Print

Proizvodnja i prerada ljekovitih i aromatičnih kultura (144335)

Course coordinator

Course description

Predmet je zamišljen u svrhu produbljena dijela znanja stečenog na predmetu Ljekovito, aromatično i medonosno bilje, kako bi se studenti detaljnije upoznali s teoretskim i praktičnim aspektima proizvodnje i prerade ljekovitih i aromatičnih kultura. Predmet obuhvaća općenita biološka i kemijska svojstva ljekovitih i aromatičnih kultura, detaljan opis samoniklih ljekovitih i aromatičnih biljnih vrsta s posebnim naglaskom na mogućnosti njihovog uvođenja u poljoprivrednu proizvodnju, ljekovite/otrovne biljne vrste koje su od iznimne važnosti za farmaceutsku industriju, detaljan opis agrotehničkih mjera u proizvodnji ljekovitih i aromatičnih vrsta te načine i metode dorade i prerade. S obzirom da se neprestano teži pronalasku novih izvora, odnosno sirovina za prehrambenu, farmaceutsku i kozmetičku industriju, pored tradicionalnih ljekovitih biljnih vrsta u Hrvatskoj sve veću popularnost i zanimanje javlja se i za drugim vrstama, stoga će ovaj predmet obuhvatiti i biološka i kemijska svojstva, mogućnosti uzgoja, prerade i upotrebe 'egzotičnih' ljekovitih i aromatičnih biljnih vrsta. Studenti će aktivno sudjelovati u nastavi putem izrade seminara, suradničkog učenja i proučavanja pripremljene najnovije znanstvene literature.

Type of course

 • Diplomski studij / Biljne znanosti (Elective course, 3 semester, 2 year)
 • Diplomski studij / Hortikultura / Ukrasno bilje (Elective course, 3 semester, 2 year)

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 44
Auditory exercises: 8
Seminar: 8

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja koja su temelj za uspješnu proizvodnju ljekovitih i aromatičnih kultura. Osposobljeni su za rad u različitim tvrtkama i za samostalno pokretanje proizvodnje i prerade.

Types of instruction

 • Predavanja
  predavanja će biti provedene pomoću PP prezentacija. Kroz pojedine tematske cjeline student će aktivno sudjelovati u izvođenju predavanja korištenjem metoda suradničkog učenja.
 • Auditorne vježbe
  na uzorcima biljaka ubranih s prirodnih staništa studenti će biti upoznati sa samoniklim ljekovitim biljnim vrstama.
 • Vježbe u praktikumu
  studenti će biti upoznavati s Kolekcijom i pokušalištem ljekovitog i aromatičnog bilja, Zagreb-Maksimir i morfološkim svojstvima sjemena ljekovitih i aromatičnih biljnih vrsta.
 • Seminari
  grupna izrada seminara vezanog uz proizvodnju i preradu pojedinih biljnih vrsta. Stjecanje vještina – skupine (3 studenta) samostalno izrađuju i prezentiraju seminar vezan za izabranu biljnu vrstu.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Prepoznati, razlikovati i opisati vrste ljekovitog i aromatičnog bilja Usmeni
Imenovati aktivne tvari odabranih ljekovitih i aromatičnih vrsta i navesti njihova svojstva i djelovanje Pismeni
Preporučiti biljne vrste za različita staništa i upotrebu Pismeni
Istražiti i procijeniti mogućnosti uvođenja samoniklih vrsta u poljoprivrednu proizvodnju, primijeniti odgovarajuću metodu razmnožavanja Pismeni
Odabrati i primijeniti odgovarajuću tehnologiju proizvodnje odabranih ljekovitih i aromatičnih vrsta Pismeni
Odabrati tehnologiju sušenja i dorade odabranih ljekovitih i aromatičnih vrsta i preporučiti metode prerade odabranih ljekovitih i aromatičnih vrsta Pismeni
Identificirati kakvoću i opisati standarde kakvoće ljekovitih i aromatičnih vrsta Pismeni

Working methods

Teachers' obligations

Obveza nastavnika je održavanje predavanja te auditornih vježbi i vježbi u praktikumu te osiguravanje nastavnog materijala. Ujedno, nastavnik pruža pomoć studentima u izradi seminara osiguravanjem dostupne literature kao i stručnim i praktičnim savjetima.

