Print

Ukrasne voćne vrste (144495)

Course coordinator

Course description

Predmet Ukrasne voćne vrste obrađivat će one aspekte uzgoja voćaka kojima primarni cilj nije proizvodnja voća nego njihova ukrasna i krajobrazna vrijednost. Ovim modulom studentima će se dati pregled svjetskih gen centara, ishodišta pojedinih ukrasnih voćnih vrsta. Razvoj pojedinih voćnih vrsta razmatrat će se kroz povijesni prikaz. Sukladno tome, u sklopu predmeta analizirat će se povezanost specifičnosti i povijesti uzgoja određenih ukrasnih voćnih vrsta. Objasnit će se običaji i odnos pojedinih naroda prema ukrasnim vćkama.. Obradit će se i simbolika voćnih vrsta u umjetnosti i najzastupljenijim svjetskim religijama. Bit će razmotrena primjena voćnih vrsta u ukrašavanju eksterijera i interijera obzirom da se u današnje vrijeme voćne vrste sve ćešće koriste u dekorativne svrhe. Dat će se pregled pojedinih voćnih vrsta koje se osim u svrhu uzgoja voća koriste i za ukrašavanje prostora. Sudenti će naučiti primijeniti osnovne načine orezivanja i oblikovanja navedenih vrsta te će upoznati osnovne mjere uzgoja i njege. U sklopu terenske nastave posjetit će botanički vrt Prirodoslovno matematičkog fakulteta u Zagrebu, kao i ostale lokacije u Zagrebu na kojima se nalaze voćne vrste posađene u ukrasne svrhe.
Polaganje ispita provodi se izradom i izlaganjem seminarskog rada, te završnim usmenim ispitom.

Type of course

 • Diplomski studij / Hortikultura / Ukrasno bilje (Elective course, 3 semester, 2 year)

ECTS: 3.00

English language: L2

E-learning: L1

Teaching hours: 30
Lectures: 22
Seminar: 4
Field exercises: 4

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60 - 70 %
Good (3): 71 - 80 %
Very good (4): 81 - 90 %
Excellent (5): 91 - 100%

General competencies

Predmet osposobljava studente za razumijevanje osnovnih principa, tehnika i motiva uzgoja voćaka u ukrasne svrhe – pomotehnika, estetika i kakvoća življenja.
Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja o odabiru prikladnih voćnih vrsta ili njihovih sorti izražene ukrasne vrijednosti ,ovisno o lokaciji (klimatske prilike, tlo, umjetni supstrat ili kontrolirana klima – zatvoreni prostori – interijeri) i namjeni (gradske zelene površine, parkovi, društveni vrtovi i sl.).

Types of instruction

 • Predavanja
  Nastava se održava kontinuirano tijekom semestra i predavanja su studentima unaprijed dostupna u obliku power point prezentacija (preko sustava Merlin).
 • Terenske vježbe
  U sklopu terenske nastave studenti će posjetit botanički vrt Prirodoslovno matematičkog fakulteta u Zagrebu, kao i ostale lokacije u gradu na kojima su voćke posađene prvenstveno u ukrasne, ali i utilitarne svrhe (npr. društveni – zajednički vrtovi, vrtovi domova umirovljenika i sl.)..
 • Seminari
  Izradom seminarskog rada stječu se vještine samostalnog analiziranja i prikupljanja literature, pisanja i predstavljanja seminarskog rada pred ostalim studentima, slušačima modula, čime se u zajedničkoj raspravi (uz moderiranje nastavnika) diseminiraju prikupljena znanja zadane tematike. Predviđeno je da svaka studentica ili student samostalno izrađuje seminarski rad na temu dogovorenu s predmetnim nastavnikom.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Nabrojiti i analizirati vjerske konotacije određenih voćnih vrsta u najzastupljenijim svjetskim religijama, te njihovu simboliku u pojedinim vrstama umjetnosti. Seminarski rad/Pismeni ispit
Iskazati povezanost temeljnih znanja o primjeni ukrasnih vrsta/sorata voćaka sa specifičnim zahtjevima njihove primjene Sudjelovanje u raspravama/Seminarski rad, Pismeni ispit/usmeni ispit
Primijeniti stečena znanja (odabir odgovarajuće voćne vrste i sorte, lokaliteta i funkcije primjene) u pripremi slijeda tehnološko-estetskih procesa, u osmišljavanju optimalnog rješenja za krajnjeg korisnika Seminarski rad/Pismeni ispit/Usmeni ispit
Isplanirati slijed pojedinih pomotehničkih i estetskih zahvata u godišnjem ciklusu i ukupnom biološkom ili korisničkom vijeku ukrasne voćke ili voćaka (od sadnje do krčenja) Seminarski rad/Pismeni ispit/Usmeni ispit
Analizirati i primijeniti stečena znanja i vještine o pomotehničkim i estetskim zahvatima u uzgoju pojedinih vrsta voćaka, posebno njihovih sorta s naglašenom ukrasnom funkcijom Usmeni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Osigurati pripremu materijala prema nastavnim cjelinama i njihovu dostupnost u sustav za e-učenje Merlin; pravovremeno informirati studente o važnim informacijama i događanjima na modulu; održavati predavanja sukladno sadržaju predmeta, izvoditi terenske vježbe; redovito provjeravati i adekvatno ocjenjivati stečeno znanje i vještine kroz seminare, parcijalne ispite i usmeni ispit.

