Print

Ergonomija i zaštita na radu (226175)

Course coordinator

Course description

Ergonomija predstavlja interdisciplinarni znanstveni pristup prilagođavanja rada čovjeku s ciljem olakšavanja rada i povećanja sigurnosti na radu što bi ujedno trebalo doprinijeti i povećanju produktivnosti. U prvom dijelu predmeta studenti će se upoznati s osnovama ergonomije te ergonomskim načelima o kojima treba voditi računa pri konstrukciji poljoprivrednih strojeva, a naročito prostora u kojem se nalazi rukovatelj. U drugom dijelu će naglasak biti na buci i vibracijama koje se javljaju u radu poljoprivrednih strojeva, njihovom negativnom utjecaju na rukovatelje, kao i načinima njihovog smanjenja i zaštite rukovatelja. U trećem dijelu studenti će se upoznati s osnovnim pravilima zaštite na radu, organizaciji i provedbi mjera zaštite na radu. Također će biti upoznati s opasnostima i najčešćim ozljedama i oboljenjima koja se javljaju pri radu sa strojevima i uređajima u poljoprivredi, ali i radu u poljoprivredi općenito te preventivnim mjerama zaštite. Nastava će se izvoditi putem predavanja, auditornih vježbi, vježbi u praktikumu i izrade seminarskog rada.

Type of course

ECTS: 4.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 30
Auditory exercises: 10
Practicum: 14
Field exercises: 6

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Cilj ovog predmeta je upoznati studente s ergonomskim načelima koja se moraju primjeniti kako bi se olakšao rad u poljoprivredi, ali i sačuvalo i zaštitilo zdravlje radnika. Pravilnom organizacijom i provođenjem odgovarajućih zaštitnih mjera, kao i ukazivanjem na moguće opasnosti i najčešće ozljede i oboljenja radnika u poljoprivredi studenti će moći doprinijeti povećanju sigurnosti i zaštiti zdravlja radnika u poljoprivredi.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
 • Vježbe u praktikumu
 • Seminari

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Objasniti ergonomska načela kojih se treba držati pri konstrukciji poljoprivrednih strojeva Kolokviji, Usmeni, Pismeni
Odabrati najpovoljnije načine rasporeda i položaja komandi za upravljanje poljoprivrednim strojevima i ispravan položaj tijela kod rukovanja poljoprivrednim strojevima Kolokviji, Usmeni, Pismeni
Odabrati najpovoljniju mikroklimu u kabini strojeva Kolokviji, Usmeni, Pismeni
Definirati izvore buke i vibracija, izmjeriti njihov intenzitet te odrediti načine smanjenja i zaštite od buke i vibracija Kolokviji, Usmeni, Pismeni
Isplanirati organizaciju zaštite na radu na poljoprivrednom gospodarstvu Kolokviji, Usmeni, Pismeni
Ukazati na moguće opasnosti pri radu u poljoprivredi te definirati najčešće ozljede i oboljenja radnika u poljoprivredi Kolokviji, Usmeni, Pismeni
Provoditi mjere zaštite na radu na poljoprivrednom gospodarstvu Kolokviji, Usmeni, Pismeni
.

Working methods

Teachers' obligations

Nastavnik predaje gradivo predviđeno sadržajem predmeta, provjerava naučeno gradivo i vrednuje usvojeno znanje i stečene vještine kroz vježbe, pismeni ili usmeni ispit.

Students' obligations

Student je obavezan prisustvovati svim oblicima izvođenja nastave, predavanja i vježbi, prema Pravilniku o studiranju na Agronomskom fakultetu.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
I Kolokvij 30 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 40 2
II Kolokvij 30 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 40 2
III Kolokvij 25 0-60
61-70
71-80
81-90
81-90
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
15 30 2
Usmeni ispit 15 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
5 10 0
UKUPNO 100% 120 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
I Kolokvij Obuhvaća prvi programski dio predmeta: Općenito o ergonomiji. Sustav čovjek-stroj. Ergonomski čimbenici koji utječu na rukovatelje strojevima. Primjena ergonomskih načela pri konstrukciji poljoprivrednih strojeva. Izvedbe kabine na traktorima i ostalim samokretnim poljoprivrednim strojevima. Izvedbe sjedala. Izvedba, raspored i položaj komandi za upravljanje strojevima. Sile potrebne za aktiviranje pojedinih komandi. Položaj tijela pri upravljanju poljoprivrednim strojevima. Mikroklima u kabini strojeva. 5. tjedan nastave Za studente koji nisu polagali ili nisu uspješno položili I kolokvij, organizirati će se ponavljanje kolokvija u dogovorenom terminu.
II Kolokvij Obuhvaća drugi programski dio predmeta: Buka pri radu sa strojevima. Definicija buke. Načini mjerenja razine buke strojeva. Karakteristike ljudskog uha. Oštećenja sluha. Zaštita od buke. Mogućnosti smanjenja buke poljoprivrednih strojeva. Vibracije pri radu strojeva. Definicija vibracija. Načini mjerenja intenziteta vibracija. Vibracije koje se prenose na šake i ruke. Vibracije koje se prenose na cijelo tijelo. Moguća oboljenja kao posljedica izloženosti vibracijama. Zaštita od vibracija. Mogućnosti smanjenja vibracija poljoprivrednih strojeva. 10. tjedan nastave Za studente koji nisu polagali ili nisu uspješno položili II kolokvij, organizirati će se ponavljanje kolokvija u dogovorenom terminu.
III Kolokvij Obuhvaća treći programski dio predmeta: Osnovna pravila zaštite na radu. Organizacija zaštite na radu. Provedba mjera zaštite na radu. Zaštita na radu u poljoprivredi. Opasnosti i najčešće ozljede i oboljenja pri radu sa strojevima i uređajima u poljoprivredi. Opasnosti pri radu s pesticidima. Opasnosti pri radu sa životinjama. Opasnosti pri primjeni električne energije u poljoprivredi. Najčešće ozljede i oboljenja u poljoprivredi. Preventiva i korištenje osobnih zaštitnih sredstava. 15. tjedan nastave Za studente koji nisu polagali ili nisu uspješno položili III kolokvij, organizirati će se ponavljanje kolokvija u dogovorenom terminu
Usmeni ispit Usmeni ispit se sastoji od različitog broja pitanja, ovisno o prethodnoj aktivnosti studenta. Tijekom ispitnih rokova, prijavljuje se u sustavu ISVU. Moguća su tri izlaska na ispit, te četvrti pred povjerenstvom.

