Print

Fitocenologija (226176)

Course coordinator

Course description

Fitocenologija ili fitosociologija je disciplina unutar geobotanike, a predstavlja nauku o biljnim zajednicama (fitocenozama), o njihovoj strukturi, građi, florističkom sastavu, odnosima prema okolišu (ekologiji), zakonitosti postanka, razvoja i distribucije u vremenu i prostoru. Također je znanost koja se bavi klasifikacijom biljnih zajednica u sustavu biljnih zajednica gdje se prema svojstvenim (karakterističnim) vrstama vrši njihova klasifikacija u taksonomske jedinice vegetacije (razred, red, sveza, asocijacija, subasocijacija i varijanta).
Na predmetu će se predstaviti i objasniti osnovni pojmovi i definicije u fitocenologiji kao i povijest njezina razvoja. Razgovarati će se o metodologiji uzorkovanja i obrade vegetacijskih podataka kao i stvaranju sustava biljnih zajednica. Studenti će se upoznati s glavnim vrstama biljnih zajednica na području Europe i Hrvatske. Znanje stečeno na predavanjima biti će primijenjeno u praktičnim vježbama i zadacima, kao i praktičnim radom na terenu. Stečena znanja će se testirati u kontekstu samostalnog rada.

Type of course

ECTS: 3.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 30
Lectures: 14
Practicum: 14
Seminar: 2

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2): 61-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

Conditions for obtaining signature

Redovito pohađanje nastave (max. izostanak 2 puta), prisustvovanje terenskoj nastavi, izrada i prezentacija seminara, te položeni kolokvij.

General competencies

Predmet osposobljava za razumijevanje osnovnih znanja o: a) biljnim zajednicama s obzirom na staništa u kojima se pojavljuju, b) morfologiji i sistematici biljnih zajednica i c) metodama uzorkovanja, analize i obrade vegetacijskih podataka. Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja osnovnih vegetacijskih pojmova i metoda koji su temelj za razumijevanje i primjenu u studijama i eleboratima vrednovanja krajobraza.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Vježbe u praktikumu
  Vježbe u praktikumu provode se u skupinama (skupine od 10 do 12 studenata), a obuhvaćaju rad na vegetacijskim i tematskim kartama te bazama podataka te vježbe po skupinama na terenu (u bližoj okolici Fakulteta) iz programskog dijela sinmorfologije, sinekologije, sindinamike i sinhorologije po suvremenim metodama uzorkovanja, analize i obrade vegetacijskih podataka.
 • Terenske vježbe
  1 cjelodnevni terenski izlazak, te 1-2 kraćih terenskih izlazaka u toku nastave.
 • Seminari
  Seminar vezan za inventarizaciju vegetacije i flore (posebno ugrožene) odabranog područja izvodi se pismeno, pojedinačno ili u manjim skupinama (2-3 studenta) uz konačnu usmenu prezentaciju. Pri tome se stječu vještine spretnosti pisanja i prezentiranja rezultata u okviru suradničkog učenja, kao i uvježbavanje javnog nastupa.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Razumjeti i protumačiti osnovna svojstva fitocenoza Kolokviji, Pismeni, Usmeni
Predstaviti i znati primijeniti različite metode za uzorkovanje vegetacije (prikupljanje podataka) Kolokviji, Pismeni, Usmeni
Predstaviti i znati primijeniti različite metode za obradu podataka vegetacije s naglaskom na upotrebu suvremenih numeričkih metoda Kolokviji, Pismeni, Usmeni
Prepoznati osnove tipove vegetacije u Europi i Hrvatskoj te ih sistematski klasificirati i opisati Kolokviji, Pismeni, Usmeni
Razlikovati procese prirodno i antropogeno uvjetovanih promjena vegetacije Kolokviji, Pismeni, Usmeni
Prepoznati važnost primjene fitocenoloških znanja pri izradi elaborata vrednovanja botaničko-vegetacijskog aspekta Kolokviji, Pismeni, Usmeni
Samostalno izvesti inventarizaciju flore i vegetacije odabranog područja Seminar
Na primjerima inventarizirati osnovne biljne zajednice i identificirati osnovne promjene /probleme u staništima te vrednovati trenutno stanje u prostoru Kolokviji, Pismeni, Usmeni
Prosuditi / dati prijedlog / sintetizirati vegetacijske procese u prirodi koji su pokretači promjena te predvidjeti daljnji tijek razvoja (sukcesija vegetacije) Kolokviji, Pismeni, Usmeni

Working methods

Teachers' obligations

Nastavni materijali su organizirani i prema nastavnim cjelinama dostupni na sustavu za e-učenje Moodle; forum za komunikaciju sa studentima; kalendar važnijih događanja za kolegij; obavijesti vezane uz kolegij; upute za korištenje nastavnih materijala uz zasebne cjeline, predavanja i ocjenjivanje studentskih zadaća (seminara), pismenih ispita, provođenje usmenih ispita.

