Print

Osnove proizvodnje krmnog bilja (143896)

Course coordinator

Course description

Program modula Osnove proizvodnje krmnog bilja omogućuje studentima savladavanje osnove proizvodnje i upotrebe krmnog bilja na oranicama korištenjem kapaciteta i potencijala za podmirenje potreba, vrsta i kategorija domaćih životinja (goveda, konji, ovce i koze) na kvalitetnoj voluminoznoj krmi (sijeno, silaža i sjenaža).
Programski dijelovi modula su sljedeći:
Tijekom predavanja u okviru modula studenti upoznaju agrotehniku proizvodnje, morfološka i biološka svojstva najznačajnijih krmnih kultura koje se proizvode na oranicama: ozime krmne kupusnjače, ozime i jare krmne mahunarke, ozime i jare krmne žitarice, sitnozrne mahunarke, trave, korjenasto-gomoljaste te naknadne i postrne krmne kulture koje se koriste za podmirenje potreba hranidbe domaćih životinja (goveda, konji, ovce i koze) kvalitetnom voluminoznom krmom. Također studenti stječu teoretske i praktične spoznaje o spremanju, čuvanju i hranidbenoj vrijednosti proizvedene voluminozne krme (sijeno, silaža i sjenaža) na oranicama.

Type of course

ECTS: 3.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 30
Lectures: 12
Laboratory exercises: 16
Seminar: 2

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60
Good (3): 71
Very good (4): 81
Excellent (5): 91

General competencies

Modul osposobljava studente za razumijevanje proizvodnje i korištenje krmnog bilja na oranicama u različitim agroekološkim uvjetima Republike Hrvatske za podmirenje potreba domaćih životinja (goveda, konji, ovce i koze) na voluminoznoj krmi (sijeno, silaža i sjenaža). Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja o proizvodnji i korištenju krmnog bilja na oranicama u agronomskoj struci.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Vježbe u praktikumu
  U sklopu vježbi u praktikumu izračunava se norma sjetve i hranidbena vrijednost za svaku vrstu krmne kulture na oranicama. Vježbe u praktikumu se provode u četiri (4) skupine od 10 studenata. Vježbe u praktikumu omogućuju studentima, kroz praktičan i samostalan rad, savladavanje osnovnih postupaka u izračunavanju norme sjetve i hranidbene vrijednosti za svaku vrstu krmne kulture na oranicama.
 • Seminari
  Seminari su vezani uz različite teme iz proizvodnje krmnog bilja na oranicama. Grupa studenata (3 do 5 studenata) izrađuje pisani rad te ga prezentira ostalim studentima stječući vještine prikupljanja i obrade literature te izrade i javnog prezentiranja svojih postignuća.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Objasniti pravilni izbor tehnoloških zahvata u proizvodnji i korištenju krmnog bilja na oranicama Seminarski rad, test znanja, završni ispit
Analizirati prikladnost vrsta i sorata krmnog bilja te tehnologije uzgoja s obzirom na čimbenike okoliša Seminarski rad, test znanja, završni ispit
Izračunati potrebne količine sjemena za sjetvu krmnih kultura na oranicama Vježbe u praktikumu, test znanja, završni ispit
Utvrditi kakvoću i hranidbenu vrijednost krmnih kultura na oranicama Vježbe u praktikumu, test znanja, završni ispit
Kritički vrednovati tehnološka rješenja proizvodnje krmnog bilja na oranicama uvažavajući načela dobre poljoprivredne prakse Seminarski rad, test znanja, završni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje izravne nastave – predavanje i vježbe. Osmišljavanje tema za seminarske radove i sastavljanje testova znanja te njihovo ocjenjivanje. Održavanje usmenih ispita i konzultacija. Izrada nastavnih materijala

Students' obligations

Redovito pohađanje predavanja i vježbi, izrada i prezentiranje seminarskog rada. Polaganje ispita.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Izrada i prezentacija seminarskog rada 20% (ocjena sadržaj pisanog rada 50% i prezentacija 50%) <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
2 4 0,75
Test znanja 1 (T1) 40% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1 30 0,75
Test znanja (T2) 40% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1 30 0,75
Ispravak* 40% <60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
- 30 0,75
Ukupno 100% 30 90 3
Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Završni ispit** (ZI) 80% <60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
- 60 1,5
Pohađanje nastave (predavanja, vježbe) 26 26 0,75
Ukupno 100% 30 90 3

