Print

Sjemenarstvo oraničnih kultura (144326)

Course coordinator

Course description

Svrha ovog predmeta je detaljno upoznati studente sa sjemenarstvom uključujući znanost o sjemenu i tehnologiju sjemenske proizvodnje. Prvi dio predmeta uključivati će sastavnice znanosti o sjemenu, kao što je tvorba, razvitak i zrioba sjemena, kemijski sastav sjemena, dormantnost i klijanje sjemena kao i ispitivanje kakvoće sjemena. U drugom i trećem dijelu, studenti će biti upoznati s načelima i praksom tehnologije proizvodnje sjemena najvažnijih samooplodnih i stranooplodnih kultura. Predmet je osmišljen tako da osposobi studente za sjemensku proizvodnju u svrhu njihovog zapošljavanja u industriji sjemena, na fakultetima, institutima, zavodima, sjemensko-rasadničarskim tvrtkama, samozapošljavanje ili napredovanje na poslijediplomskom studiju.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 44
Seminar: 12
Field exercises: 4

Lecturer
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70
Good (3): 71-80
Very good (4): 81-90
Excellent (5): 91-100

General competencies

Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja o sjemenu koja su temelj za razumijevanje i organizaciju sjemenske proizvodnje. Osposobljeni su za rad u, sjemenskim kućama, institutima, fakultetima, inspekcijskim službama te za pokretanje vlastite proizvodnje.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Terenske vježbe
  u sklopu kojih se studente upoznaje s praktičnim aspektima sjemenske proizvodnje ratarskih kulture (npr. Bc Institut).
 • Seminari
  seminar vezan uz proizvodnju sjemena odabranih biljnih vrsta; stjecanje vještina. Studenti samostalno izrađuju i prezentiraju predavanje vezano za izabranu biljnu vrstu.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Definirati kategorije i sastavnice kakvoće sjemena pismeno
Planirati sjemensku proizvodnju u različitim agroekološkim uvjetima pismeno
Opisati i osmisliti tehnologiju proizvodnje sjemena samooplodnih i stranooplodnih vrsta pismeno
Izabrati metode sušenja, dorade i čuvanja sjemena pismeno
Kreirati i planirati sjemenske projekte te njihovu izvedbu pismeno

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje predavanja i vođenje terenske nastave.
Pomoć pri izradi seminara. Održavanje ispita. Dostupnost nastavnih materijala prema cjelinama

Students' obligations

Redovito pohađanje i sudjelovanje u nastavi. Izrada i prezentacija seminarskog rada.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Usvojenost programskog sadržaja – završni pismeni ispit 90% < 60
60 – 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
48 120 5
Izrada seminara 10% Do 11
12 do 13
14 do 16
17 do 18
19 do 20
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
12 30 1
UKUPNO 100% 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Usvojenost programskog sadržaja – završni pismeni ispit Nakon održane nastave student pristupa pismenom polaganju završnog ispita. Završni ispit se sastoji od 20 pitanja povezanih sa ishodima učenja. Nakon održanih predavanja. Redoviti ispitni rokovi
Izrada seminara Seminarski rad se izvodi pojedinačno i za studente je obavezan. Teme seminara su vezane uz tehnologiju proizvodnje sjemena odabrane biljne vrste. Očekuje se samostalna obrada teme uz javnu prezentaciju. U sklopu nastave. Nije moguće.

Weekly class schedule

 1. Znanost o sjemenu: uvod, generativni procesi kod biljaka, P
 2. Znanost o sjemenu: kemijski sastav sjemena, P
 3. Znanost o sjemenu: ispitivanje kakvoće sjemena, P
 4. Znanost o sjemenu: predsjetveni tretmani sjemena
 5. Specifičnosti proizvodnje sjemena samooplodnih i stranoplodnih oraničnih kultura, P
 6. Proizvodnja sjemena najznačajnijih žitarica, P
 7. Proizvodnja sjemena najznačajnijih mahunarki, P
 8. Proizvodnja sjemena najznačajnijih krmnih kultura, P
 9. Proizvodnja sjemena najznačajnijih ljekovitih i aromatičnih kultura, P
 10. Proizvodnja sjemena industrijskih kultura, P
 11. Proizvodnja sjemena uljarica, P (Međuispit)
 12. Proizvodnja sjemena ratarskih kultura, T
 13. Izlaganje seminara, S
 14. Izlaganje seminara, S
 15. Izlaganje seminara, S

Obligatory literature

 1. Kolak, Ivan; Sjemenarstvo ratarskih i krmnih kultura, (1994). Zagreb
 2. Kolak, Ivan; Pojmovnik sjemenarstva, (1997). Zagreb
 3. PowerPoint prezentacije predavanja

Recommended literature

 1. Miller B. McDonald &amp; Lawrence O. Copeland; Principles of Seed Science and Technology (2001), Kluwer Academic Publishers
 2. Amarjit S. Basra; Seed Quality: Basic Mechanisms and Agricultural Implications (1995), Taylor &amp; Francis
 3. Amajrit Basra; Handbook of Seed Science and Technology, (2006), Taylor &amp; Francis

Similar course at related universities

 • Sjemenarstvo ratarskih kultura, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet
 • Seed Science and Ecology; Seed Research, University of Hohenheim

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.