seminari

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Zapamtiti osnove postavke filozofije znanosti u hranidbenim istraživanjima i osnove interpretacije rezultata nakon statističke analize. Kolokvij, Eksperimentalni rad, Seminarski rad, Usmeni ispit
Prepoznati primjerenost uporabe, prednosti i mana pojedinih metoda u hranidbenim istraživanjima, te odabrati metode sukladno kako vrsti i kategoriji hrane tako i vrsti i kategoriji životinja. Kolokvij, Eksperimentalni rad, Seminarski rad, Usmeni ispit
Primijeniti principe kontrole kvalitete i dobre laboratorijske prakse u hranidbenim istraživanjima. Kolokvij, Eksperimentalni rad
Razumjeti etičke principe i postupke tijekom znanstvenog istraživanja sa životinjama. Kolokvij, Eksperimentalni rad, Seminarski rad, Usmeni ispit
Multidisciplinarno interpretirati statistički obrađene i sistematizirane rezultate istraživanja. Kolokvij, Eksperimentalni rad, Seminarski rad
Samostalno provesti pretraživanje glavnih baza znanstvenih radova iz područja hranidbe životinja. Seminarski rad
Vrednovati rezultate vlastitog u usporedbi s drugim istraživanjima. Kolokvij, Eksperimentalni rad, Seminarski rad, Usmeni ispit
Samostalno napisati znanstveni rad iz područja hrane i hranidbe životinja. Eksperimentalni rad, Seminarski rad

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje svih oblika nastave i prosljeđivanje svih obavijesti vezanih uz modul. Dostava svih korištenih pisanih nastavnih materijala. Upute za korištenje nastavnih materijala i pripremu kod laboratorijskih vježbi. Održavanje kolokvija i ispita u propisanim terminima.

Students' obligations

Redovito pohađanje i aktivno sudjelovanje u nastavi i tijekom rada u laboratoriju. Pripremljenost za rad u laboratoriju. Izrada seminara i sudjelovanje u raspravi nakon izlaganja. Uvjeti za pristupanje ispitu su redovno pohađanje svih oblika nastave i rada u laboratoriju, izrada seminara, te redovno rješavanje svih zadataka s predavanja i tijekom rada u laboratoriju.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje nastave 30 30 1
Eksperimentalni rad 30% 10 30 2
Seminarski rad 30% 10 60 2
Usmeni ispit 40% 30 1
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Pohađanje nastave Na svakom predavanju studenti se potpisuju Prije izlaska na usmeni ispit
Eksperimentalni rad Pripremljenost za izvođenje vježbi, samostalni rad studenta; aktivno sudjelovanje u vježbama korigira ocjenu naviše Prije izlaska na usmeni ispit
Seminarski rad Prezentacija znanstvenog rada i sudjelovanje u raspravi prilikom prezentacije svih studenata Prije završetka nastave
Usmeni ispit Usmeni ispit se sastoji od pet pitanja kojima se testira razumijevanje i primjena usvojenih teorija i činjenica Ispitni rok