Studentu je omogućena provjera znanja tijekom održavanja nastave kroz dva testa znanja.
*studenti imaju pravo popraviti ocjenu iz jednog testa znanja ili naknadno pristupiti jednom testu znanja ukoliko su bili spriječeni tijekom redovitog održavanja testova znanja; bodovna skala ista kao kod redovitog polaganja testova znanja

Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Izrada i prezentacija seminarskog rada Grupe studenata u drugom tjednu nastave dobivaju teme seminarskog rada koje moraju izraditi i prezentirati u dogovorenom terminu. Seminarski rad u pisanom obliku moraju predati najkasnije 10 dana prije izlaganja. Ocjenjuje se pisani rad (prikupljanje podataka, analiza zadane teme te iznošenja zaključaka), vještina prezentacije i zaključivanja te sposobnost suradnje u timu. Sukladno dogovorenom terminu Iznimno u slučaju opravdanog razloga student izrađuje samostalno seminarski rad
Test znanja 1 (T1) Test znanja 1 obuhvaća značenje krmnog bilja na oranicama u hranidbi domaćih životinja, ozime krmne kupusnjače, ozime mahunarke, ozime žitarice, sitnozrne mahunarke, trave, izračun norme sjetve i hranidbene vrijednosti za krmne kulture na oranicama. Pitanja su otvorenog tipa i ispituju poznavanje činjenica i sposobnost njihovog povezivanja. 8. tjedan nastave Omogućen jedan ispravak putem naknadnog pristupa
Test znanja (T2) Test znanja 2 obuhvaća jare žitarice, jare mahunarke, korjenasto-gomoljaste, naknadne i postrne krmne kulture, spremanje i čuvanje sijena, silaže i sjenaže, izračun norme sjetve i hranidbene vrijednosti za krmne kulture na oranicama. Pitanja su otvorenog tipa i ispituju poznavanje činjenica i sposobnost njihovog povezivanja. Na temelju ocjena iz testova znanja i seminarskog rada studenta dobivaju završnu ocjenu ispita prema formuli (Sx20)+(T1x40)+(T2x40)/100 15. tjedan nastave Omogućen jedan ispravak putem naknadnog pristupa
Ispravak* Prvi tjedan zimskog ispitnog roka -
Završni ispit** (ZI) **Studenti koji tijekom semestra ne polože testove znanja pristupaju u ispitnom roku cjelovitom završnom usmenom ispitu koji čini 80% ocjene, a preostalih 20% čini ocjena seminarskog rada; (Sx20)+(Z1x80)/100 Ispitni rokovi -
Pohađanje nastave (predavanja, vježbe) Na nastavi se provjerava i bilježi nazočnost studenata. Može se opravdati izostanak 20% predavanja, 15% vježbi, 15% seminara (čl. 12., Pravilnik o studiranju na AFZ) Semestar Moguća putem samostalnog zadatka

