Print

Uzgoj koza i sustavi proizvodnje kozjeg mesa (144548)

Course coordinator

Course description

Gospodarska važnost koza za proizvodnju mesa u svijetu i u Hrvatskoj bit će zasebna nastavna jedinica, kao i najvažniji genotipovi (pasmine i križanci) za proizvodnju mesa s posebnim naglaskom na naše izvorne pasmine, njihovu ulogu u proizvodnji mesa, (autohtona jaretina, ekološka važnost) i ostale koristi. Prednosti i nedostaci koza u proizvodnji mesa, genetska osnova, nasljeđivanje pojedinih osobina, primjena križanja, metode selekcije za meso obrađivat će se u ovom modulu. Reprodukcija koza za meso, s naglaskom na organizaciju i provedbu pripusta, indukciju i sinkronizaciju estrusa bit će obrađena teorijski (predavanja) i praktično na terenu. Sustavi uzgoja koza za meso (ekstenzivni, poluintenzivni i intenzivni) osobito će biti obrađeni s naglaskom na mogućnost njihove provedbe u našim uvjetima. Jarenje, postupci s jaradi (od partusa do klanja) tov jaradi (pašni i intenzivni) nastavna su jedinice ovog modula. Područje hranidbe bit će obrađeno po pojedinim tehnološkim fazama, zasebno za svaku spolnu i fiziološku skupinu koza. Rast jaradi, postizanje klaoničke mase, dob klanja i klaonička masa, obrada i klasifikacija trupova, rasijecanje, konfekcija i prerada mesa, kemijski sastav, hranidbena i energetska vrijednost različitih kategorija kozjeg mesa nastavne su jedinice koje će osobito biti razrađene u ovom modulu. Ostali proizvodi i koristi koza u proizvodnji mesa, objekti i oprema nastavna je jedinica s kojom će se studenti također upoznati kroz predavanja i nastavu na terenu.

Type of course

ECTS: 3.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 30
Lectures: 22
Seminar: 4
Field exercises: 4

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70
Good (3): 71-80
Very good (4): 81-90
Excellent (5): 91-100

General competencies

Predmet osposobljava za stjecanje saznanja važnih za nastavak stručnog studija Stočarstvo i poslijediplomskog doktorskog studija Poljoprivredne znanosti; osposobljava za voditelja farme, i/ili tehnologa na farmi te upravitelja OPG-a.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Terenske vježbe
 • Seminari

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Prepoznati važnost koza u poljoprivredi i proizvodnji mesa. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad
Prezentirati suvremene trendove u uzgoju koza i proizvodnji kozjeg (jarećeg) mesa. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad
Protumačiti ključne čimbenike za uspješnu proizvodnju kozjeg mesa. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad
Analizirati konkretne probleme u kozarskoj proizvodnji i rješavati ih u novim situacijama na temelju stečenih znanja i vještina. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad
Organizirati sustave proizvodnje kozjeg mesa u našim uvjetima. Rasprave tijekom nastave, seminarski rad
Usporediti, razlikovati i preporučiti tehnologije za proizvodnju kozjeg mesa. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad
Preporučiti uzgojno tehnološke postupke kao preduvjet uspješne i ekonomične proizvodnje kvalitetnog jarećeg i kozjeg mesa. Rasprave tijekom nastave, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad

Working methods

Teachers' obligations

Izložiti predviđeni program predavanja na jednostavan i studentima razumljiv način
Provesti predviđeni program terenskih vježbi
Dodijeliti teme seminara i pomoći studentima pri pronalaženju literature i pripremi seminara
Procijeniti u kojoj su mjeri studenti usvojili obrazovne ciljeve te ostvarili ishode učenja modula te prema tome ocijeniti studente koristeći tehnike ispitivanja u obliku postavljenih pitanja kombinacijom pismenog i usmenog ocjenjivanja (ocjene od nedovoljan (1) do odličan (5))

