Print

Opća reprodukcija (143911)

Course coordinator

Course description

Modul Opća reprodukcija daje temeljna znanja iz anatomije i fiziologije spolnih organa domaćih životinja. Temeljito opisuje endokrinologiju reprodukcije, spolne cikluse i znakove estrusa domaćih životinja. Opisuje načine uzimanja, ocjenjivanja i razrjeđivanja ejakultata. Nadalje opisuje organizaciju pripusta, ginekološki pregled i tehniku umjetnog osjemenjivanja domaćih životinja, načine dijagnostike gravidnosti i promjene na tijelu gravidnih životinja. Zatim detaljno opisuje postupanje s gravidnim životinjama prije poroda, fiziologiju poroda, tehnike pomaganja kod poroda. Na kraju opisuje postupke s mladunčadi nakon poroda i u prvim danima života.
Cilj modula je stjecanje stručnih znanja iz područja osnova reprodukcije domaćih životinja

Type of course

ECTS: 6.00

Teaching hours: 60
Lectures: 38
Auditory exercises: 18
Seminar: 4

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2):
Good (3):
Very good (4):
Excellent (5):

General competencies

Nakon završetka modula studenti će znati anatomiju i fiziologiju spolnog organa. Moći će prepoznati znakove estrusa pojedinih vrsta domaćih životinja. Organizirati pripust i umjetno osjemenjivanje. Postupati s gravidnom životinjom prije i nakon poroda. Znati pomoći životinji kod normalnog poroda. Postupati s mladunčadi nakon poroda.

Types of instruction

 • Predavanja
  Predavanja će se održavati u jednoj grupi.
 • Auditorne vježbe
  Auditorne vježbe će se održavati u jednoj grupi.
 • Terenske vježbe
  Terenska nastava će se održavati u jednoj grupi.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Objasniti anatomiju i fiziologiju spolnog sustava domaći životinja. Završni ispit
Objasniti spolni ciklus i estrus. Završni ispit
Opisati načine dobivanja i razrjeđivanja ejakulata i umjetno osjemenjivanje Seminar i završni ispit
Objasniti način držanja gravidnih životinja, porod i postupak sa mladunčadi. Seminar i završni ispit
Opisati osnovne smjernice u upravljanju reprodukcijom domaćih životinja. Završni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Izvođenje predavanja, vježbi te ostalih oblika nastave - konzultacije, mentorstvo na stručnim projektima i završnim radovima, osiguranje nastavnih materijala te aktivna komunikacija sa studentom tijekom cijelog semestra.

Students' obligations

Uredno pohađanje i aktivno sudjelovanje u nastavi, polaganje ispita

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje predavanja 40 40 3
Pohađanje vježbi 16 16 2
Seminar 50% 0-10
Insufficient (1)
4 4 1
Završni ispit 100% 0-5
Insufficient (1)
0 30 1
UKUPNO 100% Aritmetička sredina pozitivnih ocjena < 60 % 60-70% 71-80% 81-90% 91-100% Nedovoljan (1) Dovoljan (2) Dobar 3) Vrlo dobar (4) Odličan (5) 60 90 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Završni ispit Student pristupa polaganju usmenog završnog ispita u predviđenim ispitnim rokovima. Na ispitu student odgovara na jedno pitanje iz svake nastavne cjeline modula pritom se u obzir uzima i ocjena seminarskog rada. Redoviti ispitni rokovi (dva ispitna termina)

Weekly class schedule

 1. Ženski spolni sustav: građa jajnika, jajovoda, maternice, rodnice s predvorjem, stidnica.
 2. Muški spolni sustav: sjemenici, sjemenovod, mošnja, akcesorne spolne žlijezde, spolni ud, puzdra, mokraćnica: funkcija svih ženskih i muških spolnih organa.
 3. Spolni ciklus: ovarijalni ciklus, ciklusne promjene na jajovodima, maternici i rodnici Opća etiologija bolesti, poremetnje u mijeni tvari.
 4. Ciklusne promjene na spolnim organim kopitara, preživača, svinja, mesojeda i kunića; hormonska regulacija spolnog ciklusa.
 5. Spolni refleksi, prirodno osjemenjivanje kopitara, preživača, svinja, mesojeda i kunića.
 6. Umjetno osjemenjivanje, uzimanje ejakulata, ocjena ejakulata, razrjeđivanje ejakulata, konzerviranje ejakulata.
 7. Umjetno osjemenjivanje kopitara, preživača, svinja, mesojeda i kunića.
 8. Oplodnja, kapacitacija permija, plod i plodne ovojnice, posteljična izmjena tvari, prehrana fetusa u vrijeme intrauterina razvoja, razvoj i rast ploda, smještaj i položaj ploda u maternici.
 9. Promjene na spolnim organima i majčinu organizmu, plodnost životinja, endokrinološka zbivanja u organizmu majke tijekom graviditeta, trajanje graviditeta, hranidba držanje i njega gravidnih životinja.
 10. Polučivanje ejakulata bika, pastuha, nerasta, ovna, jarca mesa i sinkronizacija estursa.
 11. Klinička dijagnostika graviditeta, ultrazvučna dijagnostika graviditeta.
 12. Umjetno osjemenjivanje domaćih životinja.
 13. Terenska nastava.
 14. Laboratorijske dijagnostičke metode, ostale dijagnostičke metode dijagnosticiranja graviditeta životinja.
 15. Predznaci rađanja, mehanika poroda, trudovi, stadiji poroda, nadzor i pomoć u normalnom porodu, mladunče nakon poroda, majka nakon proda, normalni puerperij. Postupak s mladunčadi nakon poroda.

Obligatory literature

 1. Rupić, V. (2010): Zaštita zdravlja domaćih životinja, fiziologija i patologija reprodukcije, osobno izdanje autora. Rupić Vlatko (2010): Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija. Zrinski d.d. Čakovec.
 2. Predavanja

Recommended literature

 1. Makek Z., Getz I., Prvanović N., Tomašković A., Grizelj J. (2009): Rasplođivanje konja. Veterinarski fakultet. Zagreb.
 2. Tomašković A., Makek Z., Dobranić T., Samardžija M. (2008): Rasplođivanje krava i junica. Veterinarski fakultet. Zagreb.
 3. Pugh D.G., Baird A.N. (2012): Sheep and goat medicine. Srcond edition., Elsevier
 4. Divers J.D., Peek S.F. (2008): Diseseas of dairy cattle. Saunders Elsevier.

Similar course at related universities

 • Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet – Porodništvo domačih životinja

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.