Print

Uzgoj i korištenje svinja (143856)

Course coordinator

Course description

Svinjogojstvo u stočarstvu i gospodarstvu Republike Hrvatske ima značajnu ulogu. U tom smislu studenti će dobiti spoznaje o stanju svinjogojstva u nas i svijetu te o biološkim i ekonomskim značajkama svinja. Spoznaja o anatomskim i fiziološkim obilježjima svinja bit će osnova razumijevanju selekcije, razmnožavanja i hranidbe svinja. Poglavlja iz selekcije odnosit će se na metode procjene uzgojnih vrijednosti, svojstva za selekciju i uzgojne programe. U okviru predavanja i terenske nastave-vježbi studenti će se upoznati s posebnostima u razmnožavanju svinja (spolna dozrelost, otkrivanje estrusa, načini osjemenjivanja, intrauterini razvoj, određivanje gravidnosti). U poglavljima iz tehnološkog procesa proizvodnje dat će se spoznaje o načinima postupanja sa svinjama različitih kategorija, hranidbi, načinima držanja i mikroklimi. Hranidbi svinja dat će se posebna pozornost kao bitnom financijskom čimbeniku. Osim toga studenti će dobiti spoznaje o načinima praćenja proizvodnih pokazatelja u farmi, planiranju izgradnje farme i zaštiti okoliša.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L3

Teaching hours: 60
Lectures: 32
Practicum: 16
Seminar: 4
Field exercises: 8

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

Conditions for obtaining signature

Redovitost dolazaka na predavanja i vježbe

General competencies

Predmet osposobljava za razumijevanje osnovnih postupaka koji se provode u uzgoju svinja. Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja potrebna za ekonomski učinkovitu svinjogojsku proizvodnju.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Vježbe u praktikumu
 • Terenske vježbe
 • Seminari

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Objasniti ekonomsku i biološku važnost svinjogojske proizvodnje Rasprave tijekom nastave, kolokviji i usmeni ispit, seminarski rad
Prepoznati i opisati najvažnije pasmine pasmina u svijetu i Hrvatskoj Rasprave tijekom nastave, kolokviji i usmeni ispit, seminarski rad
Navesti svojstva u selekciji svinja i načine poboljšanja istih Rasprave tijekom nastave, kolokviji i usmeni ispit, seminarski rad
Definirati proizvodne pokazatelje u reprodukciji svinja i argumentirati ih primjerom Rasprave tijekom nastave, kolokviji i usmeni ispit, seminarski rad
Razlikovati sustave svinjogojske proizvodnje Rasprave tijekom nastave, kolokviji i usmeni ispit
Usporediti hranidbene potrebe različitih kategorija svinja Rasprave tijekom nastave, kolokviji i usmeni ispit
Identificirati tehnološke, zdravstvene i ekonomske zahtjeve u svinjogojskoj proizvodnji Rasprave tijekom nastave, kolokviji i usmeni ispit
Analizirati proizvodne pokazatelje i predložiti poboljšanja u proizvodnji Rasprave tijekom nastave, kolokviji i usmeni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Izložiti predviđeni program predavanja na jednostavan i studentima razumljiv način
Provesti predviđeni program vježbi.
Pomoći studentima pri pripremi seminara
Procijeniti u kojoj su mjeri studenti usvojili obrazovne ciljeve te ostvarili ishode učenja modula te prema tome ocijeniti studente koristeći tehnike ispitivanja u obliku postavljenih pitanja kombinacijom pismenog i usmenog ocjenjivanja (ocjene od nedovoljan (1) do izvrstan (5))

Students' obligations

Pohađati predviđeni nastavni program i usvojiti programom predviđena znanja
Aktivno sudjelovati u raspravi na predavanjima i tijekom izvođena vježbi
Izraditi i predati seminarski rad

