Print

Principi fiziologije bilja (26408)

Course coordinator

Course description

Osnovni principi fiziologije bilja obuhvaćaju fiziološke procese fotosinteze, respiracije, transpiracije, ishrane, translokacije i razvoja u interakcijama s abiotskim stresorima (voda, hranjiva, soli, temperatura svjetlo, mehanički i polutanti iz zraka) i biotskim (patogeni, herbivori, parazitske biljke, korovi) faktorima okoliša. Interakcije biotskih i abiotskih faktora razmatrat će se podjednako na prirodnim i na hortikulturnim biljnim vrstama. Labratorijski dio modula dizajniran je tako da ilustrira osnovne fiziološke principe koji su povezani s poremećajima u ishrani, membranskoj propusnosti i sastavom membrane, absorpcijom i translokacijom vode i hranjiva, fotosintezom, fiziološkom funkcijom regulatora rasta i sastavom biljnog tkiva. Predmet ovog modula je da se studente upozna s razumijevanjem fiziologije biljke i fundamentalnim značenjem biokemijskih i molekularnih procesa u biljci. Studenti će postići zavidan stupanj saznanja o funcijama biljke uključujući dinamičke procese rasta, razvoja i reprodukcije.

Type of course

ECTS: 3.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 30
Lectures: 20
Laboratory exercises: 5
Seminar: 5

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja osnovnih fizioloških procesa na razini biljnog organizma. Studenti će biti sposobni primijeniti stečena znanja za rješavanje ekoloških i problema vezanih uz uzgoj i njegu bilja. Studenti će također steći iskustva iz osnovnih laboratorijskih tehnika u fiziologiji bilja i primjeni znanstvenih metoda rada.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
  u sklopu laboratorijskih vježbi izvodi se dvanaest vježbi koje uključuju osnovne fiziološke principe povezane s propusnošću stanične membrane, translokacijom vode i hranjiva u biljci, poremećajima u ishrani, intenzitetom fotosinteze i utjecajem regulatora rasta na osnovne fiziološke procese.
 • Seminari
  tematski vezani uz osnovne fiziološke procese, osiguravaju stjecanje dodatnog znanja i vještina.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Poznavati i razumjeti osnovne biokemijsko-fiziološke procese u biljci, kao temelj za razumijevanje ostalih agronomskih predmeta Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – analize studija slučajeva, seminarski rad, pismeni ispit
Prepoznati i objasniti utjecaj agroekoloških uvjeta na fiziološke procese u biljci Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – analize studija slučajeva, seminarski rad, pismeni ispit
Povezati biokemijsko-fiziološke procese u biljci sa specifičnim procesima rasta i razvoja biljaka te stvaranja prinosa u proizvodnim uvjetima, Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – analize studija slučajeva, seminarski rad, pismeni ispit
Razumjeti djelovanje prirodnih i sintetiziranih fiziološki aktivnih tvari na procese u biljci i njihovu primjenu u poljoprivrednoj praksi Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – analize studija slučajeva, seminarski rad, pismeni ispit
Biti sposobni koristiti osnovne metode istraživanja fizioloških procesa Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – analize studija slučajeva, seminarski rad, pismeni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Izvođenje nastave (predavanja i vježbi), održavanje konzultacija, osiguravanje nastavnih materijala; organizacija i provođenje testova znanja i završnog ispita.

Students' obligations

Uredno pohađanje predavanja i vježbi. Polaganje testova znanja tijekom semestra ili završnog ispita u redovitim ispitnim rokovima.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
I Test znanja 33,3% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 30 1
II Test znanja 33,3% 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 30 1
III Test znanja 33,3% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 30 1
Završni ispit* 100%* <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
60 90 3
UKUPNO 100% 60 90 3
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
I Test znanja Obuhvaća prvi programski dio modula: teoriju iz domene građe biljne stanice, mehanizama primanja translokacije i izlučivanja vode, mehanizama primanja i uloge hranjivih tvari. 25 pitanja Prijavljuje se kod administrativnog osoblja (4. Tjedan nastave)
II Test znanja Obuhvaća drugi programski dio modula: asimiaciju ugljika, svjetlosne reakcije fotosinteze i reakcije u tami, fotorespiraciju, mehanizme predfiksacije ugljičnog dioksida, disanje, vrenja i floemski transport. 25 pitanja Prijavljuje se kod administrativnog osoblja (8. Tjedan nastave)
III Test znanja Obuhvaća treći programski dio modula: biljne hormone, mehanizme gibanja biljka, fiziologiju stresa, procese rasta, diferencijacije i razoja. 25 pitanja Prijavljuje se kod administrativnog osoblja (15. Tjedan nastave)
Završni ispit Pismeni ispit se sastoji od pet 60 kratkih pitanja.Obuhvaća gradivo sva tri programska dijela modula.Testira se usvojenost teorije i činjenica, analitičnost, kritičko mišljenje, sposobnost isticanja njabitnijih činjenica. Prijavljuje se u sustavu ISVU (ispitni rokovi)

