Print

Metode istraživanja u lovstvu (173794)

Course coordinator

Course description

-Metodologija uzorkovanja na terenu i kontrole rizika, modeli uzorkovanja životinjskog i biljnog materijala, izrada obrazaca, pohranjivanje i slanje uzoraka, obrada rezultata. Upotreba bioloških metoda istraživanja u lovstvu, uloga morfologije u temeljnim istraživanjima divljači, metode utvrđivanja brojnosti divljači, analiza staništa, primjena znanja u postupku izrade lovnogospodarske osnove. Prostorna analiza, geokodiranje, primjena GIS sustava, primjena stečenih znanja u obračunu površina i lovnoj kartografiji. Metode analize prehrane i prihrane divljači, praktična primjena stečenog znanja u planiranju hranidbe u prirodnom i intenzivnom uzgoju, rad na suzbijanju šteta od divljači. Osnovna upotreba molekularnih metoda te njihovo provođenje, obrađivanje i tumačenje, s osvrtom na ispravno uzimanje uzoraka na terenu, kako živih, tako i odstreljenih životinja. U okviru modula studenti će upoznati molekularne metode vezane uz izdvajanje DNA, pripremu PCR-a te metode određivanja nukleotidnih slijedova (mikrosateliti, SNP, mtDNA), kao i primjenu odgovarajućih računalnih programa za obradu rezultata. Primjena stečenih znanja u praćenju migracije divljači, uplivu gena domaćih vrsta te razumijevanju određenih varijacija vanjštine. Metode praćenja zdravlja divljači, načela i principi zdravstvenog nadzora. Planiranje i provedba preventivnih i zoohigijenskih mjera, počela karantene i transporta divljači. Metode određivanja prikladnosti intenzivnog uzgoja. Manipulativne metode u lovstvu, praktična primjena hvatanja uz pomoć stabilnih hvataljki i mreža, redukcija stresa. Načela kemijske imobilizacije divljači. Modeli označavanja životinja.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 30
Lectures: 10
Auditory exercises: 10
Seminar: 10

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
 • Asst. Prof. Dean Konjević, PhD
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

Types of instruction

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
 • Terenske vježbe
 • Seminari

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Poznavanje metodologije istraživanja
Praktična primjena analitičkih metoda
Rrazumijevanje i kritička procjena rezultata
Samostalnost u odlučivanju
Rrazvoj prezentacijskih sposobnosti i vještine učenja

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Ukupno 60 180 6

Weekly class schedule

 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -

Obligatory literature

 1. Braun, E. C. (2005): Techniques for wildlife investigations and management, the Wildlife Society, Bethesda, Maryland, USA. ISBN 0-933564-15-5
 2. Putman, R., Apollonio, M. (2014): Behaviour and management of European ungulates. Whittles Publishing, 292 pp, ISBN 978-184995-122-7
 3. Apollonio, M., Andersen, R., Putman, R. (2010): European ungulates and their management in th 21st century.Cambridge University Press, 604 pp. ISBN 978-0-521-76061-4.
 4. Hartl, D. L., Clark, A. G. (2007): Principles of Population Genetics, Fourth Edition. Sinauer Associates, Inc. Sunderland, Massachusetts. 542 pp. ISBN: 0878933085
 5. Mustapić, Z. Ur. (2004): Lovstvo, Hrvatski lovački savez, Zagreb.

Recommended literature

 1. Morrison, M.L., Block, W.M., Strickland, M.D., Collier, B.A., Peterson, M.J. (2008): Wildlife study design. Springer Series on Environmental Management, 2nd ed. ISBN 978-0-387-75527-4

Similar course at related universities

 • Principi uzgoja i zaštita divljači, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Poljoprivredni fakultet

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.