Print

Značaj ishrane bilja u krajobraznoj arhitekturi (86040)

Course coordinator

Course description

Ishrana bilja u krajobraznoj arhitekturi ima za cilj osigurati dovoljno znanja o tlu i biljci te osobito njihovoj interakciji, kako ne bi došlo do neželjenih problema i naknadnih sanacija u krajobrazu. Nedovoljno poznavanje potreba pojedinih ukrasnih biljnih vrsta prema biogenim elementima, zahtjevima prema reakciji tla (acidofilne, alkalofilne i neutrofilne vrste) te manjoj ili većoj tolerantnosti na povećane količine vapna, soli ili toksičnih elemenata, izaziva značajne poremećaje u rastu i izgledu biljaka. To se, nažalost, manifestira različitim klorozama i deformacijama na biljkama te apsolutno kvari vizualni dojam prostora, a kurativne intervencije male su efikasnosti. Zbog svega navedenog studente će se upoznati sa značajem ishrane bilja u krajobraznoj arhitekturi te njezinim ciljem i smjernicama. To će u prvom redu uključiti adekvatna znanja o potrebama biljaka prema reakciji tla i pojedinim biogenim elementima, čimbenike koji utječu na dostupnost pojedinih elemenata, različite reakcije biljnih vrsta na toksične elemente, ali i upotrebu organskih i mineralnih gnojiva i/ili poboljšivača, kad je korekcija tla neophodna, a uspjeh projekta upitan. Terenskim i laboratorijskim radom obuhvatit će se obilazak važnih lokacija krajobraza, komentiranje stanja na terenu, kao i uzorkovanje tla i biljnog materijala, kemijska analiza uzorka te tumačenje dobivenih rezultata za potrebe krajobraznih projekata, odnosno troškovnika te elaborata sanacija. Seminarskim radom studenti će pojedinačno na svom primjeru obraditi navedenu problematiku i preporučiti svoje rješenje.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L2

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 44
Laboratory exercises: 10
Seminar: 6

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Prikupiti osnovna znanja o ishrani bilja u krajobraznoj arhitekturi za nastavak obrazovanja kroz diplomski, doktorski i/ili specijalistički studij.
Razviti vještine za timski rad na projektiranju i planiranju, izgradnji i održavanju te sanaciji u krajobraznoj arhitekturi.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
  U sklopu laboratorijskih vježbi izvode se osnovne kemijske analize tla za potrebe pisanja preporuke za gnojidbu hortikulturnog bilja. Laboratorijske vježbe provode se u skupinama od po 10 studenata.
 • Seminari
  Seminarski rad je samostalan rad grupe studenata gdje studenti timski razrađuju problematiku vezanu za ishranu bilja i predlažu praktična rješenja.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Prepoznati važnost ishrane bilja te njezine specifičnosti u krajobraznoj arhitekturi: u projektiranju, izgradnji, održavanju i njezi te sanaciji. Sudjelovanje u raspravama, parcijalni ispit, završni ispit.
Navesti i objasniti osnovne čimbenike koji utječu na usvajanje hraniva. Sudjelovanje u raspravama, parcijalni ispit, završni ispit.
Prepoznati važnost reakcije tla pri odabiru bilja za pojedine projekte (acidofilne, alkalofilne i neutrofilne). Sudjelovanje u raspravama, parcijalni ispit, završni ispit.
Klasificirati biogene elemente te objasniti njihove fiziološke uloge u biljci i/ili toksično djelovanje. Sudjelovanje u raspravama, parcijalni ispit, završni ispit.
Opisati hraniva/elemente i interakcije među njima. Sudjelovanje u raspravama, parcijalni ispit, završni ispit.
Izdvojiti problematiku ishrane bilja u raznim segmentima planiranja krajobraza. Sudjelovanje u raspravama, parcijalni ispit, završni ispit.
Identificirati vizualne simptome nedostatka i/ili viška biogenih elemenata na hortikulturnim biljkama i razlikovati ih od biljnih bolesti. Sudjelovanje u vježbama, terenska nastava, parcijalni ispit, završni ispit.
Analizirati tlo i biljku te komentirati rezultate. Sudjelovanje u vježbama, parcijalni ispit, završni ispit.
Nabrojiti vrste gnojiva, opisati njihove karakteristike te prepoznati važnost njihove upotrebe. Sudjelovanje u raspravama, parcijalni ispit, završni ispit.
Planirati gnojidbu temeljenu na analizi tla i biljnog materijala prema potrebama pojedinih hortikulturnih biljaka te vizualnog dojma na terenu. Sudjelovanje u raspravama, parcijalni ispit, završni ispit.

Working methods

Teachers' obligations

Poučavati studente i prezentirati na jednostavan i razumljiv način obrazovni sadržaj predmeta za koje mora imati kompetencije. Procijeniti u kojoj su mjeri studenti usvojili obrazovne ciljeve i ostvarili očekivane ishode učenja. Ocijeniti ishode učenja studenata kroz zadane kriterije vrednovanja postavljene u našem sustavu ocjenjivanja (ocjene od nedovoljan (1) do odličan (5)), i kompatibilne s ECTS sustavom, a koristeći tehnike ispitivanja u obliku postavljenih pitanja pisanog ocjenjivanja.

