Print

Lov (144568)

Course coordinator

Course description

Modul LOV, kao važan segment discipline lovstvo, obuhvaća potrebna znanja i vještine o/u lovljenju divljači. U poglavlju Lovac u lovištu student se upoznaje s lovačkom etikom, lovačkim pravilima i običajima, s izborom, nošenjem i održavanjem lovačke odjeće, obuće i opreme, te osnovnim elementima snalaženja u prirodi. U poglavlju Lovljenje divljači temeljito se obrađuje suvremeni pristup i definicija lova (lovljenja) divljači, pojedinačni, skupni i ostali načini lovljenja, hvatanje žive divljači i sokolarstvo, s posebnim osvrtom na mjere sigunosti u lovu, te postupci sa odstrijeljenom divljači. U poglavlju Lovačko oružje, streljivo i lovna balistika izučava se povjesni razvoj lovačkog oružja, glavne vrste, dijelovi i mehanizmi suvremenog lovačkog oružja, te rukovanje i pravilan izbor za pojedine namjene. Iznose se vrste streljiva, njihovi dijelovi, načini punjenja i djelotvornost, te osnovna znanja iz klasične balistike (zakoni gibanja projektila vatrenih oružja), te optički instrumenti za lov. Student se upoznaje i s osnovnim pravilima za uspješno gađanje i lovnim streljaštvom, te s čišćenjem, održavanjem, sigurnim čuvanjem, rukovanjem i nošenjem lovačkog oružja. U poglavlju Obrada, priprema i ocjenjivanje trofeja student se teoretski i praktično upoznaje s načinima pripreme i ocjenjivanja lovačkih trofeja svih lovnih vrsta divljači.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L2

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 26
Field exercises: 34

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Modul osposobljava za razumijevanje osnovnih pravila u organizaciji lova s naglaskom na sigurnost. Student stječe temeljne spoznaje važnosti lova u održivom gospodarenju divljači, te ocjenjivanje lovačkih trofeja.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Terenske vježbe
  Izvode se terenske vježbe na pokušalištu Ban Josip Jelačić u grupama od maksimalno 10 studenata.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
prepoznati pozicije i trendove u zemlji i inozemstvu u području lovstva Kolokviji, Pismeni
analizirati konkretne probleme ove domene u praksi, te ih rješavati u novim situacijama na temelju sinteze stečenih znanja i vještina Kolokviji, Pismeni
koristiti dostignute sposobnosti teoretskog i praktičnog učenja u stjecanju novih spoznaja iz lovstva Kolokviji, Pismeni
koristiti dostignuta znanja za ispravno lovno gospodarenje Kolokviji, Pismeni
postaviti istraživanje iz ovog područja, provesti terenski i laboratorijski rad, proučiti relevantnu literaturu, statistički obraditi podatke, te napisati i poslati rad za objavljivanje u stručnom časopisu Kolokviji, Pismeni
samostalno organizirati i voditi poslove vezane uz provedbu lovno-gospodarske osnove Kolokviji, Usmeni
koristiti informacijsko-komunikacijsku tehnologiju u svakodnevnom radu Kolokviji, Usmeni

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje nastave, višednevne terenske nastave, upute za korištenje nastavnih materijale za zasebne cjeline, provođenje pisanih i usmenih ispita, konzultacije.

Students' obligations

Prisustvovanje predavanjima i višednevnim terenskim vježbama. Uvjeti za pristupanje ispitu su redovno pohađanje predavanja i terenskih vježbi.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje nastave 60 60
I Kolokvij 25 <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 40 2
Usmeni ispit 75 <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 80 4
UKUPNO 100% 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Usmeni ispit Usmeni dio ispita održava se nakon pozitivno riješenog pismenog dijela ispita. Ispitu se obavezno pristupa u zakazano vrijeme. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te materijalima Prijavljuje se u sustavu ISVU

Weekly class schedule

 1. Uvod u lov.
 2. Lovac u lovištu.
 3. Sigurnost u lovu.
 4. Lovljenje divljači.
 5. Postupci sa odstrijeljenom divljači.
 6. Lovačko oružje: kratko i dugo.
 7. Streljivo.
 8. Balistika.
 9. Optički instrumenti za lov.
 10. Osnovna pravila za uspješno gađanje i lovno streljaštvo.
 11. Obrada, priprema i ocjenjivanje trofeja.
 12. Terenske vježbe.
 13. Terenske vježbe.
 14. Terenske vježbe.
 15. Terenske vježbe.

Obligatory literature

 1. Mustapić, Zvonko i sur. (2004). Lovstvo. Zagreb: Lovački savez Hrvatske.
 2. Sertić, Dražen (2008). Lov na divljač i lovačka etika. Karlovac: Veleučilište u Karlovcu.

Recommended literature

 1. Jakelić ,Ivica Zvonko (2001). Lovačko oružje. Zagreb: Jakelić izdavaštvo.
 2. Frković, Alojzije (1981). Priručnik za ocjenjivanje lovačkih trofeja. Zagreb: Lovački savez Hrvatske.

Similar course at related universities

 • Načini lovljenja divljači, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.