Print

Herbicidi (226169)

Course coordinator

Course description

Herbicidi su jedna od tri skupine sredstava za zaštitu bilja (SZB). O važnosti herbicida govori podatak da učešće ove skupine u odnosu na ukupnu potrošnju SZB u svijetu (i u Hrvatskoj) iznosi oko 60%. Stoga zbog trenda ekološki prihvatljive zaštite bilja od korova, važno je dobro poznavanje glavnih značajki herbicida. Praktično poznavanje herbicida omogućuje pravilan odabir herbicida i korištenje mogućnosti njihove racionalne primjene, odnosno smanjenja unosa u okoliš a da se pri tome ne umanji njihov biološki učinak. Nastavni program obuhvaća upoznavanje glavnih svojstava herbicida: principe selektivnosti, perzistentnost, apsorpciju, adsorpciju-desorpciju, procese gubitaka i razgradnje herbicida u okolišu. Program obuhvaća praktično upoznavanje herbicida s gledišta različitih razvrstavanja: po vremenu primjene (rokovi primjene i uvjeti djelovanja), po kemijskoj pripadnosti (svojstva koja određuju ponašanje u okolišu), po formulaciji, po mehanizmu djelovanja, načinu djelovanja (s gledišta apsorpcije i kretanja u biljci) i spektru djelovanja (korovne vrste koje suzbijaju).

Type of course

 • Prijediplomski studij / Fitomedicina (Compulsory course, 4 semester, 2 year)

ECTS: 3.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 30
Lectures: 22
Laboratory exercises: 4
Practicum: 2
Field exercises: 2

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): >90%

Conditions for obtaining signature

Maksimalno tri izostanka s nastave i vježbi.

General competencies

Predmet omogućuje studentu vještine i kompetencije u području rada s herbicidima na vlastitom gospodarstvu ili kao savjetnik drugim profesionalnim korisnicima herbicida. Kompetentan je za djelatnost u području prometa herbicida (savjetnik, zastupnik, distributer, poljoprivredna ljekarna). Stječe osnovne spoznaje potrebne za višu razinu učenja i rada s herbicidima.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
 • Vježbe u praktikumu
 • Terenske vježbe

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Opisati podjelu i praktični značaj pojedine podjele herbicida Završni pisani i usmeni ispit
Opisati i povezati simptome herbicidnog učinka s mehanizmom i načinom djelovanja Kolokvij i završni usmeni ispit
Aplicirati herbicidne pripravke u praksi Kolokvij na terenskim vježbama
Opisati interakciju herbicida i pedo-klimatskih uvjeta Završni usmeni ispit
Opisati glavne uvjete za učinak herbicida ovisno o načinu djelovanja Završni pisani i usmeni ispit
Definirati glavne termine i svojstva herbicida Završni usmeni ispit

Working methods

Teachers' obligations

-upoznavanje studenta s ciljevima i ishodima učenja (ukupno za predmet i za pojedine nastavne cjeline), kriterijima i načinima ocjenjivanja,
-planiranje nastave na temelju ciljeva i ishoda učenja,
-priprema: predavanja, zadataka za grupni i individualni samostalni rad, testova,
-dostavljanje nastavnih materijala (prezentacija, separata i sl.) putem Merlina,
-ocjenjivanje studenata,
-evidencija studenata prema:
-pohađanju nastave
-aktivnosti na vježbama
-održavanje konzultacija (usmeno i putem e-maila)

Students' obligations

- redovito pohađanje nastave,
- aktivno sudjelovanje na nastavi,
- redovito obavljanje samostalnih zadataka,
- kolokviranje vježbi,
- polaganje pisanog i usmenog završnog ispita,
- etično ponašanje

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje nastave 10 (0 izost.); 8 (1 izost); 5 (2 izost); 22 22 0,5
Aktivnost na vježbama i samostalni rad 20 12-13
14-15
16-17
18-20
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
12 17 0,5
Završni pisani ispit 15 11
12
14
15
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
- 15 0,5
Završni usmeni ispit 55 33-38
39-44
45-49
50-55
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
- 40 1,5
UKUPNO 100 30 90 3
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Pohađanje nastave Evidentira se pohađanje nastave. Više od tri neopravdana izostanka smatra se neupisanim predmetom. prema rasporedu nastave nema
Aktivnost na vježbama i samostalni rad Evidentira se sudjelovanje u praktičnim zadacima. Ocjenjuje se zadaće i samostalna obrada (esej) jedne djelatne tvari herbicida. tijekom izravne nastave nema
Završni pisani ispit Ispit ima za cilj provjeru načelnog poznavanja nastavnog sadržaja i spremnost za usmeni ispit. Ispit obuhvaća i provjeru znanja iz teme samostalnog rada. redovni ispitni rokovi nema
Završni usmeni ispit Ispitom se testiraju ishodi učenja pojedinih nastavnih jedinica. Ocjenjuje se teorijsko i funkcionalno znanje te provjera praktičnog korištenja Pregleda registriranih herbicida u RH (Glasilo zaštite bilja 1-2). redovni ispitni rokovi nema

