Print

Uzgoj svinja i sustavi proizvodnje svinjskog mesa (26771)

Course coordinator

Course description

U ovom modulu studenti će steći spoznaje o svinjogojskoj proizvodnji na višoj razini u odnosu na preddiplomski studij. U poglavlju selekcije obrađivat će se genotipovi svinja za različite namjene, dosezi selekcije metodama kvantitativne genetike sa strategijom budućeg popravljanja svojstava svinja. Obradit će se promjene u uzgojnim vrijednostima svinja selekcijskim indeksima, BLUP metodom i metodom slučajne regresije, te primjena metoda molekularne genetike, mapiranje gena, prijenos gena, genski markeri, genska dijagnostika u očuvanju različitosti u vrsti svinje. U poglavlju reprodukcije obradit će se nove biotehnologije u razmnožavanju svinja, zamrzavanje gameta i embrija, embrio transfer, određivanje spola i drugo, s naglaskom na njihovu ulogu u realizaciji većeg genetskog napretka. U okviru poglavlja tehnologija proizvodnje dat će se pregled sustava svinjogojske proizvodnje, od intenzivnih sustava u zatvorenim objektima do sustava držanja svinja na otvorenom. Također će se predstaviti i neki alternativni sustavi svinjogojske proizvodnje kao što je integrirana proizvodnja svinja i drugih vrsta te sustav proizvodnje svinja bez stresova.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L2

Teaching hours: 60
Lectures: 32
Laboratory exercises: 4
Practicum: 10
Seminar: 4
Field exercises: 10

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Predmet osposobljava studente za razumijevanje specifičnih postupaka koji se provode u uzgoju svinja te donošenje odluka u cilju postizanja ekonomski učinkovite proizvodnje. Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja potrebna za provođenje selekcije svinja, te organizaciju proizvodnje u različitim proizvodnim sustavima.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
 • Vježbe u praktikumu
 • Terenske vježbe
 • Seminari

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Objasniti ekonomsku i biološku važnost selekcije u svinjogojskoj proizvodnji Rasprave tijekom nastave, kolokviji i usmeni ispit, seminarski rad
Prepoznati i opisati najvažnije pasmine pasmina koje se koriste u provedbi uzgojnih programa Rasprave tijekom nastave, kolokviji i usmeni ispit, seminarski rad
Navesti svojstva u selekciji svinja i načine poboljšanja istih primjenom metoda kvantitativne i molekularne genetike Rasprave tijekom nastave, kolokviji i usmeni ispit, seminarski rad
Definirati proizvodne pokazatelje u reprodukciji svinja i predlagati načine poboljšanja istih Rasprave tijekom nastave, kolokviji i usmeni ispit, seminarski rad
Razlikovati sustave svinjogojske proizvodnje s ciljem dobivanja specifičnog proizvoda Rasprave tijekom nastave, kolokviji i usmeni ispit, seminarski rad
Identificirati tehnološke, zdravstvene i ekonomske zahtjeve u organizaciji pojedinih sustava svinjogojske proizvodnje Rasprave tijekom nastave, kolokviji i usmeni ispit
Analizirati proizvodne pokazatelje i predlagati poboljšanja u proizvodnji Rasprave tijekom nastave, kolokviji i usmeni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Izložiti predviđeni program predavanja na jednostavan i studentima razumljiv način
Provesti predviđeni program vježbi.
Pomoći studentima pri pripremi seminara
Procijeniti u kojoj su mjeri studenti usvojili obrazovne ciljeve te ostvarili ishode učenja modula te prema tome ocijeniti studente koristeći tehnike ispitivanja u obliku postavljenih pitanja kombinacijom pismenog i usmenog ocjenjivanja (ocjene od nedovoljan (1) do izvrstan (5))

Students' obligations

Pohađati predviđeni nastavni program i usvojiti programom predviđena znanja
Aktivno sudjelovati u raspravi na predavanjima i tijekom izvođena vježbi
Izraditi i predati seminarski rad

