Print

Rasadničarstvo voćarskih kultura (169445)

Course coordinator

Course description

Modul obrađuje suvremene postupke razmnožavanja voćaka i načine održavanja matičnih nasada za proizvodnju sadnica. Programski dijelovi modula su sljedeći:
- Razmnožavanje podloga voćaka:
- generativno razmnožavanje
- vegetativno razmnožavanje (klasičnim postupcima, mikropropagacija in vitro)
- Razmnožavanje sorata:
- autovegetativno (klasičnim postupcima, mikropropagacija in vitro)
- cijepljenjem
- Prednosti i nedostaci različitih načina razmnožavanja. Uporaba podloga i međupodloga. Uzroci nedovoljne kompatibilnosti podloge i plemke. Međusobni utjecaji podloge i plemenite sorte.
- Specifičnosti razmnožavanja pojedinih voćnih vrsta
- Kvaliteta sadnog materijala
Studenti se detaljno upoznavaju s postupcima razmnožavanja voćaka kao i s fiziološkim procesima interne regulacije i međudjelovanja hipobionta i epibionta. Modul omogućuje studentima osnovna znanja o suvremenim postupcima u proizvodnji voćnog reprodukcijskog materijala i kvaliteti sadnog materijala kao pretpostavci uspješne proizvodnje voća.

Type of course

 • Diplomski studij / Hortikultura / Voćarstvo (Compulsory course, 1 semester, 1 year)

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 24
Laboratory exercises: 28
Seminar: 8

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

Conditions for obtaining signature

Prisustvovanje na nastavi i vježbama.

General competencies

Predmet osposobljava za razumijevanje i primjenu osnovnih metoda i načina proizvodnje kvalitetnih voćnih sadnica. Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja za rad u proizvodnji uz stjecanje temeljnih znanja za neograničeno istraživanje.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
  u sklopu vježbi održat će se ukupno 28 sati u kojima će se detaljnije obraditi polmologija jezgričavih, koštičavih, lupinastih te jagodičastih vrsta. Također u sklopu terenske nastave planira se izlazak na voćnjak u pokušalištu Jazbina.
 • Seminari
  skupine od četiri studenata samostalno izrađuju i prezentiraju zadane teme vezane uz rasadničarsku proizvodnju 4 glavne skupine voćnih (jezgričave, koštičave, lupinaste, jagodaste) vrsta.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Definirati i prepoznati kategorije sadnog materijala Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit
Prepoznati najvažnije metode razmnožavanja voćarskih kultura Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit
Opisati prednosti i nedostatke različitih načina razmnožavanja Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit
Organizirati proizvodnju sadnog materijala u različitim agroekološkim uvjetima Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit
Opisati i provesti postupak razmnožavanja i proizvodnje sadnog materijala Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit
Poznavati zakonsku regulativu vezanu za proizvodnju sadnog materijala Pismeni ispit
Pripremiti i prezentirati seminarski rad na zadanu temu u suradnji s grupom Seminar

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje nastave u skladu s definiranim tjednim planom, održavanje konzultacija, održavanje ispita u objavljenim terminima. Vođenje evidencije o dolasku studenata na nastavu. Ocjenjivanje u skladu s definiranim kriterijima. Izvođenje terenskih vježbi, vježbi u praktikumu i seminara.

Students' obligations

Redovito prisustvovanje na nastavi i izvršavanje datih zadataka. Uvjeti za pristupanje ispitu su redovno pohađanje predavanja, vježbi i terenske nastave te izrada seminara.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pismeni ispit 70% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
24 60 2
Priprema i prezentacija seminarskih radova 20% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
8 60 2
Prisustvo na nastavi 10% 28 60 2
UKUPNO 100% 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Završni pisani ispit Ispit obuhvaća cjelovit nastavni program s 20 pitanja. Za prolaz studenti moraju imati minimalno 60% od ukupnog broja bodova. Redovni ispitni rokovi. Prijavljuje se u sustavu ISVU Ako je pisani ispit negativan, student ponovno pristupa pismenom ispitu na jedan od ponuđenih ispitnih rokova.
Seminarski rad Student izrađuje prezentaciju. Seminarski radovi rade se u skupinama od 3 do 5 studenata. Ocjenjuje se – kvaliteta sadržaja, timski rad, prezentacijske vještine i poznavanje obrađene teme, te izrada rada u skladu sa uputama i predaja rada u dogovorenom roku. 12. i 13. tjedan nastave u semestru Nije moguće

Weekly class schedule

 1. Uvod i značenje rasadničarske proizvodnje, zakonske regulative
 2. Klasifikacija i organizacija rasadnika
 3. Proizvodnja matičnog sadnog materijala (matičnjaci) i klasifikacija sadnog materijala
 4. Generativno razmnožavanje
 5. Građa i karakteristika sjemena, klijanje i životni vijek sjemena
 6. Dormantnost sjemena i stratifikacija
 7. Vegetativno razmnožavanje (reznicama, grebenicama, izdancima, nagrtanjem) i tipovi reznica
 8. Metode cijepljenja, način spajanja i kompatibilnost podloge i plemke
 9. Karakteristike generativnih podloga
 10. Karakteristike vegetativnih podloga
 11. Razmnožavanje metodama in vitro
 12. Razmnožavanje biljaka kulturom meristema
 13. Tehnike cijepljenja te kvaliteta podloge i plemke
 14. Kontejnerska proizvodnje voćnih sadnice
 15. Čuvanje i pakiranje sadnog materijala

Obligatory literature

 1. Predavanja i PowerPoint prezentacije
 2. Hartmann, H.T., Kester,D.E., Davies, E.T. 1990. Plant Propagation: Principles and Practices. Prentice-Hall International, Englewood Cliffs, New Jersey.
 3. Faust, M. 1989. Physiology of Temperate Zone Fruit Trees. John Wiley & Sons. New York
 4. Wertheim, S.J. 1998. Rootstock Guide. ISBN 90-803462-2-5

Recommended literature

 1. Pennsylvania Tree Fruit Production Guide. http://tfpg.cas.psu.edu/introduction/pdf.htm
 2. Ferree, D.C., Warrington, I.J (eds.) 2003. Apples: Botany, Production and Uses. CABI Publishing. ISBN 0-85199-592-6
 3. Jackson, D., Looney, N.E. (eds.) 1999. Temperate and Subtropical Fruit Production. CABI Publishing. ISBN 0-85199-271-4
 4. Mišić, P. 1984. Podloge voćaka. Nolit – Beograd.

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.