Print

Lovno gospodarenje (169510)

Course coordinator

Course description

Program modula omogućuje studentima stjecanje suvremenih teorijskih i praktičnih znanja o aktualnom stanju lovnog gospodarenja u odnosu na geografsko okruženje. Stečena znanja su pretpostavka za formiranje vlastitih (privatnih i državnih) i zajedničkih lovišta s ciljem održivog i ekonomski isplativog gospodarenja. Modul također pruža primjerenu podlogu za izradu lovno gospodarske osnove kao temeljnog akta lovnog gospodarenja. Uključeno je prostorno i tehničko uređenje staništa i uzgajališta divljači te organizacija lovstva i lova s pretpostavkama za razvoj lovnog turizma.
Programski dijelovi modula su:
Prepoznavanje i valorizacija različitih kapaciteta staništa/lovišta. Od biološkog preko realnog do lovno gospodarskog
Određivanje specifičnih lovno gospodarskih i lovno tehničkih objekata s njihovom namjenom, brojnosti i rasporedom unutar lovišta/uzgajališta, a sukladno smjernicama iz lovno gospodarske osnove
Značajne spoznaje uzgoja dlakave divljači s posebnim karakteristika prirodnog uzgoja i uzgoja u kontroliranim uvjetima
Značajne spoznaje uzgoja pernate divljači s posebnim karakteristika prirodnog uzgoja i uzgoja u kontroliranim uvjetima
Izrada godišnjih planova gospodarenja sukladno smjernicama iz lovno gospodarske osnove
Teorijske spoznaje se kvantitativno i kvalitativno nadopunjuju eksperimentalnim, terenskim i vježbama u praktikumu.
Pretpostavke za polaganje završnog usmenog ispita su redovnost sudjelovanja na nastavnim programima (predavanja, terenske vježbe, seminari), i uspješno rješavanje parcijalnih pismenih testova znanja.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 24
Seminar: 12
Field exercises: 24

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Argumentiranim razumijevanjem suživota čovjeka i divljih životinja student dobiva osnovna teorijska i praktična znanja za održivo ali profitabilno korištenje prirodnih resursa. Uspostavlja se stručna podloga aplikativnog (primjenjivog) značaja poljoprivredne proizvodnje u funkciji stvaranja novih, održavanja postojećih i iskorištavanja neiskorištenih nacionalnih dobara. Dakako da se usvajaju temeljna znanja za nastavak studiranja na doktorskim studijima kao stjecanje dostatnih vještina za obavljanje odgovornih poslova unutar struke.

Types of instruction

 • Predavanja
  uz uporabu tehničkih pomagala
 • Ostalo
  Pismeni test – krajem semestra polaže se pismeni test s konkretnim zadacima iz lovnog gospodarenja
 • Vježbe u praktikumu
  Dio vježbi vezan je uz praktikum.
 • Terenske vježbe
  studenti ciljano posjećuju kinološku manifestaciju (CACIB), lovački muzej i zoološki vrt. Sastavni dio vježbi je i višednevni izlazak u fakultetsko lovište.
 • Seminari
  odabirom naslova iz ponuđene tematike studenti samostalno uz nadzor nastavnika izrađuju i prezentiraju seminarski rad

