Print

Ruralna infrastruktura (238590)

Course coordinator

Course description

Slušanjem ovog predmeta student stječe specifična znanja i vještine o infrastrukturi i logističkom sustavu, njegovoj organizaciji i projektiranju u agrobiznisu.


Programski dijelovi modula su:
- Uvodna predavanja, organizacija i kriteriji evaluacije znanja studenata na modulu. Pojmovno i sadržajno definiranje ruralne infrastrukture
- Funkcije i podjela infrastrukture, gospodarska infrastruktura u ruralnim područjima
- Elementi i metode makroekonomske optimizacije ruralne infrastrukture i infrastrukturnih objekata u agrobiznisu
- Organizacijske mreže infrastrukture, projektiranje objekata infrastrukturne mreže u ruralnom području
- Infrastruktura i ruralni i regionalni razvoj

Polaganje ispita se vrši preko seminara i parcijalnog ispita te po potrebi usmenog ispita.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 32
Auditory exercises: 12
Seminar: 16

Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60%
Good (3): 70%
Very good (4): 80%
Excellent (5): 905

Conditions for obtaining signature

Ostvarena 3 ECTS boda tijekom semestra.

Description

Redovito pohađanje nastave osigurava 1 ECTS bod.
Aktivnost u raspravama tijekom nastave i izrada domaćih zadaća osigurava 1 ECTS bod.
Pripremljen i prezentiran seminarski rad osigurava 1 ECTS bod.
Samostalni radni zadatak omogućuje nadoknadu 1 ECTS boda.

General competencies

Sposobnost samostalnog istraživanja i/ili timskog rada u analizama ekonomike infrastrukture u agrobiznisu. Ekonomski i društveno odgovorno predlaganje rješenja i strateških smjernica pri donošenju odluka o gospodarskoj infrastrukturi i logistiki u ruralnim područjima.

Types of instruction

 • Predavanja
  Nastavnici organiziraju i izvode predavanja koristeći Power Point prezentacije i ostale radne materijale (tekstove, radne zadatke)
 • Auditorne vježbe
 • Seminari
  Seminar – ovisno o veličini grupe, dvoje do troje studenata odabire jednu od ponuđenih tema, zajednički pripremaju pisani rad i prezentaciju, a svaki član skupine usmeno izlaže dio seminarskog rada

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Opisati obilježja infrastrukturnih objekata u agrobiznisu i ruralnom prostoru Rasprave na nastavi, seminarski rad, pisani ispit
Obrazložiti utjecaj infrastrukturnih objekata na ekonomsku učinkovitost i dohodak poljoprivredne proizvodnje Rasprave na nastavi, radni zadaci, seminarski rad
Identificirati kritične elemente gospodarske infrastrukture u agrobiznisu s obzirom na specifičnost poljoprivrede, poljoprivrednih inputa i outputa Rasprave na nastavi, radni zadaci, seminarski rad
Izraditi projektni prijedlog lokacije i kapaciteta infrastrukturnog objekta u agrobiznisu, primjenom metoda za evaluaciju i optimizaciju Projektni zadatak, seminarski rad
Objasniti ulogu poslovne logistike u makroekonomskoj perspektivi Rasprave na nastavi, seminarski rad, pisani ispit
Prepoznati logističke strategije, potrebu i načine njihove primjene u rješavanju ekonomskih problema u agrobiznisu Rasprave na nastavi, seminarski rad, pisani ispit
Obrazložiti ulogu ruralne infrastrukture u razvoju ruralnih područja Rasprave na nastavi, seminarski rad, pisani ispit

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje nastave u skladu s definiranim tjednim planom, pripremanje radnih materijala i održavanje konzultacija.
Kontinuirano praćenje dolazaka studenata na nastavu i evidencija njihove aktivnosti.
Ocjenjivanje u skladu s definiranim kriterijima.

