Print

Metode istraživanja u poljoprivrednoj entomologiji (201094)

Course coordinator

Course description

-Cilj modula je upoznati polaznike doktorskog studija s novim spoznajama o metodama koje se koriste u entomološkim istraživanjima te ih osposobiti za odabir ekotoksikološki najprihvatljivije metode i samostalnu procjenu i provedbu istraživanja poglavito onih vezanih na temu doktorske disertacije

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L2

E-learning: L2

Teaching hours: 30
Lectures: 16
Auditory exercises: 6
Seminar: 8

Lecturer
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 61-70 bodova
Good (3): 71-80 bodova
Very good (4): 81-90 bodova
Excellent (5): 91-100 bodova

General competencies

Temeljna znanja iz entomologije i fitofarmacije

Types of instruction

 • Predavanja
 • Konzultacije
 • Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja
 • Seminari

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
1. Upoznavanje s metodama istraživanja štetne i korisne entomofaune u svim vrstama proizvodnje (u polju i zaštićenom prostoru) te praćenje populacije štetne faune u skladištima - povijesni pregled seminarski rad, ispit
2. Planiranje istraživanja i odabir metoda istraživanja u konkretnim uvjetima samostalni rad
3. Analiza i procjena mogućnosti korištenja pojedine metode u provedbi odabranih entomoloških istraživanja ispit, samostalni rad
4. Razrada, vrednovanje i odabir metoda uzgoja kukaca u laboratorijskim uvjetima samostalni rad
5. Procjena utjecaja odabrane metode na biološku raznolikost i sastav faune u ekosustavima seminar, ispit
6. Procjena utjecaja odabrane metode i interakcija s procjenom rizika (risk assesment, risk estimation) seminar, ispit
7. Odabir metode istraživanja unutar teme doktorske disertacije, obrazloženje i valorizacija opravdanosti tog odabira samostalni rad

Working methods

Teachers' obligations

Izvođenje nastave prema planu, praćenje rada studenata, ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta tijekom semestra i na završnom ispitu, praćenje kvalitete koje osiguravaju izlazne kompetencije, omogućava kontaktiranje sa studentima.

Students' obligations

Studenti su obvezni redovito pohađati nastavu. Studenti moraju aktivno sudjelovati u nastavi, a njihova spremnost i samostalnost posebno se očekuje tijekom izrade seminarskih radova.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
- pohađanje nastave 10 bodova 30 30 1
- aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu 5 bodova
- izrada tri seminarska rada iz tri različita programska dijela modula 50 bodova 90 3
- usmeni ispit 35 boda 60 2

Weekly class schedule

 1. -Metode procjene gustoće populacije entomofaune u poljoprivrednoj proizvodnji (Metode procjene i ocjene štetne i korisne entomofaune u svim vrstama poljoprivredne proizvodnje)
 2. -Metode procjene gustoće populacije entomofaune u poljoprivrednoj proizvodnji (Metode praćenja štetne faune člankonožaca u skladištima i silosima)
 3. -Metode procjene gustoće populacije entomofaune u poljoprivrednoj proizvodnji (Metode utvrđivanja brojnosti i promjena u brojnosti određene populacije korisnih, štetnih te indiferentnih vrsta kukaca)
 4. -Metode procjene gustoće populacije entomofaune u poljoprivrednoj proizvodnji (Sustavi i metode praćenja visine populacije kukaca u polju i laboratorijskim uvjetima)
 5. -Metode procjene gustoće populacije entomofaune u poljoprivrednoj proizvodnji (Nove metode istraživanja visine populacije kukaca u određenim uvjetima proizvodnje)
 6. -Seminarski rad .
 7. -Seminarski rad 1
 8. -Seminarski rad 1
 9. -Procjena rizika mjera suzbijanja (Procjena utjecaja štetne entomofaune i odabira određene mjere zaštite na korisnu faunu i bioraznolikost u ekosustavu)
 10. -Procjena rizika mjera suzbijanja (Procjena rizika u istraživanjima entomofaune) -Seminarski rad 2.
 11. -Seminarski rad 2.
 12. -Seminarski rad 2. -Utvrđivanje i valorizacija odabrane metode istraživanja entomofaune (Utvrđivanje parametara za pravilan odabir metode istraživanja)
 13. -Utvrđivanje i valorizacija odabrane metode istraživanja entomofaune (Valorizacija odabrane metode istraživanja u određenim uvjetima istraživanja uključujući ekotoksikološke prednosti, nedostatke i rizike te očekivane rezultate istraživanja) - seminarski rad 3.
 14. -Seminarski rad 3.
 15. -Seminarski rad 3.

Obligatory literature

 1. Igrc Bačić, J., Maceljski, M. (2001): Ekološki prihvatljiva zaštita bilja od štetnika. Zrinski, Čakovec Maceljski, M. (2002): Poljoprivredna entomologija. Zrinski, Čakovec Maceljski, M. I suradnici (2004): Štetočinje povrća. Zrinski, Čakovec Gilbert, L.I., Iatrou, K., Gill, S.S. (2005). Comprehensive Molecular Insect Science, vol. I-VI. Elsevier, Oxford. Alford, D.V. (1999): A Textbook of Agricultural Entomology. Blackwell Science, London Gotlin Čuljak, T., Juran, I. (2016). Poljoprivredna entomologija – sistematika kukaca, Agronomski fakultet, Zagreb Oštrec, Lj., Gotlin Čuljak, T. (2005): Opća entomologija, Zrinski, Čakovec

Recommended literature

 1. Walter, G.H. (2003): Insect Pest Management and Ecological Research. Cambridge University Press, Cambridge Johnson, J.J. (1969): Migration and Dispersal of Insects by Flight. Methuen&Co.Ltd, London Champman, R.F. (1969): The Insects/ Structure and Function. The English University Press, London Price, P.W. (1975): Insect Ecology. John Willey & Sons, New York Korunić, Z. (1981): Štetnici uskladištenih poljoprivrednih proizvoda. NIŠRO Varaždin Oštrec, LJ., Gotlin Čuljak, T. (2005): Opća entomologija. Zrinski, Čakovec

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.