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Identificirati elemente i ulogu lovnog gospodarenja u korištenju obnovljivog nacionalnog dobra i očuvanju biološke raznolikosti Usmeni ispit
Prepoznati pozicije i trendove gospodarenja s divljači u zemlji i inozemstvu Usmeni ispit
Koristiti dostignute sposobnosti teoretskog i praktičnog znanja u stjecanju novih spoznaja iz lovnog gospodarenja Usmeni ispit
Odrediti lovno gospodarski, realni i biološki kapacitet, redovni, redukcijski i uzgojni odstrel te dobne kategorije divljači s ciljem ispravnog gospodarenja s nacionalnim dobrom Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar
Odabrati optimalni sustav uzgoja divljači sukladno uvjetima sredine i očekivanom gospodarskom probitku Usmeni ispit
Opisati prednosti i nedostatke primijenjenih tehnologija uzgoja divljači i njihovog utjecaja na okoliš Usmeni ispit
Postaviti istraživanja u području gospodarenja s divljači, provesti terenski i laboratorijski rad, proučiti literaturu, obraditi pokazatelje, te napisati i poslati rad za objavljivanje u stručnom časopisu Usmeni ispit
Prezentirati rezultate istraživanja u gospodarenju s divljači te na temelju njih predložiti optimalno gospodarenje Usmeni ispit, seminar
Upravljati lovištima, uzgajalištima divljači, centrima za kontrolirani uzgoj pernate i dlakave divljači te voditi poslove iz lovstva u državnim i javnim institucijama Usmeni ispit, seminar
Koristiti informacijsko-komunikacijsku tehnologiju u svakodnevnom radu, posebno programe iz lovnog gospodarenja, te izraditi lovno gospodarsku osnovu Usmeni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Uredno održavanje svih oblika nastave. Određeno vrijeme za konzultacije izvan nastavne aktivnosti

Students' obligations

Redovito pohađanje nastave i izvršavanje postavljenih zadataka.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Među ispit Pismeni 20 % <60
60-70
71-80
81-90
91 -100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 35 1,2
Među ispit Seminar 25 % <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1,5
Završni ispit usmeni 55 % <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
3,3
UKUPNO 100% 60 180 6

Dio ocjene student stječe izradom i prezentacijom seminara kao i sudjelovanjem u raspravi kod izlaganja seminara drugih studenata. Minimalni kriterij je prolaznost.
Pismeni test je položen tek kada je uspješno riješen. Neispravno riješen pismeni test zahtjeva njegovo ponavljanje.
Navedeni kriteriji uz osobni angažman svakog studenta tijekom semestra u formiranju konačne ocjene ne prelaze 45%. Preostali udio (&#62;55%) u formiranju konačne ocjene je rezultat usmenog odgovora.

Weekly class schedule

 1. Uvod u modul uz upoznavanje s literaturom
 2. Realni kapacitet divljači
 3. Biološki kapacitet divljih životinja
 4. Lovno gospodarski kapacitet divljači
 5. Lovno tehnički objekti u lovištu i uzgajalištu divljači
 6. Lovna gospodarski objekti u lovištu i uzgajalištu divljači
 7. Uzgoj divljih životinja
 8. Prirodni uzgoj pernate divljači
 9. Prirodni uzgoj dlakave divljači
 10. Kontrolirani uzgoj pernate divljači
 11. Kontrolirani uzgoj dlakave divljači
 12. Obrasci LGO1, LGO2 i LGO3
 13. Lovno gospodarska osnova, plan gospodarenja
 14. Višednevni boravak u lovištu
 15. Seminari – prezentacije

Obligatory literature

 1. Mustapić Z. Ur. (2004): Lovstvo, Hrvatski lovački savez, Zagreb
 2. Andrašić D. (1984): Zoologija divljači i lovna tehnologija. Liber. Zagreb
 3. Andrašić D. (1982): Objekti tehničkog uređenja lovišta i uzgajališta divljači. Liber. Zagreb
 4. Bauer M. (1992): Kinologija 1. Uzgoj i njega pasa. AGM, Samobor
 5. Martić D. Ur. (2008): Poučnik lovstva, Slobodna Dalmacija, Split

Recommended literature

 1. Safner R. (2011): Lovno gospodarenje. AFZ, skripta
 2. Čeović I. (1953): Lovstvo. Lovačka knjiga, Zagreb
 3. Klever U. (1995): Velika knjiga o psima. Primula d.o.o., Opatija
 4. Križaj D. (2010): Štete od divljači.HLS, Zagreb

Similar course at related universities

 • Gospodarenje lovištem, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Poljoprivredni fakultet
 • Gospodarenje i uzgoj divljači, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.