Print

Povećanje boniteta lovišta uzgojem krmnih kultura (173829)

Course coordinator

Course description

Ovaj modul obrađuje biološke, fiziološke i tehnološke čimbenike koji mogu utjecati na rast i razvoj krmnih kultura uzgajanih u lovištu u čistoj kulturi ili u smjesama s glavnim ciljem povećanja boniteta lovišta. Divlje životinje se vrlo rijetko hrane samo jednom biljnom vrstom, a i monokulture koje naturalno u određenom dijelu godine osiguravaju dovoljne količine hrane nisu dostatne. Stoga je jedno od primarnih polazišta za uspješno gospodarenje takvim osjetljivim ekološkim staništima održavanje biološke raznolikosti, sa stanovišta osiguranja dovoljne količine krme visoke produkcije i kakvoće tijekom cijele godine, ali i kao zaklona za divlje životinje. Svi zahvati u takvom ekosustavu moraju biti u strogom suglasju sa održivim sustavom gospodarenja, te suvremenim biotehnološkim metodama kao što je npr. primjena bakterizacije sjemena.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 30
Lectures: 10
Auditory exercises: 10
Seminar: 10

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Program ovog modula omogućuje studentima razumijevanje utjecaja okolišnih, ekoloških, biotskih i abiotskih čimbenika u suodnosu s tehnologijom proizvodnje konvencionalnog i nekonvencionalnog uzgoja krmnih kultura u staništu gdje obitava divljač, te proučavanje interakcije između divljači i okoline sa naglaskom na ponašanje životinja i njihove prehrambene navike i potrebe.

Types of instruction

 • Predavanja
  Utjecaj uzgoja krmnih kultura na gospodarenje staništima sa divljači. Proizvodnja krmnih kultura u lovištu, utjecaj na okoliš i bioraznolikost, te mogućnosti hranidbe divljači različitim biljnim vrstama tijekom cijele vegetacijske sezone. Pravilno gospodarenje i korištenje krmnih usjeva može biti jedan od ekoloških načina poljoprivredne proizvodnje vrlo koristan za divlje životinje, ali i za potencijalno povećanje bioraznolikosti u lovištu.
 • Terenske vježbe
  Terenske vježbe održavat će se na pokušalištima Agronomskog fakulteta, te na pokušalištima Šumarskog fakulteta uz praktičnu i demonstracijsku izvedbu, vezanu uz povećanje boniteta lovišta uzgojem krmnih kultura.
 • Seminari
  Svaki student će morati izraditi seminar s projektnim rješenjem zelenog krmnog slijeda uzimajući u obzir agrotehniku proizvodnje ozimih i jarih krmnih kultura u zadanim agroekološkim uvjetimaOd studenta se očekuje da naprave i izlože prezentaciju o svome seminarskom radu pred ostalim studentima i nastavnicima na modulu, te da odgovore na postavljena pitanja..

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Upoznavanje sa sustavima proizvodnje krmnih kultura u lovištu usmeni ispit na kraju semestra
Gospodarenje površinama s krmnim kulturama namijenjenima za hranidbu različitih vrsta divljači usmeni ispit na kraju semestra
Upoznavanje agrotehnike uzgoja te morfololoških i fizioloških osobina različitih krmnih kultura usmeni ispit na kraju semestra
Povećanje boniteta lovišta uzgojem krmnikh kultura uz očuvanje bioraznolikosti usmeni ispit na kraju semestra
Ekološki pristup u uzgoju biljnih vrsta u lovištu usmeni ispit na kraju semestra

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje nastave 58 90 3,0
Završni ispit (usmeni) 100% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
2 90 3,0
Ukupno 100% 60 180 6,0

Weekly class schedule

 1. Uvod u modul Povećanje boniteta lovišta uzgojem krmnih kultura.
 2. Značenje i potencijal uzgoja krmnih kultura za ovu namjenu, te njihov utjecaj na okoliš i bioraznolikost.
 3. Agrotehnika uzgoja krmnih kultura.
 4. Gospodarenje zasnovanim hranidbenim površinama u lovištu.
 5. Morfološke osobine najvažnijih ozimih i jarih krmnih kultura za prehranu divljači u lovištu.
 6. Fiiziološke osobine najvažnijih ozimih i jarih krmnih kultura za prehranu divljači u lovištu.
 7. Suvremene mikrobiološke metode u uzgoju krmnih kultura.
 8. Primjena inokulacije sjemena.
 9. Parametri kakvoće krme za odabrane krmne usjeve.
 10. Terenska nastava
 11. Seminar: Zeleni krmni slijed s ciljem poboljšanja boniteta lovišta
 12. Seminar: Proizvodnja krmnih kultura za različite kategorije divljači tijekom cijele vegetacijske sezone u različitim staništima
 13. Terenska nastava
 14. Terenska nastava
 15. Terenska nastava

Obligatory literature

 1. Ball. D., Hoveland, C. and Lacefield, G. 2002. Southern forages. PPI. USA
 2. Fahey, G. (urednik) 1994. Forage quality, evaluation and utilisation. ASA. USA.
 3. Štafa, Z. i Stjepanović, M. 2015. Ozime i fakultativne krmne kulture proizvodnja i korištenje

Recommended literature

 1. Paul R. Krausman (2002) Introduction to Wildlife Management: The Basics, 478 pages, www.chipsbooks.com

Similar course at related universities

 • Wildlife biology, University of Montana, USA.

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.