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje predavanja 32 32 1,0
Aktivno sudjelovanje na predviđenim vježbama 24 24 0,5
Test znanja 1. (Kolokvij I) 40% <60%
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 40 1,5
Seminarski rad (priprema + prezentacija) 30% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
4 30 1,0
Završni ispit usmeni (Zi) - uvjet položeni parcijalni testovi znanja 30% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 54 2,0
UKUPNO 100% 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Seminarski rad Seminarski rad vezan je uz programski sadržaj modula koji se predaje u drugom dijelu semestra, a teme su ponuđene studentima da ih mogu sami birati. Pisani rad studenti trebaju predati tjedan dana prije izlaganja. Ocjenjuje se izgled i struktura samog rada i prezentacije te vještina prezentacije, razumijevanje sadržaja i sposobnost zaključivanja 15. tjedan Izlaganje omogućeno u naknadnom terminu
Završni ispit Sastoji se od 10 do 15 pitanja iz svakog poglavlja, testira se znanje usvojenosti pojedinih programskih sadržaja modula. Na završnom ispitu uvažava se i aktivnost studenata tijekom nastave i vježbi. Ispitni rokovi

Weekly class schedule

 1. Uvod u modul - Osnovne informacije o modulu (sadržaj, literatura, način polaganja ispita), upoznavanje sa sustavom za e-učenje.
 2. Selekcija svinja – Temeljne teoretske postavke selekcije, nasljeđivanje kvantitativnih i kvalitativnih svojstava svinja, izračunavanje genetskih parametara, primjena metoda molekularne genetike u selekciji svinja
 3. Selekcija svinja – Metode izračunavanja heritabiliteta, ponovljivost
 4. Selekcija svinja – Veza između svojstava, genetske korelacije
 5. Selekcija svinja - Metode selekcije na više svojstava, selekcijski indeks
 6. Selekcija svinja – Osnove matrične algebre, selekcija po BLUP-u, metodologija mješovitog modela, matrica srodnosti
 7. Selekcija svinja - Testiranja u svinjogojstvu (performance test, progeni test), uzgojni programi u svinjogojstvu, izvori informacija u selekciji svinja
 8. Selekcija svinja – Procjena uzgojnih vrijednosti korištenjem različitih izvora informacija, točnost predviđanja, varijabilnost svojstava
 9. Sustavi proizvodnje svinja – Podjela sustava svinjogojske proizvodnje i njihove specifičnosti
 10. Sustavi proizvodnje svinja – Intenzivni sustavi svinjogojske proizvodnje, poluintenzivni i ekstenzivni sustavi svinjogojske proizvodnje
 11. Sustavi proizvodnje svinja – Proizvodnja rasplodnog materijala, proizvodnja prasadi za tov, proizvodnja tovnih svinja, proizvodnja svinja za preradu
 12. Sustavi proizvodnje svinja – Alternativni sustavi svinjogojske proizvodnje (držanje na otvorenom, integrirana proizvodnja svinje-ribe, ekološka proizvodnja svinja)
 13. Sustavi proizvodnje svinja - Obilazak obiteljskog gospodarstava s različitim sustavima držanja svinja
 14. Sustavi proizvodnje svinja – Izrada prijedloga projekata iz sustava svinjogojske proizvodnje
 15. Sustavi proizvodnje svinja - Prezentacija seminara studenata po odabranim temama

Obligatory literature

 1. Uremović, Marija, Uremović, Z. (1997). Svinjogojstvo.Zagreb: Agronomski fakultet, Zagreb.
 2. Whitemore, C. (2006). Science and practice of pig production. Oxford: Blackwell Science Ltd.Oxford OX20EL
 3. Vincek i sur. (2000): Testiranje i procjena uzgojnih vrijednosti u svinjogojstvu, Hrvatski stočarski centar, Zagreb.
 4. Predavanja, PowerPoint prezentacije, dodatni materijali (Merlin)

Recommended literature

 1. Rothschild i Ruvinsky (2010): The Genetics of the Pig. 3rd ed.
 2. Kralik i sur. (2007): Svinjogojstvo – biološki i zootehnički principi
 3. HSSC (2000): Upute i pravilnici za provedbu programa uzgoja svinja

Similar course at related universities

 • Prašičereja, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko
 • Suinicultura, University of Padova
 • Pig breeding, University of Kaposvar

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.