Students' obligations

Prisustvo na nastavi, sudjelovanje u raspravama.
Izrada seminara i domaćih zadaća.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanja predavanja i vježbi 50 50 1
Aktivnost na nastavi 40 1
Seminarski rad 50% 10 40 2
Usvojenost nastavne građe: pisani ispit 50% 18-21,9
22-24,9
25-27,9
28-30
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
50 2
Ukupno 100% 50% seminarski rad 50% pisani ispit Prosječna ocjena seminarskog rada i pisanog ispita 60 180 6
Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Samostalni zadatak - domaća zadaća 40 1
Seminarski rad 50% 50 2
Usvojenost nastavne građe: završni pisani ispit 50% 18-21,9
22-24,9
23-27,9
28-30
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
60 2
Usvojenost nastavne građe: usmeni ispit 40 1
Ukupno 100% 50% seminarski rad 50% pisani ispit Prosječna ocjena seminarskog rada i pisanog ispita 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Pohađanja predavanja i vježbi Evidencija nazočnosti studenata na nastavi. Prati se sposobnost discipliniranog praćenja nastave. Izostanci se mogu opravdati sukladno Pravilniku o studiranju na Agronomskom fakultetu. Tijekom semestra. Samostalni zadatak ili usmeni ispit
Aktivnost na nastavi Sudjelovanje u raspravama, postavljanje pitanja, praćenje usvajanja činjenica i razumijevanje teorija, prezentacijskih i komunikacijskih vještina i timskog rada. Zapažena aktivnost bilježi se u studentskoj evidenciji. tijekom semestra Samostalni zadatak ili usmeni ispit
Seminarski rad Seminarsku temu na početku semestra zadužuju skupine od 3 do 5 studenata, ovisno o veličini studentske grupe. Pisani rad se predaje na pregled najmanje dva tjedna prije izlaganja, a korigirani prilikom izlaganja. 8. tjedan nastave -
Usvojenost nastavne građe: pisani ispit Sastoji se od 30 pitanja zatvorenog i otvorenog tipa 15. tjedan nastave -
Samostalni zadatak - domaća zadaća Samostalni zadatak omogućuje studentima nadoknadu 1 ECTS boda koji nije ostvaren tijekom nastave, putem prijevoda stručnog teksta s engleskog jezika i izlaganjem pred nastavnikom, prikazom članka ili knjige, pripremom projektne ideje i sl. Ispitni rok -
Seminarski rad U slučaju kada se seminarski rad iz opravdanih razloga ne može obraniti tijekom semestra, brani se na završnom usmenom ispitu. Ispitni rok -
Usvojenost nastavne građe: završni pisani ispit Završni pisani ispit jednak je pisanom ispitu tijekom semestra: 30 pitanja zatvorenog i otvorenog tipa kojima se obuhvaća cjelokupna nastavna građa. Ispitni rok -
Usvojenost nastavne građe: usmeni ispit Na završnom usmenom ispitu ostvaruje se 1 ECTS bod kao nadoknada ukoliko student nije ostvario minimalno 3 ECTS boda tijekom semestra. Uspjeh na ispitu može poslužiti kao korektivni faktor u konačnoj ocjeni. Ispitni rok -

Weekly class schedule

 1. Uvodno predavanje, organizacija i kriteriji evaluacije znanja. Infrastrukturni objekti i njihova povezanost logističkim aktivnostima.
 2. Makroekonomsko značenje infrastrukture i makrogospodarska konkurentnost zemalja. Gospodarska i negospodarska infrastruktura pojedinih zemalja.
 3. Posebnosti gospodarske infrastrukture zbog specifičnosti poljoprivrede i poljoprivrednih inputa i outputa.
 4. Usitnjenost dijela agrarne strukture Hrvatske i prilagodba standardnih koncepata projektiranja i izgradnje infrastrukture i infrastrukturne mreže.
 5. Disperzija proizvodnje, raspoloživost rada, dostupnost cestovne, željezničke i riječne mreže. Komparativne prednosti lokacije.
 6. Metode za evaluaciju i optimizaciju lokacije infrastrukturnih objekata.
 7. Ruralna područja EU
 8. Ruralna infrastruktura
 9. Infrastruktura i regionalni razvoj
 10. Logističke strategije; vrste organizacijskih strategija, funkcionalne strategije.
 11. Priroda opskrbnog menadžmenta, menadžment zaliha.
 12. Transportni menadžment, transportna učinkovitost, ekonomika mase i ekonomika dosega.
 13. Tipovi veletrgovina, oprema i logistika veletrgovina u agrobiznisu.
 14. Izračun optimalnog kapaciteta hladnjače za voće i povrće.
 15. Analiza logistike – studije slučaja.

Obligatory literature

 1. Zelenika, R., Pavlić Skender, H. (2007). Upravljanje logističkim mrežama, Rijeka, Ekonomski fakultet u Rijeci
 2. Pašalić, Ž. (1984): Teorijske osnove infrastrukture. U: Infrastruktura i privredni razvoj (Rogošić, Ž., ur.), Split, str 7-85.
 3. Zekić, Z. (2000). Logistički menadžment. Glosa d.o.o. Rijeka
 4. Ljubaj, Tihana i Franić, Ramona (2013). Ekonomika infrastrukture u agrobiznisu. Interna skripta. Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet (rukopis).

Recommended literature

 1. Fourie, J. (2006). Economic infrastructure: a review of definitions, theory and empirics. South African Journal of Economics, 74: 530–556.
 2. Čavrak, V. (2004) Makroekonomske implikacije izgradnje prometne infrastrukture u Hrvatskoj. Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 2(1): 1-14.
 3. Ivaković, Č. (1998). Transportna logistika u opskrbljivanju i upravljanju zalihama. Međunarodno znanstveno stručno savjetovanje „Tehnika i logistika prometa“, Opatija, 27.-28.4.1998.

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.