Students' obligations

Redovito pohađati nastavu. U nastavi aktivno sudjelovati u raspravi, postavljati i odgovarati na pitanja na predavanjima i seminarima. Samostalno rješavati radne zadatke iz teorijskih i praktičnih problema. Seminarske radove pripremati grupno, prezentirati te aktivno sudjelovati u raspravi.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje nastave (predavanja + vježbe) (N) 10% 54 54 2
Parcijalni ispit 1 (PI1) 35% < 60%
60 - 70 %
71 - 80 %
81 -90 %
91 -100 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1 48 1,5
Parcijalni ispit 2 (PI2) 35% < 60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1 48 1,5
Seminar (S) 20% < 60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
4 30 1
UKUPNO 100% 60 180 6
Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje nastave (predavanja + vježbe) (N) 10% 54 54 2
Seminar (S) 20% <60%
60-70%
71 - 80%
81 - 90%
91 - 100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
4 30 1
Završni ispit (pisani dio) (ZI) 70% <60%
60-70%
71 - 80%
81 - 90%
91 - 100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
2 96 3
Ukupno 100% 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Parcijalni ispit 1 (PI1) Moguć je ispravak prvog ili drugu parcijalnog ispita na kraju semestra.
Parcijalni ispit 2 (PI2) Moguć je ispravak prvog ili drugu parcijalnog ispita na kraju semestra.

Weekly class schedule

 1. Uvod i ciljevi ishrane bilja u krajobraznoj arhitekturi
 2. Reakcija tla i njezin značaj za odabir ukrasnih vrsta pri projektiranju
 3. Biogeni elementi, afiniteti biljaka za makroelementima (N, P, K)
 4. Biogeni elementi, afiniteti biljaka za makroelementima (Ca, Mg, S)
 5. Biogeni mikroelementi (Fe, Mn, Zn)
 6. Biogeni mikroelementi (B, Mo, Cl)
 7. Ograničavajući čimbenici za rast (zaslanjenje, teški metali)
 8. Plodnost tla i čimbenici koji na nju utječu
 9. Gnojiva, podjela i primjena
 10. Uloga ishrane bilja pri izradi projekata, troškovnika, korekcije tla i/ili sanaciji (odabir biljnih vrsta za posebne namjene) + 1. vježba – odabir problematičnih lokacija i uzorkovanje
 11. Problemi urbanih tala, povijesnih perivoja, površina uz prometnice, sportskih terena (nogomet, golf) + 2. vježba – priprema uzoraka u laboratoriju te određivanje pH i soli u tlu/supstratu
 12. 3. vježba – određivanje P i K u tlu/supstratu
 13. Seminar – Primjena rezultata kemijskih analiza tla pri izgradnji parkova i ostalih zelenih površina + 4. vježba – priprema uzoraka biljnog materijala i određivanje ukupnog N u biljci
 14. Seminar – Primjena rezultata kemijskih analiza tla i biljnog materijala pri sanaciji radova na ukrasnim površinama + 5. Vježba – analiza dobivenih podataka, obrada i komentiranje dobivenih rezultata
 15. Prezentacija seminara

Obligatory literature

 1. Herak Ćustić, M. (2002): Značaj ishrane bilja u krajobraznoj arhitekturi, interna skripta, Zagreb.
 2. Ćustić, M. (1998): Kemijska sredstva u poljoprivredi, Pravilna i sigurna primjena gnojiva 3/6, Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva RH, Zagreb.
 3. Herak Ćustić, M. (2004) «Preporuke za gnojidbu ukrasnog bilja» Savjetovanje HAD, Njega gradskog prostora-vještina uređenja cvjetnjaka Zadar, 2003. «Gojidba travnjaka», Savjetovanje HAD, Podizanje i uzgoj ukrasnih travnjaka Poreč, 2004. Interni materijali sa simpozija i skupova.»
 4. Vukadinović, V., Lončarić, Z. (1998): Ishrana bilja, Poljoprivredni fakultet, Osijek.
 5. Craul, Phillip J. (1992):Urban Soil in Landscape Design, Jon Wiley and Sons, INC, New York.

Recommended literature

 1. Brickell, C. (2003): A-Z Encyclopedia of Garden Plants, The Royal Horticultural Society, Dorling Kindersley Limited, London.
 2. Kelly, J. (2004): The Gardener&#39;s Guide to Trees &amp; Shrubs, A David &amp; Charles Book, Devon
 3. Hartmann, H.T., Kofranek, A.M., Rubatzky, V.E., Flocker, W.J. (1998): Plant Science, Growth, Development and Utilization of Cultivated Plants, Prentice-Hall International, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey.
 4. Mengel, K., Kirkby, E.A., Kosegarten, H., Appel, T. (2001): Principles of Plant Nutrition, 5th edition, Boston.

Similar course at related universities

 • Soils &amp; Fertilizers for Master Gardeners: Urban Soils and their Management Issues, University of Florida
 • Urban and Suburban Ecology, Harvard University

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.