Weekly class schedule

 1. Uvod. Općenito o ergonomiji. Sustav čovjek-stroj.
 2. Ergonomski čimbenici koji utječu na rukovatelje strojevima. Primjena ergonomskih načela pri konstrukciji poljoprivrednih strojeva.
 3. Izvedbe kabine na traktorima i ostalim samokretnim poljoprivrednim strojevima. Izvedbe sjedala. Izvedba, raspored i položaj komandi za upravljanje strojevima.
 4. Sile potrebne za aktiviranje pojedinih komandi. Položaj tijela pri upravljanju poljoprivrednim strojevima.
 5. Mikroklima u kabini strojeva. I međuispit (kolokvij).
 6. Buka pri radu sa strojevima. Definicija buke. Načini mjerenja razine buke strojeva.
 7. Karakteristike ljudskog uha. Oštećenja sluha. Zaštita od buke. Mogućnosti smanjenja buke poljoprivrednih strojeva.
 8. Vibracije pri radu strojeva. Definicija vibracija. Načini mjerenja intenziteta vibracija.
 9. Vibracije koje se prenose na šake i ruke. Vibracije koje se prenose na cijelo tijelo. Moguća oboljenja kao posljedica izloženosti vibracijama.
 10. Zaštita od vibracija. Mogućnosti smanjenja vibracija poljoprivrednih strojeva. II međuispit (kolokvij).
 11. Osnovna pravila zaštite na radu. Organizacija zaštite na radu. Provedba mjera zaštite na radu.
 12. Zaštita na radu u poljoprivredi. Opasnosti i najčešće ozljede i oboljenja pri radu sa strojevima i uređajima u poljoprivredi.
 13. Opasnosti pri radu s pesticidima. Opasnosti pri radu sa životinjama. Opasnosti pri primjeni električne energije u poljoprivredi.
 14. Najčešće ozljede i oboljenja u poljoprivredi. Preventiva i korištenje osobnih zaštitnih sredstava. Definiranje i raspodjela tema za seminarski rad.
 15. Prezentacija seminarskog rada. III međuispit (kolokvij).

Obligatory literature

 1. Kroemer, K.H.E., Grandjean, E. (1999.): Prilagođavanje rada čovjeku - Ergonomski priručnik. Udžbenik Sveučilišta u Splitu.
 2. Fabijanić, K., Kacian, N., Štefan, V. (2009.): Priručnik stručnjaka za zaštitu na radu. I dio. IPROZ, Zagreb.
 3. Fabijanić, K., Kacian, N., Štefan, V. (2009.): Priručnik stručnjaka za zaštitu na radu. II dio. IPROZ, Zagreb.
 4. Sever, S. (2007.): Fizikalne štetnosti. IPROZ, Zagreb.
 5. Puljić, N. (2009.): Sigurnost i zaštita zdrallja na radu. Poslovni zbornik, Zagreb.

Recommended literature

 1. S.J. Guastello (2006.): Human Factors Engineering and Ergonomics - A Systems Approach. CRC Press, Boca Raton, USA.
 2. G. Salvendy (2012.): Handbook of Human Factors and Ergonomics. John Wiley & Sons, Hoboken, USA.
 3. F. Fahy, J. Walker (2003.): Fundamentals of Noise and Vibration. Taylor & Francis, Oxford, United Kingdom.
 4. J.R. Duncan, R.H. Wilkinson, M.A. Purschwitz, D.J. Murphy, K.C. Anderson (1994.): Agricultural Safety and Health for Engineers. ASAE, St. Joseph, USA.
 5. J.A. Dosman (1995.): Agricultural Health and Safety - Workplace, Environmental, Sustainability. Taylor & Francis, Oxford, United Kingdom.

Similar course at related universities

 • Ergonomija poljoprivrednih strojeva. Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Poljoprivredni fakultet.
 • Ergonomics in Agricultural Engineering. Faculty of Production and Power Engineering. University of Agriculture in Krakow.

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.