Students' obligations

Prisustvovanje predavanjima, vježbama i seminarima je obavezno, kao i sudjelovanje u učenju u okviru predmeta posredstvom sustava za e-učenje. Studenti se tijekom prva dva tjedna nastave trebaju obavezno prijaviti u sustav za e-učenje Moodle u okviru kojeg mogu koristiti materijali vezani uz predavanja, primjeri vježbi, zadataka i dr. Student mora imati svoje bilješke. Uvjeti za dobivanje potpisa i pristupanje ispitu su redovito pohađanje predavanja i vježbi, prisustvovanje terenskoj nastavi, izrada i prezentacija seminara, te položeni kolokvij.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Kolokvij 20 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
10 15 0,5
Seminarski rad 30 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
10 30 1
Pismeni ispit 30 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
5 30 1
Usmeni ispit 20 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
5 15 0,5
UKUPNO 100% 30 90 3
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Kolokvij Pitanja otvorenog tipa (nabrojite i opišite, definirajte i sl.). Prepisivanje je zabranjeno u toku nastave u toku nastave
Seminarski rad Izborne teme po dogovoru. u toku nastave u toku nastave
Pismeni ispit Pitanja otvorenog tipa (nabrojite i opišite, definirajte, vrednujte, usporedite i sl.). Prepisivanje je zabranjeno prijavljuje se u sustavu ISVU, uvjet je prethodno položen predmet Botanika. u ispitnim rokovima
Usmeni ispit Usmeni dio ispita održava se nakon pozitivno riješenog pismenog dijela ispita. Ispitu se obavezno pristupa u zakazano vrijeme. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle. u ispitnim rokovima u ispitnim rokovima

Weekly class schedule

 1. Opća Fitocenologija P - Osnovni koncept i osnovne definicije u fitocenologiji. Povijesni razvoj znanosti o biljnim zajednicama. A – analitička obrada i sintetska razrada fitocenoloških snimaka kroz faze (primjeri).
 2. Sinmorfologija P – Klasifikacija osnovnih jedinica vegetacije, Braun- Blanquetova metodologija (Analitička svojstva fitocenoza, Sintetična svojstva fitocenoza). Životni oblici i biljne strategije (CSR klasifikacija): kompetitori, stres toleratori i ruderalci. A – unos fitocenoloških snimaka u baze podataka, rad u Turboweg programu.
 3. Sinmorfologija P – Sistemi kartiranja flore i vegetacije s naglaskom na uporabu novih metoda (mogućnosti primjene GIS-a). T- kartiranje vegetacije (rad na terenu).
 4. Sinekologija P – Klasifikacija sinekoloških čimbenika. Raspored biljnih zajednica u odnosu spram klimatskih čimbenika (svjetlo, toplina, voda, vjetar). T- kartiranje vegetacije (rad na terenu)
 5. Sinekologija P - Biljne vrste i biljne zajednice u odnosu spram svojstava tla. Odnos tipova tala i biljnih zajednica. Geomorfološki čimbenici – nadmorska visina, izloženost, nagib, reljef i njihov utjecaj na pridolazak raznih oblika vegetacije. A- unos fitocenoloških snimaka u baze podataka.
 6. Sinekologija P - Utjecaj biotskih čimbenika (fitogeni, zoogeni) na pridolazak biljnih zajednica. Utjecaj čovjeka na razvitak vegetacije nekad i danas (neofiti).
 7. Sindinamika P - Sukcesija vegetacije – definicija, vrste, načini istraživanja i prikazivanja. Sindinamičke jedinice. Početne, prijelazne, trajne i klimazonalne zajednice. A – identifikacija i klasifikacija dinamike vegetacije na konkretnim primjerima.
 8. Sindinamika P - Primjeri sukcesija vegetacije u prirodnim i urbanim područjima. Praktična važnost sindinamike u razumjevanju vegetacije određenoga prostora. Ekoindikatorske vrijednosti biljnih vrsta i determinacija staništa na osnovu istih. A – na konkretnom staništu identificirati /determinirati potencijalne biljne zajednice.
 9. Sinhorologija P- Klasifikacija biljnih formacija Zemlje, Fitogeografsko raščlanjenje Europe i Hrvatske, Florni geoelementi –vrste, rasprostranjenost, spektar. A - Primjeri određivanja biološkog spektra i spektra flornih geoelemenata.
 10. Sinhorologija P - Prostorni raspored i zoniranje vegetacije. Visinska i horizontalna raščlanjenost. Obrati i poremećaji. A – primjeri stručnih istraživanja (elaborati, studije utjecaja na okoliš i sl.)
 11. Sinkronologija P – Razvitak vegetacije Mediterana. Izgled najvažnijih neutrofilnih, acidofilnih i bazofilnih biljnih vrsta i njihove eko-indikatorske vrijednosti. A – primjeri stručnih istraživanja (elaborati, studije utjecaja na okoliš i sl.)
 12. Primjenjena sinhorologija P – Sistematika biljnih zajednica kopnenih staništa (obalna i slana staništa, pješčane sipine, slatkovodna staništa, vrištine, makije). T – kartiranje travnjačke vegetacije (rad na terenu).
 13. Primjenjena sinhorologija P – Sistematika biljnih zajednica kopnenih staništa (prirodni i poluprirodni travnjaci, cretovi, stjenovita staništa i špilje, šume). T- kartiranje šumske vegetacije (rad na terenu).
 14. Primjenjena sinhorologija P – Kartiranje vegetacije daljinskim istraživanjima vegetacije (satelitske i aerofotosnimke). Primjeri znanstvenih i stručnih istraživanja. A – analiza i vrednovanje znanstvenih istraživanja.
 15. Primjenjena sinhorologija S – izlaganje seminara. -

