Print

Računovodstvo u poljoprivredi (98089)

Course coordinator

Course description

Namjena modula je upoznati studente s računovodstvom i njegovim mjestom u poduzeću, kao i osnovnim računovodstvenim principima po kojima se rade financijski izvještaji. Programski dijelovi (predmeti) modula su: Računovodstvo i njegovo mjesto u poduzeću, financijsko računovodstvo, računovodstvo troškova, upravljačko računovodstvo, računovodstvena načela, jednostavno i dvojno knjigovodstvo, konta, imovina, dugovi i vlasnički kapital, bilanca, specifičnosti računovodstva u poljoprivredi (OPG, zadruga, obrt), analiza bilance, analiza financiranja i likvidnosti poduzeća, analiza poslovnog uspjeha, analiza sredstava u poduzeću, analiza fiksne i tekuće imovine, financijska analiza poslovanja, sustav poljoprivrednog računovodstva (FADN) u EU, sustav poljoprivrednog računovodstva u Hrvatskoj. Studenti će biti obučeni za knjiženje poslovnih promjena na T-računima, vođenje početnih i konačnih bilanci, računa dobiti i gubitka i ostalih financijskih izvješća, kao i tumačenje istih pomoću koraka horizontalne i vertikalne financijske analize.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 30
Auditory exercises: 24
Seminar: 6

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60%
Good (3): 70%
Very good (4): 83%
Excellent (5): 95%

General competencies

Stjecanje osnovnih znanja iz računovodstva te posebnosti računovodstva u poljoprivrednim poslovnim sustavima, usvajanje osnovnih vještina analiza financijskih izvješća i ocjene boniteta poslovanja poslovnih sustava u agrobiznisu.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
  iz područja jednostavnog i dvojnog knjigovodstva, knjiženja na T-računima (kontima), bilance i računa dobiti i gubitka, specifičnosti računovodstva kod različitih oblika organiziranja u poljoprivredi, te financijskoj analizi poslovanja. Vježbe se izvode u jednoj grupi.
 • Seminari
  vezani uz analizu financijskih izvještaja i ocjenu boniteta tvrtke na primjerima. Studenti samostalno izrađuju i prezentiraju kalkulaciju u grupama od 3-5 studenata.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
nabrojati vrste računovodstva sa specifičnostima svake od njih Pismeni
objasniti osnovne karakteristike jednostavnog i dvojnog sustava knjigovodstva Pismeni
imenovati poslovne knjige jednostavnog i dvojnog knjigovodstva Pismeni
grupirati račune (konta) Pismeni
demonstrirati knjiženje na T-računima (kontima) Pismeni
objasniti horizontalnu i vertikalnu financijsku analizu Pismeni
izračunati bonitet analiziranog poslovnog sustava. Pismeni

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje auditornih vježbi i predavanja
Pomoć pri izradi seminara

Students' obligations

Sudjelovanje u nastavi
Izrada seminarskog rada

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Usvojenost programskog sadržaja- završni pismeni ispit 70% do 23
24-27
28-32
33-37
38-40
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
54 120 4
Izrada seminara 30% do 11
12-13
14-16
17-18
19-20
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
6 60 2
UKUPNO 100% 60 180 6

Weekly class schedule

 1. Definicija računovodstva, podsustavi poduzeća i mjesto računovodstva, podjela računovodstva na financijsko, upravljačko i računovodstvo troškova sa specifičnostima svakog od njih
 2. Osnovne karakteristike jednostavnog i dvojnog knjigovodstva, metode i načela dvojnog knjigovodstva, poslovne knjige u dvojnom knjigovodstvu
 3. Definicija konta, podjela konta prema sadržaju, stupnju samostalnosti, složenosti poslovnih promjena, obliku
 4. Definicija i podjela imovine, dugova i vlasničkog kapitala, definicija i struktura bilance
 5. Bilančna načela, vrste bilance, bilančne promjene
 6. Posebnosti računovodstva koje se javljaju kod poljoprivredne proizvodnje organizirane kao obrt, zadruga ili obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
 7. Revizija i analiza bilance, kvantitativna svojstva bilance, objekti analize bilance
 8. Zadaci analize financiranja, ispitivanje realnosti investiranja
 9. Analiza izvora financijski sredstava, analiza likvidnosti-definicija i zadaci
 10. Pojam poslovnog uspjeha, objektivni i subjektivni činitelji rezultata poslovanja
 11. Definicija fiksne i tekuće imovine, analiza strukture fiksne i tekuće imovine, analiza korištenja imovine, analiza statike i dinamike imovine
 12. Pojam, uloga i značaj financijske analize poslovanja, temeljni instrumenti i postupci poslovne analize
 13. Podloga za financijsku analizu, poredbeni financijski izvještaji, struktura izvještaja
 14. Pokazatelji financijske analize, sustavi ekonomsko-financijskih pokazatelja, primjer ocjene boniteta poslovanja
 15. Značajke FADN sustava, metodologija prikupljanja podataka, zbirni rezultati, mogućnosti primjene

Obligatory literature

 1. Grgić, Z., Šakić Bobić, B., Očić, V.( 2015): Osnove računovodstva i financijske analize poljoprivrednog gospodarstva, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
 2. Alexander, D., Nobes, C. (2011): Financijsko računovodstvo, Pearson Education / Mate d.o.o.
 3. Žager, K., Tušek, B., Vašiček, V., Žager, L. (2008): Osnove računovodstva - Računovodstvo za neračunovođe, drugo izdanje, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb
 4. Atrill, P., Mc Laney, E. (2002): Management Accounting for Decision Makers, Pearson Education
 5. Meigs, R.F., Meigs, W.B., (1999): Računovodstvo, Mate d.o.o., Zagreb

Recommended literature

 1. Atrill, P., McLaney, E. (2002): Management Accounting for Non-specialists, Pearson Education
 2. Horngren, C.T., Harrison, W.T. (2008): Financial Accounting Managerial, Pearson Education
 3. Van Horne, J.C.: Financijsko upravljanje i politika (financijski management), Mate, Zagreb, 1993
 4. Drury, C. (2004): Management and Cost Accounting, 6th edition,Thomson Learning

Similar course at related universities

 • Korporativno računovodstvo u poljoprivredi, Poljoprivredni fakultet, Osijek
 • Accounting, University of Hohenheim

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.