Students' obligations

Redovito pohađanje predavanja, terenskih vježbi; aktivno sudjelovanje u nastavi; izrada i prezentacija seminara; polaganje parcijalnih ispita i polaganje usmenog ispita; Studenti se tijekom prva dva tjedna nastave trebaju obavezno prijaviti u sustav za e-učenje Merlin u okviru kojeg mogu koristiti prezentacije sa predavanja, materijale za seminare i dr.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pismeni ispit 25 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
26 30 1
Seminarski rad 50 4 30 1
Usmeni ispit (UI) 25 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
30 1
UKUPNO 1 30 90 3
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Seminarski rad Na početku semestra studenti sami odaberu temu seminarskog rada (samostalan prijedlog ili s popisa tema prijedloga nastavnika) i prema unaprijed zakazanim rokovima predaju seminarski rad u elektronskom i tiskanom obliku. Ocjenjuje se kvaliteta napisanog rada, a nakon prezentacije i izlaganje rada (održava se obično krajem semestra) ocjenjuje se i prezentacijske vještine i sposobnost zaključivanja) 3. tjedan 15. tjedan Moguća putem samostalnog zadatka (1 ECTS)
Pismeni ispit Studenti pred kraj semestra pišu pismeni ispit Nakon položenog pismenog ispita studenti još moraju položiti usmeni ispit, nakon čega im se upisuje prosječna ocjena u indeks (ili korigirana ocjena (zaslužena prethodnom aktivnošću u nastavi (++). P – 14. tjedan Ako studenti ne polože pismeni ispit, omogućuje im se polaganje popravnog pismenog ispita prije ispitnih rokova (samo je jedan rok za popravne pismene ispite)
Usmeni ispit Sastoji se od tri do pet pitanja ovisno o ocjeni pismenog ispita. Na temelju odgovora ocjenjuju se znanje i sposobnost studenata u povezivanju usvojenih činjenica kao i sposobnost logičnog zaključivanja Ispitni rokovi -

Weekly class schedule

 1. Terenske vježbe V – Posjet botaničkom vrtu Prirodoslovno matematičkog fakulteta u Zagrebu.
 2. Terenske vježbe V – Posjet društvenom (ili društvenim) vrtovima u kojima su zastupljene voćne vrste ukrasne i utilitarne vrijednosti.
 3. Gen centri porijekla voćnih vrsta P - Pregled gen centara porijekla najznačajnijih voćnih vrsta koje pored proizvodne imaju i značajnu ukrasnu vrijednost.
 4. Početna selekcija ukrasnih voćnih vrsta P - Objasnit će postupke početne selekcije voćnih vrsta iz divljih populacija, te njihova početna kultivacija.
 5. Uzgoj i selekcija ukrasnih kultivara voćnih vrsta P - Objasnit će se povijesni razvoj voćnih vrsta s naglaskom na kultivare izraženih ukrasnih vrijednosti.
 6. Seminar S - Studenti raspravljaju i dogovaraju teme seminara sa predmetnim nastavnikom.
 7. Ukrasna vrijednost voćnih vrsta kroz povijest P – Navest će se, kroz povijest ,najznačajniji primjeri uporabe voćnih vrsta za ukrasne svrhe.
 8. Simbolika voćnih u umjetnosti P – Navest će se primjeri simbolike voćnih vrsta i voća u pojedinim umjetnostima.
 9. Religijska simbolika voćnih vrsta P - Navest će se primjeri simbolike voća i voćnih vrsta u najzastupljenijim svjetskim religijama.
 10. Suvremena uporaba ukrasnih voćnih vrsta P - Dat će se pregled suvremene uporabe ukrasnih voćnih vrsta za ukrašavanje i oplemenjivanje životnog prostora.
 11. Uporaba ukrasnih voćnih vrsta u uređenju eksterijera P – Navest će se primjeri uporabe ukrasnih voćnih vrsta za ukrašavanje eksterijera.
 12. Uporaba ukrasnih voćnih vrsta u uređenju interijera P – Navest će se primjeri suvremene uporabe ukrasnih voćnih vrsta za ukrašavanje interijera.
 13. Uporaba ukrasnih voćnih vrsta u parkovnoj arhitekturi P - Navest će se primjeri uporabe ukrasnih voćnih vrsta u parkovnoj arhitekturi.
 14. Uloga voćnih vrsta u društvenim vrtovima P – Ukrasne i utilitarne mogućnosti primjene odgovarajućih voćnih vrsta u društvenim vrtovima.
 15. Seminar S – Studenti pojedinačno izlažu seminarske radove na temu dogovorenu početkom semestra.

Obligatory literature

 1. Predavanja i PowerPoint-prezentacija (Merlin-sustav e-učenje)
 2. Reich, L. (2009). Landscaping with Fruit. Storey Publishing

Recommended literature

 1. Šindrak, Z., Jemrić, T., Grđan, K., Baričević, L. (2013). Divlje ruže: važnost, uporaba i uzgoj. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.
 2. Jemrić, T. (2007). Cijepljenje i rezidba voćaka. Rijeka: Uliks.
 3. Gucci, R., Cantini, C. (2008). Rezidba i uzgojni oblici za suvremeni uzgoj maslina. Rijeka: Uliks.
 4. Jemrić, T. (2007). Bazga: važnost, uporaba i uzgoj. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.
 5. Zohary, D., Hopf, M. (1994). Domestication of plants in the Old World. -2nd ed., Oxford: Clarendon Press.
 6. Morton, Julia F. (1987). Fruits of warm climates. Miami: Florida Flair Books.

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.