Weekly class schedule

 1. P - Uvod u fiziologiju bilja. Citofiziologija.
 2. P- Voda u sustavu tlo – biljka-atmosfera. Intenzitet transpiracije i transpiracija. Vodni potencijal. L - Laboratorijske vježbe
 3. P - Mineralna ishrana i transport tvari. Znaci fizioloških poremećaja esencijalnih elementa. Fiziološki aspekt primanja i metabolizam dušika. L – laboratorijske vježbe
 4. Test znanja (1)
 5. P- Reakcije fiksacije i redukcije ugljika/ C4 i CAM biljke. Produkti svjetlosnih reakcija, kvantne potrebe za reakciju u tami. Produkti redukcije CO2, Asimilacija CO2 i produktivnost. Neto produktivnost fotosinteze. Produktivnost fotosinteze i mahanizam regulacije. činitelji fotosinteze i fotoinhibicija. L – Laboratorijske vježbe
 6. P - Prerada primarnih produkata fotosinteze. Tipovi fotosinteze (C3, C4, CAM). Čimbenici koji utječu na proces fotosinteze. Kemosinteza. Vrenja: alkoholno vrenje, mliječno vrenje, octeno vrenje. L – Laboratorijske vježbe
 7. P - Fiziologija stresa. Stres vode i soli, turgor stanice i osmotska svojstva stanice. Fiziološke promjene u metabolizmu biljke izazvane djelovanjem stresnih čimbenijka, temperatura (visoka / niska), voda (manjak /suvišak), pH, soli, teški metali. L – Laboratorijske vježbe
 8. Test znanja (2)
 9. P - Biljni regulatori rasta –pregled. Rast i tropizmi: avena test, etape organogeneze. Mehanizam djelovanja, mjesta nastanka i način transporta do mjesta djelovanja, mehanizam regulacije koncentracije, način djelovanja egzogeno dodanih regulatora rastenja. L – laboratorijske vježbe
 10. P – Senescencija. Mehanizam starenja, opadanje listova, cvjetova i zrioba, abscisija. Kontrola cvatnje. Fotoperiod, vernalizacija, florigen.
 11. P - Regulatori rasta (fitohormoni). Sinteza, funkcija, prijenos. L – Laboratorijske vježbe
 12. Seminarski radovi (pisani materijali i tematska izlaganja)
 13. Seminarski radovi (pisani materijali i tematska izlaganja)
 14. Seminarski radovi (pisani materijali i tematska izlaganja)
 15. Test znanja (3)

Obligatory literature

 1. Lazarević B. i Poljak M. 2016. Fiziologija bilja – interna skripta. Agronomski fakultet, Zavod za ishranu bilja, Zagreb.
 2. Hopkins W. G. 1999. Introduction to Plant Physiology. 2nd ed. John Wiley and Sons, New York, ISBN: 0-471-9281-3

Recommended literature

 1. Dubravec, K., Regula, I. (1995): Fiziologija bilja. Školska knjiga, Zagreb.
 2. Pevalek-Kozlina B. 2003. Fiziologija bilja. Profil International, Zagreb, Kaptol 25. ISBN: 953-2000-775-x

Similar course at related universities

 •  Fiziologija rastlin, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta.
 •  Fiziologija bilja, Sveučilište u Osijeku, Poljoprivredni fakultet.
 •  Crop Physiology (3401-470), University of Hohenheim.

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.