Print

Vinogradarstvo 1 (144001)

Course coordinator

Course description

Modul daje osnovne informacije o povijesti uzgoja vinove loze. Obrađuju se najvažnija poglavlja biologije vinove loze, odnosno sistematika, građa i funkcija organa vinove loze te karakteristike godišnjeg biološkog ciklusa. Velika se pozornost poklanja utjecaju okolišnih prilika na uzgoj vinove loze, odnosno pravilnom odvijanju fenofaza i fizioloških procesa. Navode se važni klimatski čimbenici i pokazatelji njihove prikladnosti za uzgoj vinove loze te utjecaj nepovoljnih klimatskih prilika na njezin rast i razvoj i rentabilnost proizvodnje. U drugom dijelu modula govori se o vinovoj lozi i njezinim srodnicima značajnim u vinogradarstvu te obrađuju razlogzi korištenja loznih podloga i karakteristike najvažnijih. U svrhu razumijevanja proizvodnje sadnog materijala i različitih kategorija kakvoće obrađuje se i oplemenjivanje vinove loze s posebnim naglaskom na sustav klonske i sanitarne selekcije. Uče se i različiti načini razmnožavanja vinove loze, opisuje se vinogradarski rasadnik i tehnologija proizvodnje loznih cijepova.
U praktičnom dijelu vježbi studenti stječu iskustvo o organografiji vinove loze. Na temelju konkretnih klimatskih podataka i pokazatelja određuju se prikladnost nekog područja za uzgoj vinove loze. U dijelu oplemenjivanja i rasadničarstva studenti na temelju važećih zakonskih propisa izrađuju shemu sustava certificiranja i nadzora u proizvodnji sadnog materijala.
Kroz seminarsku nastavu studenti pretražuju različite literaturne izvore i baze podataka te izrađuju i izlažu seminarske radove koji nadopunjuju gradivo obrađeno na predavanjima.

Type of course

 • Preddiplomski studij / Hortikultura (Compulsory course, 3 semester, 2 year)

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 34
Practicum: 10
Seminar: 10
Field exercises: 6

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60%
Good (3): 71%
Very good (4): 81%
Excellent (5): 91%

General competencies

Predmet daje temeljna znanja o biologiji i ekologiji vinove loze, načinima razmnožavanja u vinogradarstvu te stvaranju osnove za proizvodnju kvalitetnog sadnog materijala.
Stečena znanja nužan su preduvjet za praćenje ostalih predmeta iz područja vinogradarstva i vinarstva na preddiplomskom studiju kao i nastavak školovanja na diplomskom studiju Hortikultura usmjerenje Vinogradarstvo i vinarstvo. Poznavanje biologije vinove loze te interakcije loze i okolišnih uvjeta osposobljavaju buduće stručnjake za razumijevanje i rješavanje praktičnih problema u proizvodnji grožđa i vina.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Vježbe u praktikumu
  Na dostupnom biljnom materijalu studenti se praktično upoznaju sa građom pojedinih organa vinove loze. Opisuju i i grafički predočavati vegetativne i generativne organe te se vježbaju uočavati polimorfizam unutar vrste Vitis vinifera. Temeljem konkretnih klimatskih podataka računaju klimatske pokazatelje i utvrđuju prikladnost područja za uzgoj vinove loze. Izrađuju shemu sustava certifikacije i kontrole sadnog materijala.
 • Seminari
  Seminari vezani uz različite teme, služe kao nadopuna sadržajima obrađenim na predavanju (rast i razvoj vinove loze, fiziološki procesi, utjecaj vina na zdravlje, postignuća u klonskoj selekciji i hibridizaciji i sl.). Grupa studenata izrađuju pisani rad te ga prezentiraju ostalim studentima stječući vještine prikupljanja i obrade literature te izrade i javnog prezentiranja svojih postignuća.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Definirati važnost vinogradarstva kroz povijest seminarski rad, test znanja, završni ispit
Prepoznati i opisati građu i funkciju organa vinove loze vježbe u praktikumu, test znanja, završni ispit
Opisati faze godišnjeg biološkog ciklusa i najvažnije fiziološke procese kod vinove loze seminarski rad, test znanja, završni ispit
Objasniti važnost pojedinih klimatskih čimbenika za uzgoj vinove loze i odabir sorata seminarski rad, sudjelovanje u raspravama, test znanja, završni ispit
Vrednovati klimatske podatke sa stanovišta prikladnosti za uzgoj vinove loze vježbe u praktikumu, radni zadaci tijekom nastave test znanja, završni ispit
Argumentirati potrebu korištenja loznih podloga i navesti karakteristike važne pri izboru podloga za pojedina vinogradarska područja seminarski rad, sudjelovanje u raspravama, test znanja, završni ispit
Objasniti važnost oplemenjivanja vinove loze za proizvodnju kvalitetnog sadnog materijala seminarski rad, sudjelovanje u raspravama, test znanja, završni ispit
Opisati postupak klonske i sanitarne selekcije te razmnožavanja i proizvodnje sadnog materijala seminarski rad, sudjelovanje u raspravama, test znanja, završni ispit
Pripremiti i prezenti seminarski rad na zadanu temu u suradnji s grupom studenata seminarski rad

