Print

Priroda i svojstva tla (173839)

Course coordinator

Course description

Pedosfera kao tanka opna na površini današnjih kontinentalnih masa, odnosno na površini kore planete Zemlje, najvažnije je sfera za postojanje života u terestričkim ekosustavima. Dubine je svega nekoliko centimetara pa do 2,0 m, a sastoji se od različitih tala. S obzirom da pedosfera omogućuje "nastanak" hrane za animalnu i humanu ishranu, važna je prije svega u poljoprivredi i šumarstvu. Međutim, jednako tako je važna i u brojnim drugim djelatnostima, kao što su građevinarstvo, vodno gospodarstvo, zaštita okoliša, prostorno planiranje, krajobrazna arhitektura, itd. S pravom se može ustvrditi da su tla koja čine pedosferu najveća prirodna bogatstva s kojima čovječanstvo raspolaže.

Znanstvena disciplina u okviru koje se proučava pedosfera je pedologija. Najčešće se dijeli na opću i primijenjenu, pri čemu se opća dijeli na: postanak, fiziku, kemiju, morfologiju i sistematiku tla s klasifikacijom.
Modul „Priroda i svojstva tla“ upravo se bavi specijalističkim temama navedenih disciplina.

U okviru discipline postanak tla studenti će biti upoznati s današnjim pogledom na postanak i razvoj tla u svijetu kroz kraće predavanje i seminarski rad.

U okviru discipline fizika tla analiziraju se i kvantificiraju fizikalne značajke i procesi u tlu putem predavanja, a kroz laboratorijske vježbe i izradu seminarskih radova studenti će ovladati i praktičnim dijelom određivanja nekih svojstava, kao i obradom i interpretacijom rezultata istraživanja, u cilju održivog gospodarenja tlom i očuvanja njegove kvalitete.

U okviru discipline kemija tla studenti će se kroz predavanja upoznati s izvorima, sastavom i svojstvima čvrste, tekuće i plinovite faze tla, te njihovim ulogama u kemijskim procesima u tlu. Samostalnim praktičnim radom u laboratoriju studenti će savladati analitičke metode određivanja odabranih kemijskih svojstava tla, te interpretirati rezultate u kontekstu specifičnih tema definiranih kroz seminarski rad.

U okviru discipline sistematika tla studenti će se kroz predavanja i samostalna istraživanja pedološke literature za potrebe izrade seminarskog rada, upoznati s kriterijima i strukturom klasifikacije tla Hrvatske, osnovnim značajkama tipova tala, njihovom rasprostranjenošću i korelacijama u odnosu na World Reference Base for Soil Resources.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 30
Lectures: 18
Auditory exercises: 6
Seminar: 6

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2): 61-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): >91%

Conditions for obtaining signature

Pohađanja predavanja, terenskih i laboratorijskih vježbi, konzultacija, te prezentacija i obrana seminarskog rada

Description

-Izrada seminarskog rada obavlja se nakon proučavanja stručne literature dobivene direktno od predmetnih nastavnika, kao i nakon pregleda internetskih stranica i baza podataka koje sadrže radove iz predmetnog područja. Nakon izrade koncepta seminarskog rada i odobrenja od strane nastavnika student izrađuje seminar i usmeno iznosi predmetnu temu.
- Usmeni dio ispita obuhvaća provjeru naučenog gradiva u interdisciplinarnom kontekstu, potičući studenta na kritičku analizu i stvaranje vlastitih sudova o kompleksnim temama.
- Laboratorijske vježbe uključuju praktični dio uz interpretaciju dobivenih podataka oblikovanog u obliku programa, koji komentiraju i ocjenjuju suradnici na modulu.

General competencies

- modul osposobljava studente za potpuno razumijevanje i povezivanje specifičnih procesa vezanih uz postanak i razvoj tla
- modul osposobljava studente za analiziranje specifičnih fizikalnih i kemijskih procesa u tlu, kao i sagledavanje njihove uloge u višenamjenskom korištenju tla
- studenti će ovladati suvremenim sofisticiranim laboratorijskim metodama za određivanje fizikalnih i kemijskih svojstava tla
- modul će omogućiti studentima interdisciplinarni pristup sagledavanja i interpretacije činjenica vezanih uz fiziku i kemiju tla, odnosno stjecanje vještina potrebnih za prikupljanje, mjerenje i interpretaciju relevantnih podataka o fizikalnim značajkama tla, primjenu stečenog znanja u praksi, te samostalno donošenje odluka povezanih, prije svega, s održivim gospodarenjem tlom
- studenti će ovladati s principima, korištenim kriterijima i strukturom nacionalne klasifikacije, te steći uvid u sustav klasifikacije tala prema World Reference Base for Soil Resources (WRB)