Students' obligations

Pohađati predviđeni program predavanja i usvojiti programom predviđena znanja
Aktivno sudjelovati u raspravi na predavanjima i tijekom izvođena vježbi te prilikom izlaganja seminarskih radova
Pripremiti i prezentirati dodijeljene teme seminarskih radova
Pristupiti polaganju parcijalnih ispita ili završnom pismenom ispitu kao uvjetu za polaganje usmenog završnog ispita

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje predavanja 22 22 0,7
Aktivno sudjelovanje na stručnom izletu 4 8 0,3
Seminarski rad (priprema + prezentacija) 15% procjena nastavnika
procjena nastavnika
procjena nastavnika
procjena nastavnika
procjena nastavnika
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
4 10 0,3
Test znanja 1. (Pi1) 25% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 15 0,5
Test znanja 2. (Pi2) 25% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 15 0,5
Završni ispit usmeni (Zi) - uvjet položeni parcijalni testovi znanja i seminarski rad (studenti koji ih nisu položili pišu završni pismeni ispit iz cijelog gradiva prije usmenog) 35% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 20 0,7
UKUPNO 100% 30 90 3
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Seminarski rad Seminarski radovi vezani su uz programski sadržaj modula, a teme su ponuđene studentima da ih mogu sami birati. Teme se dodjeljuju studentima samostalno ili u skupinama od 2 studenta) na početku semestra. Pisani rad studenti moraju predati tjedan dana prije izlaganja. Svaki student mora pojedinačno izlagati seminarski rad ili dio seminarskog rada ako je član skupine. Ocjenjuje se izgled i struktura samog rada i prezentacije te vještina prezentacije, razumijevanje sadržaja i sposobnost zaključivanja. 9. tjedan Izlaganje omogućeno u naknadnom terminu
Završni ispit Sastoji se od četiri pitanja po dva iz svakog dijela, testira se znanje usvojenosti pojedinih programskih sadržaja modula. Na završnom ispitu uvažava se i aktivnost studenta tijekom nastave i vježbi. Ispitni rokovi -

Weekly class schedule

 1. Uvodno predavanje, gospodarska važnost koza u svijetu i u Hrvatskoj
 2. Proizvodnja kozjeg mesa u svijetu i u Hrvatskoj, prednosti i nedostaci koza u proizvodnji mesa
 3. Sustavi uzgoja koza za meso
 4. Reprodukcija koza za meso
 5. Selekcija koza za meso, uzgoj u čistoj krvi i primjena križanja
 6. Uzgojno tehnološki postupci s jaradi
 7. Međuispit: pismeni; Klanje, obrada, standardizacija i klasifikacija jarećih i kozjih trupova
 8. Specifičnosti jarećih i kozjih trupova
 9. Seminarski radovi
 10. Rasijecanje, konfekcija i skladištenje trupova i mesa
 11. Preradbene osobine jarećeg i kozjeg mesa
 12. Randman, čimbenici koji utječu na kakvoću kozjeg mesa; zastupljenost pojedinih vrsta tkiva
 13. Kemijski sastav jarećeg mesa
 14. Masnokiselinski i aminokiselinski sastav jarećeg mesa
 15. Međuispit: pismeni

Obligatory literature

 1. Boro Mioč (2022): Uzgoj koza. Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb.
 2. Boro Mioč (2002): Kozarstvo u Stočarstvu, urednik Zvonimir Uremović, Agronomski fakultet, Zagreb
 3. A. Ivanković, D. Filipović, I. Mustać, B. Mioč, Z. Luković, Z. Janječić (2016): Objekti i oprema u stočarstvu. Sveučilište u zagrebu Agronomski fakultet

Recommended literature

 1. Gall, C. (1981): Goat Production, Academic Press London
 2. Morand-Fehr, P. (1991): Goat nutrition, Pudoc Wageningen
 3. Valerie Porter (1996): Goats of the World. Farming Press, Ipswich, UK
 4. Mowlem, A. (1992): Goat Farming, second edition. Farming Press, Ipswich, UK
 5. Mackenzie, D. (1993): Goat Husbandry, Fifth edition. Faber and Faber, London, UK

Similar course at related universities

 • Tehnologija reje drobnice, Univerza v Ljubljani, Biotehnička fakulteta
 • Tehnologija kozarske proizvodnje, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.