Print

Osnove troškova i kalkulacija u poljoprivredi (26368)

Course coordinator

Course description

Namjena modula je upoznati studente s osnovama teorije troškova, menadžmentom i ekonomikom poslovanja poslovnih sustava u agrobiznisu. Izučavat će se funkcije proizvodnje i troškova za potrebe temeljnog shvaćanja izrade, analitike i primjene kalkulacija u zasnivanju, poslovanju i povećanju poslovanja različitih poslovnih sustava u poljoprivredi s posebnim naglaskom na funkcioniranje istih u obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Programski dijelovi (predmeti) modula su: teorija troškova, menadžment malih i srednjih poduzeća u poljoprivredi, troškovi i kalkulacije u poljoprivredi. Tijekom predavanja i vježbi će se obraditi osnovne postavke i specifičnosti troškova i kretanja troškova u pojedinim poljoprivrednim proizvodnjama i proizvodima u uvjetima različitih poslovnih sustava. Specifičnosti kalkulacija u obiteljskim gospodarstvima bit će obrađene na praktičnim primjerima različitih proizvodnji za različite kapacitete gospodarstva. Istaknut će se posebnosti povezivanja agrara i turizma u kalkulaciji dohotka obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u pojedinim hrvatskim poljoprivrednim regijama. Prikazat će se elementi kalkulacija te metode i vrste kalkulacija sa specifičnostima poljoprivrede i prerade poljoprivrednih proizvoda. Sa stajališta teorije troškova bit će obrađeni menadžment i ekonomika u agrobiznisu te ekonomska mjerila uspješnosti poslovanja. Studenti će biti obučeni za samostalnu pripremu i obradu podataka potrebnih za izradu kalkulacija u bilinogojstvu, stočarstvu i preradi poljoprivrednih proizvoda te njihovu analitiku za potrebe menadžmenta poslovnih subjekata u poljoprivredi.

Type of course

 • Prijediplomski studij / Agrarna ekonomika (Compulsory course, 3 semester, 2 year)
 • Prijediplomski studij / Biljne znanosti (Elective course, 5 semester, 3 year)

ECTS: 3.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 30
Lectures: 15
Auditory exercises: 10
Seminar: 5

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Studenti će savladati osnovna znanja iz teorije troškova i ekonomike poslovanja potrebnih za samostalnu izradu kalkulacija troškova u poljoprivredi te kalkulaciju cijene koštanja i prodajne cijene pojedinih vrsta poljoprivredne proizvodnje. Cilj modula je i ovladavanje vještinama ocjena isplativosti proizvodnje u obiteljskim gospodarstvima i poljoprivrednim poduzećima.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
  iz područja elemenata i izrade kalkulacija u agrobiznisu, vrsta i metoda kalkulacija, analize kalkulacija i ocjene isplativosti u agrobiznisu s primjerima te prikazom različitih vrsta kalkulacija. Vježbe se izvode u jednoj grupi.
 • Seminari
  vezani za prikupljanje podataka potrebnih za izradu samostalne kalkulacije te obradu podataka s ciljem dobivanja cijene koštanja i prodajne cijene te korištenje teorije troškova i kalkulacija u poslovnom planiranju i investicijama. Studenti samostalno izrađuju i prezentiraju kalkulaciju.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
nabrojiti vrste troškova, mjesta i nositelje troškova, Pismeni
identificirati kritične točke u kretanju troškova, Pismeni
objasniti strukturu kalkulacija, kretanje i proračune troškova, Pismeni
izračunati cijene koštanja pojedinih poljoprivrednih proizvodnji i Pismeni
odabrati odgovarajuće vrste i metode kalkulacije. Pismeni

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje auditornih vježbi i predavanja
Pomoć pri izradi seminara