Weekly class schedule

 1. P Posebnosti planiranja i dizajna hranidbenih pokusa: važnost planiranja, predpokusni protokoli, struktura hranidbenih pokusa, poštivanje prava životinja, zaštita okoline, tehnike postupanja sa životinjama Uzorkovanje: svojstva bioloških uzorka (hrane, vode, tkiva, animalnih proizvoda, izlučevina), vrste uzroka, metode uzimanje uzoraka, priprema i čuvanje uzoraka do analize
 2. S Posebnosti planiranja i dizajna hranidbenih pokusa: važnost planiranja, predpokusni protokoli, struktura hranidbenih pokusa, poštivanje prava životinja, zaštita okoline, tehnike postupanja sa životinjama
 3. V Uzorkovanje: svojstva bioloških uzorka (hrane, vode, tkiva, animalnih proizvoda, izlučevina), vrste uzroka, metode uzimanje uzoraka, priprema i čuvanje uzoraka do analize
 4. P Fizikalno-kemijske analize: mjerenja sadržaja hranjivih i drugih tvari u hrani, tkivu i krvi, animalnim proizvodima, tijelu životinja, dlaci, fecesu, urinu, određivanje svojstava hrane za pojedine vrste i kategorije životinja
 5. V Fizikalno-kemijske analize: mjerenja sadržaja hranjivih i drugih tvari u hrani, tkivu i krvi, animalnim proizvodima, tijelu životinja, dlaci, fecesu, urinu, određivanje svojstava hrane za pojedine vrste i kategorije životinja
 6. S Fizikalno-kemijske analize: mjerenja sadržaja hranjivih i drugih tvari u hrani, tkivu i krvi, animalnim proizvodima, tijelu životinja, dlaci, fecesu, urinu, određivanje svojstava hrane za pojedine vrste i kategorije životinja
 7. P Metode procjene probavljivosti: in vivo (konvencionalna metoda, metoda indikatorom), in situ, in vitro, enzimatske i metode topljivosti. Metode procjene metabolizma i bilance tvari i energije: pokusi bilanca tvari i energije (direktna i indirektana kalorimetrija, bilanca dušika i ugljika), biološka vrijednost proteina, patohistološke promjene tkiva i organa, koncentracija enzima
 8. V Metode procjene probavljivosti: in vivo (konvencionalna metoda, metoda indikatorom), in situ, in vitro, enzimatske i metode topljivosti.
 9. V Metode procjene metabolizma i bilance tvari i energije: pokusi bilanca tvari i energije (direktna i indirektana kalorimetrija, bilanca dušika i ugljika), biološka vrijednost proteina, patohistološke promjene tkiva i organa, koncentracija enzima
 10. S Fizikalno-kemijske analize: mjerenja sadržaja hranjivih i drugih tvari u hrani, tkivu i krvi, animalnim proizvodima, tijelu životinja, dlaci, fecesu, urinu, određivanje svojstava hrane za pojedine vrste i kategorije životinja Metode procjene probavljivosti: in vivo (konvencionalna metoda, metoda indikatorom), in situ, in vitro, enzimatske i metode topljivosti. Metode procjene metabolizma i bilance tvari i energije: pokusi bilanca tvari i energije (direktna i indirektana kalorimetrija, bilanca dušika i ugljika), biološka vrijednost proteina, patohistološke promjene tkiva i organa, koncentracija enzima
 11. P Metode procjene sastava proizvoda i tijela životinja: fizikalne metode (vaganje, mjerenje dimenzija, denzitometrija, disekcija trupa i kemijska analiza), metode dilucije (deuterij oksid i ureja), električna provodljivost absorpciometrija x zraka, NIR interakcije, nuklearna magnetska rezonanca, ultrazvuk i dr.
 12. S Metode procjene sastava proizvoda i tijela životinja: fizikalne metode (vaganje, mjerenje dimenzija, denzitometrija, disekcija trupa i kemijska analiza), metode dilucije (deuterij oksid i ureja), električna provodljivost absorpciometrija x zraka, NIR interakcije, nuklearna magnetska rezonanca, ultrazvuk i dr.
 13. P Hranidbeni simulacijski modeli životinja: zašto modeli? Definicije i klasifikacije modela, simulacijski modeli (simulacije probave i metabolizma hranjivih tvari i energije, simulacije rasta i laktacije životinja, simulacije utjecaja činitelja okoline na hranidbene potrebe životinja), budućnost hranidbenih modela domaćih životinja
 14. S Hranidbeni simulacijski modeli životinja: zašto modeli? Definicije i klasifikacije modela, simulacijski modeli (simulacije probave i metabolizma hranjivih tvari i energije, simulacije rasta i laktacije životinja, simulacije utjecaja činitelja okoline na hranidbene potrebe životinja), budućnost hranidbenih modela domaćih životinja
 15. V Strategije pretraživanja baza podataka radova iz područja hrane i hranidbe životinja

Obligatory literature

 1. Moughan P. J., Hendriks, W. H. (2018). Feed evaluation science. Wageningen: Wageningen Academic Publishers.
 2. Givens, D.I., Owen, E., Axford, R.F.E., Omed H.M. (2000). Forage evaluation in ruminant nutrition. Wallingford: CABI Publishing.
 3. Bedford, M. R., Choct, M., Masey O'Neill, H. (2016). Nutrition experiments in pigs and poultry. A practical guide. Wallingford: CABI Publishing.
 4. Serana-Saldivar, S.O. (2012). Cereal Grains. Laboratory Reference and Producers Manual. Boco Raton: CRC Press.
 5. Cheek, P.R., Dierenfeld, E.S. (2010). Comparative Animal Nutrition and Metabolism. Walingford: CABI Publishing.
 6. Orskov, E.R. (2002). Trails and trials in livestock research. Aberdeen: Macaulay Land Use Research Institute.
 7. Feedipedia. Animal feed resources information system http://www.feedipedia.org/.
 8. ARRIVE guideline for reporting animal research: http://www.plosbiology.org/ article/info%3Adoi%2F10.1371%2 Fjournal.pbio.1000412

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.