Weekly class schedule

 1. P - Uvodno predavanje o sadržaju predmeta, ishodima učenja, načinu rada i ocjenjivanja. Podjela samostalnih radova (svakom studentu se dodjeljuje jedna aktivna tvar koju će pratiti i upoznavati kroz pojedine nastavne cjeline).
 2. P - Povijest primjene herbicida. Potrošnja herbicida u RH. Pregled potrošnje herbicida po kulturama.
 3. P - Upoznavanje glavnih termina u području primjene herbicida (apsorpcija, adsorpcija, desorpcija, selektivnost, perzistentnost, rezidualnost, rezistentnost, translokacija, spektar djelovanja i dr.). Procesi gubitaka i razgradnje herbicida. Pregled podjele herbicida s različitih gledišta. PK - Upoznavanje sa sadržajem, koncepcijom i praktičnim korištenjem sadržaja poglavlja Herbicidi u Pregledu sredstava za zaštitu bilja u Hrvatskoj (Glasilo biljne zaštite, 1-2). Podjela samostalnih radova (svakom studentu po jedna aktivna tvar koju će pratiti i upoznavati kroz pojedine nastavne cjeline).
 4. P - Podjela herbicida s gledišta vremena primjene: pre-sowing/transplanting; pre-emergence; post-emergence herbicidi i uvjeti za djelovanje po pojedinom roku primjene. Podjela herbicida po načinu djelovanja: herbicidi s gledišta načina usvajanja (rezidualni i folijarni herbicidi); herbicidi s gledišta kretanja u biljci (kontaktni i sistemični). Fitotoksičnost i principi selektivnosti herbicida. PK – Praktično korištenje uputa iz Glasila biljne zaštite (izračunavanje potrebne doze i koncentracije pripravka i aktivne tvari ovisno o veličini tretirane površine).
 5. P - Mehanizam djelovanja herbicida i podjela herbicida po mehanizmu djelovanja (inhibitori procesa fotosinteze, inhibitori diobe stanica, sintetski auksini, inhibitori acetolaktat sintaze, inhibitori CoA karboksilaze i ostali mehanizmi).
 6. P - Inhibitori CoA karboksilaze: kemijske skupine, najčešće korištene aktivne tvari, vrijeme primjene, selektivnost, namjena, način djelovanja, spektar djelovanja.
 7. P – Inhibitori acetolaktat sintaze: kemijske skupine, najčešće korištene aktivne tvari, vrijeme primjene, selektivnost, namjena, način djelovanja, spektar djelovanja.
 8. P - Inhibitori procesa fotosinteze: kemijske skupine, najčešće korištene aktivne tvari, vrijeme primjene, način djelovanja, principi selektivnosti, namjena, spektar djelovanja.
 9. P - Inhibitori diobe stanica: kemijske skupine, najčešće korištene aktivne tvari, vrijeme primjene, način djelovanja, selektivnost, namjena, spektar djelovanja.
 10. P - Sintetski auksini: kemijske skupine, najčešće korištene aktivne tvari, vrijeme primjene, selektivnost, namjena, način djelovanja, spektar djelovanja. Ostali važni herbicidi (glifosat, glufosinat, inhibitori biosinteze karotenoida). Adjuvanti herbicidima (pomoćna sredstva).
 11. PK - Simptomatika herbicida i povezivanje s načinom i mehanizmom djelovanja.
 12. PK - Fizikalno-kemijska svojstva herbicida i tla važna za ponašanje herbicida.
 13. VT - Primjena teorijskog dijela nastave na pokušalištu Šašinovec, vježbe aplikacije leđnom prskalicom, herbicidni učinci u poljskim pokusima i dr.
 14. VT - Primjena teorijskog dijela nastave na pokušalištu Šašinovec, vježbe aplikacije leđnom prskalicom, herbicidni učinci u poljskim pokusima i dr.
 15. VT - Primjena teorijskog dijela nastave na pokušalištu Šašinovec, vježbe aplikacije leđnom prskalicom, herbicidni učinci u poljskim pokusima i dr.

Obligatory literature

 1. Ostojić (2002). Herbicidi. U: Priručnik iz zaštite bilja, Zavod za zaštitu bilja u poljprivredi i šumarstvu R. Hrvatske
 2. Barić K., Ostojić Z. (2017). Herbicidi. U: Pregled sredstava za zaštitu bilja u Hrvatskoj za 2017. godinu. Glasilo biljne zaštite, 1-2, 225-285.
 3. Relevantni znanstveni i stručni radovi nastavnika (dostupni putem Merlina)
 4. Prezentacije svih održanih predavanja i PK vježbi (dostupni putem Merlina)

Recommended literature

 1. Janjić, V. (2009). Mehanizam delovanja pesticida. Društvo za zaštitu bilja Srbije, Beograd

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.