Weekly class schedule

 1. Uvod u modul P - značenje krmnog bilja na oranicama u hranidbi domaćih životinja (goveda, konji, ovce i koze); V - norma sjetve za krmne kulture na oranicama
 2. Ozime kulture P - agrotehnika uzgoja i korištenje ozimih krmnih kupusnjača (krmna repica, krmna ogrštica i uljana rotkva) u hranidbi domaćih životinja; V - norma sjetve i hranidbena vrijednost ozimih krmnih kupusnjača
 3. Ozime kulture P - agrotehnika uzgoja i korištenje ozimih krmnih mahunarki (grašak, obična, dlakava i panonska grahorica) u hranidbi domaćih životinja; V - norma sjetve i hranidbena vrijednost ozimih krmnih mahunarki
 4. Ozime kulture P - agrotehnika uzgoja i korištenje ozimih krmnih žitarica (pšenica, ječam, raž, tritikale i zob) u hranidbi domaćih životinja; V - norma sjetve i hranidbena vrijednost ozimih krmnih žitarica
 5. Sitnozrne mahunarke P - agrotehnika uzgoja i korištenje višegodišnjih sitnozrnih mahunarki (lucerna, esparzeta, crvena djetelina, bijela djetelina, smiljkita i švedska djetelina) u hranidbi domaćih životinja; V - norma sjetve i hranidbena vrijednost sitnozrnih mahunarki
 6. Trave P - agrotehnika uzgoja i korištenje trava (blještac, klupčasta oštrica, lisičji repak, mačji repak, pahovka rana, stoklasa bezosata, talijanski ljulj, vlasulja livadna, vlasulja trstikasta, zobika zlatožuta, engleski ljulj, rosulja bijela, vlasnjača livadna, vlasulja nacrvena i vlasulja ovčja) u hranidbi domaćih životinja; V - norma sjetve i hranidbena vrijednost trava
 7. Djetelinsko-travne smjese P - sastavljanje i korištenje djetelinsko-travnih smjesa u hranidbi domaćih životinja; V - norma sjetve i hranidbena vrijednost djetelinsko-travnih smjesa
 8. V - izrada zelenog krmnog slijeda za krmne kulture na oranicama; prvi test znanja
 9. Jare kulture P - agrotehnika uzgoja i korištenje jarih krmnih žitarica (ječam, zob i pšenica) i prosolikih krmnih žitarica (kukuruz, krmni sirak, sudanska trava i proso) u hranidbi domaćih životinja; V - norma sjetve i hranidbena vrijednost jarih i prosolikih krmnih žitarica
 10. Jare kulture P - agrotehnika uzgoja i korištenje jarih krmnih mahunarki (soja, grašak, bob, lupina, grahor, leća i crnookica) u hranidbi domaćih životinja; V - norma sjetve i hranidbena vrijednost jarih krmnih mahunarki
 11. Jare kulture P - agrotehnika uzgoja i korištenje korjenasto-gomoljastih krmnih kultura (stočna repa, stočna mrkva, stočna koraba, stočna cikorija i čičoka) u hranidbi domaćih životinja; V - norma sjetve i hranidbena vrijednost za korjenasto-gomoljaste krmne kulture
 12. Jare kulture P - agrotehnika uzgoja i korištenje krmnih kultura iz ostalih porodica (stočni kelj, facelija, heljda, suncokret i muhar) u hranidbi domaćih životinja; V - norma sjetve i hranidbena vrijednost za krmne kulture iz ostalih porodica
 13. Naknadne i postrne kulture P - agrotehnika uzgoja i korištenje naknadnih i postrnih krmnih kultura (krmni sirak, sudanska trava, krmna repica, krmna ogrštica i krmni kelj) u hranidbi domaćih životinja; V - norma sjetve i hranidbena vrijednost za naknadne i postrne krmne kulture
 14. V - spremanje i čuvanje voluminozne krme krmnih kultura (sijeno, silaža i sjenaža); S - izlaganje seminara
 15. V - hranidbena vrijednost voluminozne krme krmnih kultura (sijeno, silaža i sjenaža); S - izlaganje seminara; drugi test znanja

Obligatory literature

 1. Štafa, Z., Stjepanović, M. (2015). Ozime i fakultativne krmne kulture. Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb
 2. Pospišil, A. (2010). Ratarstvo I. Biblioteka Znanstveno popularna djela, Čakovec
 3. Stjepanović, M., Štafa, Z., Bukvić, G. (2008). Trave za proizvodnju krme i sjemena. Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb
 4. Stjepanović, M., Steiner, Z., Domaćinović, M., Bukvić, G. (2002). Konzerviranje i korištenje krme. Agroekološko društvo, Osijek
 5. Vježbe u praktikumu – interna skripta
 6. Predavanja i PowerPoint prezentacije (Merlin-sustav za e-učenje)

Recommended literature

 1. Stjepanović, M., Čupić, T., Gantner, R. (2012.). Grašak. Poljoprivredni fakultet Osijek i Poljoprivredni institut Osijek, Osijek
 2. Erić, P., Mihailović, V., Ćupina, B., Gatarić, Đ. (2004). Krmne okopavine. Znanstveni institut za ratarstvo i povrćarstvo, Novi Sad
 3. Vratarić, M., Sudarić, A. (2000). Soja. Poljoprivredni institut, Osijek

Similar course at related universities

 • The basic fodder crops production, Slovak Agricultural University in Nitra
 • Osnove hranidbe i proizvodnje krmnog bilja, Sveučilište J. Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.