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje predavanja 32 32 1,0
Aktivno sudjelovanje na predviđenim vježbama 16 32 1,0
Seminarski rad (priprema + prezentacija) 10% 4 8 0,5
Sudjelovanje na terenskoj nastavi Subjektivna procjena nastavnika 8 8 0,5
Test znanja 1. (Kolokvij I) 20% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 20 0,5
Test znanja 2. (Kolokvij II) 30% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 20 1,0
Test znanja 3. (Kolokvij III) 20 % <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 20 0,5
Završni ispit usmeni (Zi) - uvjet položeni parcijalni testovi znanja 20% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 40 1,0
UKUPNO 100% 60 180 6

Weekly class schedule

 1. Uvod u svinjogojstvo - Osnovne informacije o modulu (sadržaj, literatura, način polaganja ispita), upoznavanje sa sustavom za e-učenje, svinjogojstvo u Hrvatskoj i u svijetu
 2. Podrijetlo i pasmine svinja - Izvorni oblici domaćih svinja, morfološke i fiziološke promjene u domestikaciji svinja, pregled pasmina svinja (primitivne, prijelazne i plemenite)
 3. Selekcija svinja - Osnovne teoretske postavke, nasljeđivanje kvantitativnih i kvalitativnih svojstava svinja, izračunavanje generacijskog intervala, genetskog napretka
 4. Selekcija svinja - Uzgojne metode u svinjogojstvu, uzgoj u čistoj krvi, križanja, procjena uzgojnih vrijednosti svinja, obilježavanje svinja i evidencija proizvodnih pokazatelja
 5. Selekcija svinja - Testiranja u svinjogojstvu (performance test, progeni test), metode selekcije na više svojstava, izračun genetskih parametrara, uzgojni programi u svinjogojstvu
 6. Razmnožavanje svinja - Spolni ciklus u svinja, ulaženje u estrus, korištenje nerasta, proizvodni pokazatelji u razmnožavanju svinja
 7. Razmnožavanje svinja - Pripust i oplodnja, otkrivanje estrusa, umjetno osjemenjivanje svinja, određivanje graviditeta
 8. Tehnološki proces proizvodnje - Uzgoj sisajuće prasadi, priprema krmača za prasenje, postupci s prasadi nakon rođenja, uzroci embrionalnih i fetalnih gubitaka
 9. Tehnološki proces proizvodnje - Mliječnost krmače, načini odbića prasadi, postupci s nazimicama i nerastovima, izračun osnovnih pokazatelja proizvodnje.
 10. Tehnološki proces proizvodnje - Hranidba svinja po kategorijama, ocjena kakvoće polovica
 11. Sustavi i načini držanja svinja - Sustavi držanja svinja (zatvoreni, otvoreni, kombinirani), način držanja s obzirom na izvedbu poda, mikroklima u objektima za svinje
 12. Sustavi i načini držanja svinja - Obilazak obiteljskog gospodarstava s različitim sustavima držanja svinja
 13. Korištenje i dobrobit svinja - Korištenje svinja u druge svrhe (medicinska istraživanja, kućni ljubimci), procjena dobrobiti svinja
 14. Odabrana poglavlja iz svinjogojstva - Prezentacija seminara studenata po odabranim područjima svinjogojstva
 15. Ispit - Kolokvij, seminar, usmeni ispit

Obligatory literature

 1. Uremović, M., Uremović, Z. (1997.): Svinjogojstvo, Agronomski fakultet, Zagreb.
 2. Uremović, M., Uremović, Z., (2004.): Praktično svinjogojstvo, Insula Ivanich, Kloštar Ivanić
 3. Predavanja, PowerPoint prezentacije, dodatni materijali (Merlin)

Recommended literature

 1. Colin Whitemore (2006): Science and practice of pig production, Blackwell Science Ltd, Oxford OX20EL
 2. Kralik i sur. (2007): Svinjogojstvo – biološki i zootehnički principi
 3. Seminari na Merlinu

Similar course at related universities

 • Prašičereja, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko
 • Biološki i zootehnički principi u svinjogojstvu, Poljoprivredni fakultet Osijek
 • Suinicultura, University of Padova
 • Pig breeding, University of Kaposvar

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.