Types of instruction

 • Predavanja
  Nastavni program se ostvaruje metodama usmenog izlaganja i rasprava tijekom predavanja.
 • Provjere znanja
  Usmeni ispit.
 • Konzultacije
  Usmeni razgovor s pojedinim studentom vezan uz specifične teme, posebno tijekom izrade seminarskih radova i pronalaženja literature.
 • Laboratorijske vježbe
  Specijalističke fizikalne i kemijske analize tla.
 • Terenske vježbe
  Odnose se na obradu pedogenetskih čimbenika i procesa, te morfologiju tla na reprezentativnim lokacijama.
 • Seminari
  Izrada seminarskog rada s obzirom na područje interesa studenta uz konzultacije s nastavnikom i prezentaciju.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Po uspješnom završetku modula studenti će moći: 1. definirati kemijska i fizikalna svojstva i procese u tlu i obrazložiti njihov utjecaj na postanak i razvoj tla, kvalitetu tla, plodnost tla, pogodnost tla i klasifikaciju tla, te na okoliš 2. prepoznati i kritički ocijeniti prirodne i antropogene čimbenike koji dovode do degradacije fizikalnih, kemijskih i bioloških značajki tla 3. prepoznati dominantna ograničenja temeljem analize podataka o fizikalnim, kemijskim i biološkim značajkama tla i preporučiti mjere za otklanjanje istih 4. kreirati i valorizirati strateške i operativne dokumente za održivo korištenje tla 5. znati korelirati nazive sistematskih jedinica tla prema nacionalnoj i WRB klasifikaciji Parcijalni ispiti, parcijalni seminarski radovi te seminarski rad vezan uz laboratorijske vježbe

Working methods

Teachers' obligations

Održati predavanja, konzultacije, predložiti temu studentu za seminarski rad, dati osnovne informacije o pronalaženju literature, voditi studenta kroz laboratorijske vježbe i održati usmeni ispit.

Students' obligations

Pohađati predavanja i vježbe, te izraditi seminarski rad i seminar nakon laboratorijskih istraživanja uz aktivne konzultacije s nastavnikom.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Redovito pohađanje nastave (predavanja i vježbi), seminarski radovi (I, II, III i IV), parcijalni ispit (I, II, III i IV) Postanak tla - parcijalni ispit I + seminarski rad I - 25% Fizika tla - parcijalni ispit II + seminarski rad II - 25% Kemija tla - parcijalni ispit III + seminarski rad III - 25% Sistematika tla s klasifikacijom tala - parcijalni ispit IV + semi < 60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
30 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Redovito pohađanje nastave (predavanja i vježbi), seminarski radovi (I, II, III i IV), parcijalni ispit (I, II, III i IV) Pohađanje nastave - bilježi se redovito pohađanje predavanja i vježbi Parcijalni ispit I - obuhvaća gradivo postanka tla Parcijalni ispit II - obuhvaća gradivo fizike tla Parcijalni ispit III - obuhvaća gradivo kemije tla Parcijalni ispit IV - obuhvaća gradivo sistematike i klasifikacije tala Seminarski rad I - iz područja postanka tla Seminarski rad II - iz područja fizike tla Seminarski rad III - iz područja kemije tla Seminarski rad IV - iz područja sistematike i klasifikacije tala Nema Nema

Weekly class schedule

 1. Nastava se održava u turnusima/blokovima po pojedinim znanstvenim poddisciplinama navedenim kod opisa predmeta. U nastavu je uključen i rad vezan uz pronalaženje literature i izradu seminarskih radova.
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -

Preconditions

Obligatory literature

 1. - Brady, N.C., Weil, R.R. (2016): The Nature and Properties of Soils, Prentice Hall, New Yersey, 15th edition - Bohn, H.L. McNeal, B.L., O’Connor, G.A. (1985): Soil Chemistry, John Willey and Sons, New York - ASA, SSSA (1982): ChemiMethod of Soil Analysis: Part 2 – Chemical and Microbiological Properties, Second Edition, Edited by A.L. Page, R.H. Miller and D.R. Keeney, Madison, Wisconsin, USA – odabrana poglavlja - Husnjak, S. (2014): Sistematika tla Hrvatske. Sveučilišni udžbenik, Hrvatska Sveučilišna Naklada, Zagreb - S.W. Buol, F.D. Hole, R.J. McCrocken (1983): Soil Genesis and Classification, Blackwell Publishing, New York - Jury, W. A., Horton, R. (2004): Soil physics, John Wiley@Sons, Inc., Hoboken, New Jersey

Recommended literature

 1. - Hillel, D. (1980): Fundamentals of Soil Physics, Academic Press, New York

Similar course at related universities

 • Fakultet Agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, modul-Zemljišni resursi

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.