Print

Uzgoj i korištenje koza (209518)

Course coordinator

Course description

Kozarstvo u Hrvatskoj je sve važnija grana stočarstva. Stoga je važno studente preddiplomskog studija upoznati s važnošću i ulogama koza u svijetu i u nas, s namjenama i koristima; s poviješću i pripitomljavanjem koza, s klasifikacijama pasmina, najvažnijim pasminama koza u svijetu i u nas, anatomskim i fiziološkim osobitostima koza. Reprodukcija je od izuzetne važnosti u proizvodnji kozjeg mlijeka i mesa te će biti obrađena teorijski (predavanja) praktično na terenu zajedno s pasminama i proizvodnjom mlijeka. U dijelu selekcije studenti će steći osnovne spoznaje o genetskoj strukturi koza, nasljednosti morfoloških i proizvodnih osobina te metodama selekcije. Obrazložit će im se važnost uzgojno-tehnoloških postupaka s jaradi od partusa do odbića i pripusta. Posebno će biti obrađena hranidba koza po pojedinim spolnim, fiziološkim i uzrasnim kategorijama. U poglavlju «Proizvodnja mesa» studenti će biti upoznati sa sustavima proizvodnje mesa, reprodukcijom, odlikama rasta jaradi, klaoničkim pokazateljima, kakvoćom trupa i kemijskim sastavom mesa. U proizvodnji mlijeka obradit će se najvažniji čimbenici koji utječu na proizvodnju, kemijski sastav, kakvoću mlijeka i preradbene osobine. Građa vlakna, rast, vrste i osobine vlakana, poglavlje je s kojim će se studenti nakratko upoznati, kao i s objektima i opremom u kozarnicima te najvažnijim bolestima koza.

Type of course

ECTS: 4.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 40
Practicum: 8
Seminar: 8
Field exercises: 4

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70
Good (3): 71-80
Very good (4): 81-90
Excellent (5): 91-100

General competencies

Predmet osposobljava za stjecanje saznanja važnih za nastavak diplomskih studija vezanih za animalne znanosti; osposobljava za voditelja farme koza, i/ili tehnologa na farmi te upravitelja OPG-a.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Vježbe u praktikumu
 • Terenske vježbe
 • Seminari

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Prepoznati i opisati gospodarsku važnost koza u svijetu i u Hrvatskoj. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad
Navesti i objasniti klasifikacije pasmina te opisati najvažnije svjetske i izvorne hrvatske pasmine koza. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad
Identificirati i usporediti sustave uzgoja i proizvodne mogućnosti pojedinih pasmina koza. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad
Analizirati tehnološka obilježja kozarske proizvodnje i prepoznati prednosti i ograničenja koja utječu na rezultate proizvodnje. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad
Definirati i protumačiti najvažnije tehnološke zahvate u uzgoju koza Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad
Razlikovati reprodukcijsku specifičnost koza i predvidjeti njezin utjecaj na proizvodnju mesa i mlijeka. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad
Koristiti dostignute sposobnosti teorijskog i praktičnog učenja sa svrhom planiranja i predlaganja plana hranidbe pojedinih dobnih i proizvodnih kategorija koza. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad

Working methods

Teachers' obligations

Izložiti predviđeni program predavanja na jednostavan i studentima razumljiv način
Provesti predviđeni program terenskih vježbi i vježbi u praktikumu
Dodijeliti teme seminara i pomoći studentima pri pronalaženju literature i pripremi seminara
Procijeniti u kojoj su mjeri studenti usvojili obrazovne ciljeve te ostvarili ishode učenja modula te prema tome ocijeniti studente koristeći tehnike ispitivanja u obliku postavljenih pitanja kombinacijom pismenog i usmenog ocjenjivanja (ocjene od nedovoljan (1) do odličan (5))

Students' obligations

Pohađati predviđeni program predavanja i usvojiti programom predviđena znanja
Aktivno sudjelovati u raspravi na predavanjima i tijekom izvođena vježbi te prilikom izlaganja seminarskih radova
Pripremiti i prezentirati dodijeljene teme seminarskih radova
Pristupiti polaganju parcijalnih ispita ili završnom pismenom ispitu kao uvjetu za polaganje usmenog završnog ispita

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje predavanja 40 40 1,3
Aktivno sudjelovanje na vježbama (priprema i rad) 12 30 1
Seminarski rad (priprema + prezentacija) 16% procjena nastavnika
procjena nastavnika
procjena nastavnika
procjena nastavnika
procjena nastavnika
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
8 20 0,6
Test znanja 1. (Pi1) 19% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 20 0,7
Test znanja 2. (Pi2) 19% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 20 0,7
Test znanja 3. (Pi3) 19% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 20 0,7
Završni ispit usmeni (Zi) - uvjet položeni parcijalni testovi znanja i seminarski rad (studenti koji ih nisu položili pišu završni pismeni ispit iz cijelog gradiva prije usmenog) 27% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 30 1
UKUPNO 100% 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Seminarski rad Seminarski radovi vezani su uz programski sadržaj modula, a teme su ponuđene studentima da ih mogu sami birati. Teme se dodjeljuju studentima samostalno ili u skupinama od 2 studenta) na početku semestra. Pisani rad studenti moraju predati tjedan dana prije izlaganja. Svaki student mora pojedinačno izlagati seminarski rad ili dio seminarskog rada ako je član skupine. Ocjenjuje se izgled i struktura samog rada i prezentacije te vještina prezentacije, razumijevanje sadržaja i sposobnost zaključivanja. 9. tjedan 10. tjedan Izlaganje omogućeno u naknadnom terminu
Završni ispit Sastoji se od tri pitanja po jedno iz svakog dijela, testira se znanje usvojenosti pojedinih programskih sadržaja modula. Na završnom ispitu uvažava se i aktivnost studenata tijekom nastave i vježbi. Ispitni rokovi -

Weekly class schedule

 1. Gospodarska važnost koza
 2. Tipovi i pasmine koza u svijetu Hrvatskoj
 3. Namjena koza
 4. Sustavi uzgoja koza
 5. Međuispit: pismeni; Divlje koze i prilagodba
 6. Anatomske i fiziološke osobitosti koza
 7. Spolna zrelost koza, organizacija i način pripusta
 8. Gravidnost i jarenje koza
 9. Međuispit: pismeni; Seminarski radovi
 10. Seminarski radovi
 11. Nasljeđivanje i selekcija
 12. Uzgojno-tehnološki postupci s jaradi
 13. Krmiva za koze, hranidbene potrebe koza i konzumacija krme
 14. Ponašanje koza za vrijeme hranjenja i hranidba pojedinih kategorija koza (koze, jarčevi,jarad)
 15. Međuispit: pismeni

Obligatory literature

 1. Boro Mioč (2022): Uzgoj koza. Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb.
 2. Boro Mioč (2002): Kozarstvo u Stočarstvu, urednik Zvonimir Uremović, Agronomski fakultet, Zagreb

Recommended literature

 1. Gall, C. (1981): Goat Production, Academic Press London
 2. Morand-Fehr, P. (1991): Goat nutrition, Pudoc Wageningen
 3. Valerie Porter (1996): Goats of the World. Farming Press, Ipswich, UK
 4. Mowlem, A. (1992): Goat Farming, second edition. Farming Press, Ipswich, UK
 5. A. Ivanković, D. Filipović, I. Mustać, B. Mioč, Z. Luković, Z. Janječić (2016): Objekti i oprema u stočarstvu. Sveučilište u zagrebu Agronomski fakultet.

Similar course at related universities

 • Reja drobnice, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 • Kozarstvo, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.