Print

Uvod u makroekonomiku (98333)

Course coordinator

Course description

Na ukupni ekonomski razvoj značajan je utjecaj poljoprivrednog sektora. Program predmeta Uvod u makroekonomiku omogućuje polaznicima stjecanje znanja povezanih sa sagledavanjem cjelokupnog gospodarstva jedne države proučavajući međusobne odnose ukupne (agregatne) proizvodnje, prihoda, zaposlenosti, cijena i drugih varijabli.
Tijekom nastave studenti dobivaju informacije o temeljnim pojmovima makroekonomije, pojmu ekonomske organizacije, djelovanju tržnog mehanizma, makroekonomskoj i agrarnoj politici, teoriji proizvodnje te teoriji gospodarskog rasta
Auditorne vježbe omogućuju studentima sagledavanje i savladavanje osnovnih elemenata iz makro i mikro ekonomike.
Kroz samostalni rad (seminar) polaznici detaljnije istražuju određene teme te ih javno prikazuju.
Ispit se polaže pismeno i usmeno, a uvjet za pristup ispitu je napisan i obrađen seminarski rad.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 32
Auditory exercises: 8
Seminar: 20

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

Description

Konačna ocjena studenta izračunava se kao proporcionalni zbroj bodova koji ukupno iznosi 60 (1 ECT bod=10). Slijed kod ispita je: pohađanje nastave, kolokvij, pismeni te po potrebi (za višu ocjenu, poteškoće kao što su disleksija, disgrafija i sl.) usmeni ispit.

General competencies

Nakon položenog predmeta studenti će steći znanja potrebna za razumijevanje značaja poljoprivrede i agrokompleksa u ukupnoj ekonomskoj strukturi zemlje. Također, moći će prepoznati vezu između stupnja razvijenosti poljoprivredne proizvodnje i društvenih promjena u ruralnom prostoru.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
  U sklopu vježbi sa polaznicima se skupno na odabranim primjerima primjenjuju metode analize vremenskih serija te metode mjera nejednakosti.
 • Seminari
  U sklopu seminara prema prihvaćenoj temi samostalno se postavlja, istražuje i donose određeni zaključci te se pristupa javnoj obrani pred ostalim polaznicima.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Razlikovati pojmove i teorijsku osnovu makro i mikro ekonomike. Rasprave tijekom nastave, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad
Identificirati međusobnu povezanost poljoprivrede i drugih grana privrede (agrokompleks i šire). Rasprave tijekom nastave, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad
Komentirati važnost pojedinih mjera makroeekonomske politike za poljoprivredu i agrokompleks. Rasprave tijekom nastave, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad
Objasniti povezanost svjetskih promjena i domaće proizvodnje. Rasprave tijekom nastave, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad
Prezentirati makro ekonomske pokazatelje koristeći primjerene metode. Rasprave tijekom nastave, pismeni ispit, seminarski rad

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje predavanja, vježbi i pomoć pri izradi seminarskih radova. Obveza nastavnika je poučiti studente i prezentirati im na jednostavan i razumljiv način obrazovni sadržaj modula. Procijeniti u kojoj su mjeri studenti usvojili ciljeve zadane sadržajem modula i postigli razinu zadanih ishoda učenja. Nakon završetka nastave ocijeniti ishode učenja studenata kroz zadane kriterije vrednovanja (ocjene od nedovoljan (1) do odličan (5)), usklađene s ECTS sustavom, pomoću pisanog i/ili usmenog ispita

Students' obligations

Redovito pohađanje nastave, grupna i pojedinačna analiza primjera makroekonomskih fenomena kroz vježbe, izrada i prezentacija seminarskog rada u grupi. Tijekom trajanja nastave aktivno sudjelovati u raspravama, postavljati pitanja na predavanjima i seminarima.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Seminarski rad 30% 0- 60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 60 2
1.Pismeni međuispit 40% 0- 60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
18 54 1,8
2. Pimeni međuispit 30% 0- 60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
22 66 2,2
UKUPNO 100% 60 180 6
Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Završni ispit 100% do 60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Seminarski rad Napisani i javno izloženi seminarski rad se ocjenjuje dodjelom proporcionalnih bodova. Tijekom nastave Nema osim u slučaju dokazane bolesti.
1.Pismeni međuispit Provera znanja iz dijela vježbi. Tijekom semestra. Osim u slučaju opravdanih razloga.
2. Pimeni međuispit Provjera znanja iz dijela predavanja. Kraj semestra. Nema.
Završni ispit U slučaju da parcijalno ne zadovolji za prolaz, polaže se cjelovitii pismeni ispit koji obuhvaća sve propisano nastavnim obvezama. Prijavljuje se u sustavu ISVU (redoviti ispitni rokovi)