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje izvorne nastave - predavanja, vježbe. Osmišljavanje tema za seminarske radove i sastavljanje testova znanja te njihovo ocjenjivanje. Održavanje usmenih ispita i konzultacija. Izrada nastavnih materijala.

Students' obligations

Redovito pohađanje i aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama, izrada i prezentiranje seminarskog rada. Polaganje ispita.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Predavanja+vježbe 42 42 1,5
Izrada i prezentacija seminarskog rada (S) 20% 60 - 70%
71 - 80%
81 - 90%
91 - 100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
14 46 1,5
Test znanja 1 (T1) 40% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
2 46 1,5
Test znanja 2 (T2) 40% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
2 46 1,5
UKUPNO 100% Sx20+T1x40+T2x40/100 60 180 6
Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Završni ispit* (ZI) 80% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
2 92 3
UKUPNO 100% (Sx20+ZIx80)/100

* studenti koji tijekom semestra ne polože testove znanja pristupaju u ispitnom roku cjelovitom završnom usmenom ispitu koji čini 80% ocjene, a preostalih 20% čini ocjena seminarskog rada

Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Izrada i prezentacija seminarskog rada (S) sadržaj pisanog rada 70% prezentacija 30%
Završni ispit Student koji ne položi testove znanja tijekom semestra pristupa polaganju cjelovitog usmenog završnog ispita u previđenim ispitnim rokovima. Na ispitu se studentu u pravilu postavljaju tri pitanja iz različitih dijelova programskog sadržaja. Završna ocjena iz predmeta dobiva se prema formuli (Sx20+ZIx80)/100 ispitni rokovi

Weekly class schedule

 1. Vinova loza i njezini preci; Povijest uzgoja vinove loze - P
 2. Morfologija vinove loze – građa vegetativnih i generativnih organa vinove loze – P/ Promatranje i opis polimorfizma u građi organa vinove loze - PK
 3. Morfologija vinove loze – izrada preparata, opis i grafički prikaz vegetativnih i generativnih organa - PK
 4. Fenologija vinove loze – faze godišnjeg biološkog ciklus vinove loze - P
 5. Geografska rasprostranjenost uzgoja vinove loze , klimatski čimbenici i klimatski pokazatelji za procjenu prikladnosti područja za uzgoj vinove loze – P i S
 6. Uzroci raznolikosti klime. Oštećenja uslijed nepovoljnih klimatskih prilika. Karakteristike tla i utjecaj na uzgoj vinove loze - P/ Procjena prikladnosti područja za uzgoj vinove loze temeljem konkretnih klimatskih podataka - PK
 7. Najvažniji fiziološki procesi vinove loze (fotosinteza, disanje, transpiracija). Utjecaj klimatskih čimbenika i tehnologije vinogradarske proizvodnje na njihovo odvijanje – P/ Primjer okolišnih karakteristika nekih vinogradarskih područja - S
 8. Parcijalni ispit I (pismeni)/ Važnost vinogradarstva kroz povijest; Utjecaj vina na zdravlje - S
 9. Sistematika loza i lozica – P/ Fizilogija vinove loze - S
 10. Podloge za vinovu lozu - značaj podloga u vinogradarstvu, karakteristike loznih podloga, izbor loznih podloga P i S
 11. Podjela loznih podloga po podrijetlu, karakteristike najvažnijih podloga P i S
 12. Oplemenjivanje vinove loze P i S
 13. Klonska i sanitarna selekcija P i S
 14. Razmnožavanje i proizvodnja sadnog materijala P; kategorije sadnog materijala, zakonski propisi - PK
 15. Razmnožavanje i proizvodnja sadnog materijala S/ Parcijalni ispit II (pismeni)

Obligatory literature

 1. Mirošević, N., Karoglan Kontić, J. (2008). Vinogradarstvo. Nakladni zavod Globus, Zagreb

Recommended literature

 1. PowerPoint-prezentacije
 2. Maletić E., Karoglan Kontić, J., Pejić, I. (2008). Vinova loza-ampelografija, ekologija, oplemenjivanje. Školska knjiga, Zagreb

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.