Students' obligations

Obveze studenata uključuju redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u njenom izvođenju te izrada seminarskog rada što su i preduvjeti za pristup završnom ispitu. Uz navedeno, za pristup završnom ispitu potrebno je položiti kolokviji iz prepoznavanja biljaka i sjemena.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Usvojenost programskog sadržaja-međuispit I, pismeni 50% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
16 60 2
Usvojenost programskog sadržaja-međuispit II, pismeni 50% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
36 90 3
Seminarski rad 0% 8 30 1
UKUPNO 100% 60 180 6
Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Završni pismeni ispit 100% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Usvojenost programskog sadržaja-međuispit I, pismeni Nakon dijela održane nastave student pristupa pismenom međuispitu I. Međuispit se sastoji od pitanja povezanih sa ishodima učenja. U sklopu nastave. Cjeloviti ispit tijekom redovitih ispitnih rokova.
Usvojenost programskog sadržaja-međuispit II, pismeni Nakon dijela održane nastave student pristupa pismenom međuispitu II. Međuispit se sastoji od pitanja povezanih sa ishodima učenja. U sklopu nastave. Cjeloviti ispit tijekom redovitih ispitnih rokova.
Seminarski rad Seminarski rad se izrađuje individualno ili u grupi tijekom semestra. Predaje se u elektronskom i tiskanom obliku, a usmeno se prezentira pred drugim studentima i predmetnim nastavnikom. Seminarski rad ne ulazi u konačnu ocjenu predmeta. U sklopu nastave. Nije moguće.
Završni pismeni ispit Studenti koji ne polože međuispit I i II tijekom semestra pristupaju polaganju cjelovitog pismenog završnog ispita u previđenim ispitnim rokovima Redoviti ispitni rokovi.

Weekly class schedule

 1. Uvod, Opće značajke proizvodnje ljekovitog i aromatičnog bilja, P
 2. Samoniklo ljekovito i aromatično bilje, ljekovite/otrovne biljne vrste A
 3. Upoznavanje s Kolekcijom i pokušalištem ljekovitog i aromatičnog bilja, Zagreb-Maksimir PK, Kolokvij prepoznavanja biljnih vrsta i sjemena
 4. Prednosti/nedostaci prikupljanja i proizvodnje; strategije domestifikacije samoniklih ljekovitih i aromatičnih biljnih vrsta; ugroženost samoniklog ljekovitog i aromatičnog bilja, zakonodavstvo P
 5. Agroekološki uvjeti i tehnološki čimbenici u proizvodnji ljekovitih i aromatičnih kultura, razmnožavanje, metode povećanja klijavosti sjemena, zaštita ljekovitog i aromatičnog bilja prema načelima ekološke poljoprivrede P
 6. Stanje u RH, P, Međuispit
 7. Tehnologija proizvodnje odabranih vrsta ljekovitog i aromatičnog bilja, P
 8. Tehnologija proizvodnje odabranih vrsta ljekovitog i aromatičnog bilja, P
 9. Tehnologija proizvodnje odabranih vrsta ljekovitog i aromatičnog bilja, P
 10. Tehnologija proizvodnje odabranih vrsta ljekovitog i aromatičnog bilja, P
 11. Dorada ljekovitog i aromatičnog bilja; važnosti i zadaci dorade, P
 12. Prerada ljekovitog i aromatičnog bilja; važnosti i zadaci prerade, P
 13. Egzotične ljekovite i aromatične biljne vrste; biološka i kemijska svojstva, mogućnosti uzgoja, prerade i upotrebe P
 14. Izlaganje seminara, S
 15. Izlaganje seminara, S

Obligatory literature

 1. Šilješ I., Grozdanić Đ., Grgesina I. 1992. Poznavanje, uzgoj i prerada ljekovitog bilja. Školska knjiga, Zagreb
 2. PowerPoint prezentacije predavanja

Recommended literature

 1. Stepanović B., Radanović D., Turšić I., Nemčević N., Ivanec J., 2009. Uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja. Jan-Spider d.o.o., Pitomača
 2. Kuštrak D., 2005. Farmakognozija – Fitofarmacija. Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb
 3. Znanstveni i stručni radovi iz područja modula

Similar course at related universities

 • Cultivation of Medicinal and Aromatic Plants, Biotehniška fakulteta, Ljubljana

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.