Print

Zaštita zdravlja domaćih životinja (169216)

Course coordinator

Course description

Modul Zaštita zdravlja domaćih životinja daje temeljna znanja o bolestima domaćih životinja. Uči studente o uzrocima bolesti, podjelama bolesti i utjecaju na stočarsku proizvodnju. Posebna pozornost je posvećena preventivi bolesti. U modulu studenti uče o pravilnom pristupu životinjama kako bi spriječili ozljeđivanje ljudi i same životinje. Zatim uče o osnovama kliničkog pregleda domaćih životinja s ciljem prepoznavanja bolesne životinje. Nadalje, uče klinički pregled pojedinih organskih sustava s posebnim osvrtom na pregled probavnog sustava i mliječne žlijezde. U sklopu terenske nastave direktno na domaćim životinjama uče pristup, obuzdavanje i klinički pregled od uzimanja anamneze i trijasa do pregleda pojedinih organskih sustava. U poglavlju bolesti probavnog sustava opisane su najznačajnije bolesti pojedinih vrsta domaćih životinja. U dijelu modula koji obrađuje zarazne i parazitarne bolesti posebna pozornost je posvećena bolestima koje su zajedničke ljudima i životinjama (zoonoze). Navedene su i najznačajnije bolesti reproduktivnog sustava. U poglavlju preventive bolesti domaćih životinja opisan je utjecaj mikrloklime u stajama na zdravlje životinja. Opisane su osnovne smjernice u planiranju preventivnih zahvata na farmama od smještaja i hranidbe do preventive bolesti koje su karakteristične za pojedine vrste domaćih životinja i stadije proizvodnje.
Cilj modula je stjecanje stručnih znanja iz područja bolesti domaćih životinja i preventivnih zahvata kojima štitimo zdravlje stada.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 40
Auditory exercises: 28
Seminar: 10

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2):
Good (3):
Very good (4):
Excellent (5):

General competencies

Nakon završetka modula studenti će moći prepoznati sumnjivu ili bolesnu životinju. Načine kako pristupiti, obuzdati i klinički pregledati domaću životinju. Postupke u slučaju sumnje na zoonozu. Temeljne mjere kojima sprječavamo pojavu bolesti na farma.

Types of instruction

 • Predavanja
  Predavanja će se održavati u jednoj grupi
 • Auditorne vježbe
  Auditorne vježbe će se održavati u jednoj grupi
 • Terenske vježbe
  Terenska nastava će se održavati u jednoj grupi
 • Seminari
  Seminari će se održavati jednoj grupi

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Objasniti pristup i obuzdavanje domaći životinja. Završni ispit
Objasniti osnove kliničkog pregleda pojedinih organskih sustava Završni ispit
Opisati najvažnije bolesti pojedinih vrsta domaćih životinja i njihovu preventivu. Seminar i završni ispit
Objasniti utjecaj mikroklimatskih pokazatelja u staji na zdravlje životinja. Seminar i završni ispit
Opisati osnovne smjernice u planiranju preventivnih zahvata na farmi. Završni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Izvođenje predavanja, vježbi te ostalih oblika nastave - konzultacije, mentorstvo na stručnim projektima i završnim radovima, osiguranje nastavnih materijala te aktivna komunikacija sa studentom tijekom cijelog semestra.

Students' obligations

Uredno pohađanje i aktivno sudjelovanje u nastavi, polaganje ispita

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje predavanja 28 28 3
Pohađanje vježbi 28 28 2
Seminar 50% 0-10
Insufficient (1)
4 4 1
Završni ispit 100% 0-5
Insufficient (1)
0 30 1
UKUPNO 100% Aritmetička sredina pozitivnih ocjena < 60 % 60-70% 71-80% 81-90% 91-100% Nedovoljan (1) Dovoljan (2) Dobar 3) Vrlo dobar (4) Odličan (5) 60 90 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Završni ispit Student pristupa polaganju usmenog završnog ispita u predviđenim ispitnim rokovima. Na ispitu student odgovara na jedno pitanje iz svake nastavne cjeline modula pritom se u obzir uzima i ocjena seminarskog rada. Redoviti ispitni rokovi (dva ispitna termina)

Weekly class schedule

 1. Definicija bolesti, utjecaj bolesti na stočarsku proizvodnju.
 2. Propedeutika (pristup i postupak s životinjama, osnovne metode kliničkog pregleda, osnovni klinički pregled životinja, pregled organskih sustava.
 3. Klinički pregled vimena i mastitisi.
 4. Opća etiologija bolesti, poremetnje u mijeni tvari, poremećaj u cirkulaciji, upale, osnove imunologije.
 5. Anamneza, klinički pregled, mikrobiološke pretrage, imunološke pretrage, hematološke pretrage, razudba, patohistološka pretraga, biološki pokus, koprološka pretraga, kemijske pretrage mokraće, balege, sline, mlijeka i drugih sekreta (ekskreta).
 6. Osnove farmakologije (lijekovi, načini davanja lijekova, prva pomoć pri pogrešnom davanju lijekova, karence lijekova.
 7. Pojam zaraznih bolesti, epizootiologija, neke zarazne bolesti životinja (bedrenica, infekciozna anemija kopitara, svinjska kuga, vrbanac, bjesnoća, tuberkuloza, bruceloza).
 8. Listerioza, Q groznica, leptospiroza, zarazna šepavost, enterotoksemija janjadi i jaradi.
 9. Terenska nastava.
 10. Pojam i značaj parazitarnih bolesti, neke parazitarne bolesti životinja (metiljavost, kokcidioza, trematodoze, trihineloza, ehinokokoza, šuga).
 11. Indigestije - akutni nadam, kisela lužnata i traumatska indigestija), praznička bolest, ketoza, začeš jednjaka.
 12. Terenska nastava
 13. Patologija graviditeta (mumifikacija i maceracija ploda, piometra, izvala rodnice, abortus), poroda (nedostatak trudova, torzija maternice, nepravilni položaji ploda, embriotomija, carski rez) i puerperija (zaostajanje posteljice, izvala maternice, puerperalna pareza).
 14. Pojam mikroklime, čimbenici mikroklime s patologijom, higijena prijevoza životinja, neškodljivo uklanjanje leševa i animalnog otpada. Higijena vodoopskrbnih izvora, napajanja i vode, osnove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.
 15. Osnovne preventive bolesti na farmama.

Obligatory literature

 1. Rupić, V. (2010): Zaštita zdravlja domaćih životinja, zarazne i parazitske bolesti, HMU, Zagreb.
 2. Rupić, V. (2010): Zaštita zdravlja domaćih životinja, Unutrašnje i kirurške bolesti, HMU, Zagreb.
 3. Rupić, V. (2010): Zaštita zdravlja domaćih životinja, fiziologija i patologija reprodukcije, osobno izdanje autora. Rupić Vlatko (2010): Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija. Zrinski d.d. Čakovec.
 4. Rupić, V. (1994): Dijagnosticiranje zaraznih bolesti životinja i upala vimena, Agronomski fakultet.

Recommended literature

 1. Cvetnić, Ž.: Bakterijske i gljivične zoonoze. Medicinska naklada. Zagreb.
 2. Pugh, D.G., Baird, A.N. (2012): Sheep and goat medicine. Srcond edition., Elsevier
 3. Divers, J.D., Peek S.F. (2008): Diseseas of dairy cattle. Saunders Elsevier

Similar course at related universities

 • Sveučilište Josip Juraj Strossmayera u Osijeku - Zoohigijena i zdravstvena zaštita životinja

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.