Preconditions

Obligatory literature

 1. D. Prlić: Terenska nastava iz vegetacijske ekologije, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za Biologiju,Osijek, 2021., odabrana poglavlja
 2. A. Skender: Fitocenologija u spontanim i antropogenim ekosistemima, Sveučilište u Osijeku, Poljoprivredni fakultet, Osijek, 1990, odabrana poglavlja
 3. J.Topić i J. Vukelić: Priručnik za određivanje kopnenih staništa u Hrvatskoj prema direktivi o staništima EU, Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb, 2009., odabrana poglavlja
 4. Predavanja, bilješke i materijali s Merlin-sustava za e-učenje

Recommended literature

 1. T., Nikolić, J. Topić, N. Vuković, ur.: Botanički važna područja Hrvatske, Školska knjiga, Zagreb, 2010.
 2. J. Vukelić, S. Mikac, D. Baričević, D. Bakšić, R. Rosavec R.: Šumska staništa i šumske zajednice u Hrvatskoj, Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb, 2008., odabrana poglavlja
 3. J. Vukelić: Šumska vegetacija Hrvatske, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb, 2012., odabrana poglavlja
 4. N. Šegulja, V. Hršak: Priručnik za fitocenološka i ekološka istraživanja vegetacije, Hrvatsko ekološko društvo i dr. Ante Pelivan, Zagreb, 1988.
 5. T. Nikolić, B. Mitić, I. Boršić: Flora Hrvatske - Invazivne biljke, Alfa d.d., Zagreb, 2014.
 6. I.Vitasović Kosić, M. Britvec: Florističke i vegetacijske značajke šumskih rubova i travnjaka Ćićarije (Hrvatska). Šumarski list 138(3-4): 167-184, 2014.
 7. I. Vitasović Kosić, F. M. Tardella, A. Catorci: Effect of Management Modification on the Coenological Composition of the North Adriatic Pastoral Landscape (Ćićarija, Croatia). Hacquetia 11(1): 17-46, 2012.
 8. I. Vitasović Kosić, F. M. Tardella, M. Ruščić, A. Catorci: Assessment of floristic diversity, functional composition and management strategy of North Adriatic pastoral landscape (Croatia). Polish Journal of ecology 59(4): 765-776, 2011.
 9. J. P. Grime: Plant Strategies, Vegetation Processes, and Ecosystem Properties, 2nd Edition. John Wiley & Sons Ltd, West Sussex, England, 2002.
 10. I. Horvat: Nauka o biljnim zajednicama, Nakladni zavod Hrvatske,Zagreb, 1949.
 11. N. Hulina: Više biljke stablašice, Tehnička knjiga, Zagreb, 2011.
 12. I. Trinajstić: Biljne zajednice Republike Hrvatske, Akademija šumarskih znanosti, Zagreb, 2008.

Similar course at related universities

 • Fitocenologija, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Krajinska arhitektura
 • Fitocenologija, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko
 • Fitocenologija, Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
 • Poljoprivredna fitocenologija, Sveučilište u Osijeku Poljoprivredni fakultet

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.