Students' obligations

Sudjelovanje u nastavi

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Usvojenost programskog sadržaja -završni pismeni ispit 55% do 24
24-27
28-32
33-37
38-40
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
15 30 1
Aktivnosti na seminarskoj nastavi 0% 5 30 1
Kontinuirano pohađanje nastave –kolokvij 45% do 30
31-34
35-40
41-45
46-50
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
10 30 1
UKUPNO 100% 30 90 3
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Kontinuirano pohađanje nastave –kolokvij Kolokvij se izvodi u zadnjem tjednu održavanja nastave u terminu koji je predviđen za vježbe. Studenti na kolokviju dobivaju 5 zadatka, od kojih svaki nosi 10 bodova. Položeni kolokvij je uvjet za izlazak na završni pismeni ispit. Zadnje predavanje Tijekom redovitih ispitnih rokova

Weekly class schedule

 1. P: Trošak, utrošak, izdatak, rashod, gubitak, vrste troškova, mjesta i nositelji troškova
 2. P: Ovisnost troškova o promjenama iskorištenosti kapaciteta , kretanje i zone kretanja troškova
 3. P: Pojam i elementi kalkulacije, vrste i metode kalkulacije
 4. P: Kalkulacija dopunskog troška, kalkulacija cijene proizvodnje
 5. P: Kritične točke u poslovanju
 6. P: Poslovni rezultat
 7. P: Činitelji osnivanja i uspješnog poslovanja sustava u agrobiznisu
 8. P: Planiranje, financiranje i poslovanje na tržištu
 9. P: Izbor optimalne kombinacije činitelja proizvodnje, ekonomika u agrobiznisu
 10. P: Elementi kalkulacije u agrobiznisu po vrstama proizvodnje i proizvodima
 11. P: Obračunske kalkulacije i izračun prodajne cijene, prikaz kalkulacija prema podjeli troškova
 12. P: Odnos troškova i prihoda, maksimiziranje proizvodnog rezultata promjenama cijena i iskorištavanjem kapaciteta
 13. P: Odnos troškova i prihoda, maksimiziranje proizvodnog rezultata promjenama cijena i iskorištavanjem kapaciteta
 14. P: Izrada prethodnih i planskih kalkulacija
 15. P: Planiranje investicija i investicijske kalkulacije u pojedinim proizvodnjama

Obligatory literature

 1. Grgić, Z., Šakić Bobić, B., Očić, V. ( 2011): Troškovi i kalkulacije u agrobiznisu, interna skripta za studente
 2. Laurence, D. Hoffmann, Gerald L. Bradley (2000): Calculus for business, economics, and the social and life sciences, Boston, McGraw-Hill
 3. Ćejvanović, F., Cvijanović, D., Grgić, Z., Hodžić, K., Subić, J. (2010): Teorija troškova i kalkulacija u poljoprivredi, Ekonomski Fakultet Univerziteta u Tuzli
 4. Ćejvanović, F., Hodžić, K., Grgić, Z., Subić, J., Zmaić, K., Vasiljević, Z., Plazibat, I., Šakić Bobić, B. (2016): Agrarna ekonomija, Beograd, Tuzla, Osijek, Zagreb, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd

Recommended literature

 1. Tipurić, D.,Grgić, Z. (1998): Povratak na hrvatske otoke, Ministarstvo povratka i useljeništva Republike Hrvatske
 2. Tipurić, D., Grgić, Z., Biloš, S. i sur. (2001): Panonija-Razvojne mogućnosti, Ministarstvo za javne radove, graditeljstvo i obnovu Republike Hrvatske
 3. Karić, M., Štefanić, I. (1999): Troškovi i kalkulacije u poljoprivrednoj proizvodnji, Poljoprivredni fakultet, Osijek
 4. Santini, I. (2002): Troškovi u poslovnom odlučivanju, HIBIS, d.o.o. Centar za ekonomski consulting, Zagreb
 5. Koutsoyiannis, A. (1996): Moderna mikroekonomika, drugo izdanje, prijevod A. Puljić i suradnici, Mate, Zagreb

Similar course at related universities

 • Troškovi i kalkulacije u poljoprivrednoj proizvodnji, Poljoprivredni fakultet, Osijek
 • Organizacija i troškovi poljoprivredne proizvodnje, Poljoprivredni fakultet, Osijek
 • Principles of Agricultural Economics, University of Hohenheim

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.