Weekly class schedule

 1. Temeljni pojmovi makroekonomije P - Makroekonomika-Mikroekonomika; Temeljni pojmovi makroekonomije; Makroekonomski ciljevi i mjere.
 2. Problemi ekonomske organizacije P - Sastojci ponude i potražnje; Tržni mehanizam - Analiza ponude i potražnje; Elastičnost.
 3. Tržni mehanizam P - Tržišta i naredbe u suvremenom gospodarstvu; Tržišta i ekonomska uloga države.
 4. Makroekonomska i agrarna politika P - Makroekonomska i agrarna politika; Mjere i posljedice makroekonomske politike; Agrarna politika i mjere.
 5. Međunarodni ekonomski odnosi; Agrobiznis u međunarodnim odnosima P - Međunarodni ekonomski odnosi – povijest odnosa i aktualna ekonomska kriza; Agrobiznis u međunarodnim okvirima – problem odnosa hrane i stanovništva.
 6. Ekonomske škole/pravci P - Razvitak ekonomske i agroekonomske misli u svijetu i u Hrvatskoj.
 7. Teorija proizvodnje. Regionalni aspekt P - Proizvodni resursi i teorija proizvodnje u agrobiznisu.
 8. Teorija gospodarskog rasta P - Teorija gospodarskog razvitka i rasta.
 9. Metode u agroekonomici V - Značaj metoda u makroekonomskim istraživanjima.
 10. Metode u agroekonomici V - Metode i primjena u analizi promjena, stanja i kod predviđanja.
 11. Makroekonomski ciljevi i mjere S - Makroekonomski ciljevi – proizvodnja, zaposlenost, standard; Makroekonomske mjere – fiskalna, monetarna.
 12. Problemi ekonomske organizacije S - Agregatna ponuda i potražnja – razina, promjene i čimbenici; Elastičnost ponude i potražnje.
 13. Tržni mehanizam S - Tržište i uloga države – povijesni primjeri međuovisnosti djelovanja tržišta i ekonomske uloge države.
 14. Makroekonomska i agrarna politika S - Agrarna politika kao sastavnica makroekonomske politike – ciljevi i mjere.
 15. Teorija gospodarskog rasta S - Gospodarski rast: ciljevi, posljedice, Teorija proizvodnje; Regionalni aspekt razvoja – ciljevi i mjere.

Obligatory literature

 1. Grgić, I., Par, V., Žutinić, Đ., Bokan, N.: Osnove agroekonomike - Interni materijali za predmet, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011, dostupno na: http://www.agr.unizg.hr/cro/nastava/moduli/doc/26353_skripta.pdf
 2. Grgić, I., Franić, R., Cerjak, M., Mikuš, O., Hadelan, L., Mesić, Ž., Zrakić, M., Bokan, N. (2017): Priručnik iz agrarne ekonomike –Pojmovnik i osnovne metode –, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu & Hrvatsko agroekonomsko društvo, Zagreb

Recommended literature

 1. Družić, I. i drugi (2003): Hrvatski gospodarski razvoj, "Politička kultura", Zagreb
 2. Babić, M. (2007): Makroekonomija, "MATE"d.o.o., Zagreb
 3. Samuelson, P. A; Nordhaus, W. (1992): Ekonomija 14. izd., "MATE" d.o.o. Zagreb (odabrana poglavlja)
 4. Tracy, M. (2000): Hrana i poljoprivreda u tržnom gospodarstvu, uvod u teoriju, praksu i politiku, "MATE"d.o.o.,Zagreb
 5. Blanchard, O. (2005): Makroekonomija, "MATE"d.o.o., Zagreb

Similar course at related universities

 • University of Cologne Faculty of Management, Economics and Social Sciences Economic Policy
 • Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet Makroekonomija, Nacionalna ekonomika i privredni sistem, Osnovi ekonomije
 • Ekonomski fakultet Mostar, Osnove ekonomije
 • Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Split, Osnove makroekonomije

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.