Print

Fiziološki aspekti uzgoja cvjećarskih kultura (157403)

Course coordinator

Course description

Program predmeta obuhvaća sljedeće tematske cjeline: kontrola cvjetanja (autonomna regulacija cvjetanja, utjecaj okolišnih čimbenika na cvjetanje - fotoperiodička kontrola cvjetanja i vernalizacija, kontrola fotoperioda u komercijalnom uzgoju cvjećarskih kultura, kontrola cvjetanja u geofita, djelovanje regulatora rasta na cvjetanje), razvitak cvijeta (cvjetni meristemi i razvoj organa cvijeta, ABCE model razvoja cvijeta, „puni“ cvjetovi ukrasnih vrsta), oprašivanje i oplodnja, boje cvjetova (pigmenti cvjetova - flavonoidi, karotenoidi i betalaini, modifikacije i pohranjivanje pigmenata, kombinacije pigmenata), mirisi cvjetova (kemijski sastav, regulacija biosinteze i izlučivanja mirisa), senescencija cvjetova (fiziološke i biokemijske promjene tijekom senescencije cvijeta, čimbenici koji utječu na senescenciju cvjetova).

Type of course

 • Diplomski studij / Hortikultura / Ukrasno bilje (Compulsory course, 1 semester, 1 year)

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 44
Laboratory exercises: 8
Seminar: 8

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2): 60% - 70%
Good (3): 71% - 80%
Very good (4): 81% - 90%
Excellent (5): 91% - 100%

General competencies

Studenti stječu znanja o principima kontrole cvjetanja u cvjećarskoj proizvodnji te fiziološkim aspektima procesa cvjetanja važnim za hortikulturnu vrijednost cvjećarskih kultura.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Provjere znanja
 • Vježbe u praktikumu
 • Seminari

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Objasniti mehanizme regulacije cvjetanja endogenim i okolišnim čimbenicima Kolokviji, pisani ispit
Primijenti principe fotoperiodičke regulacije cvjetanja u komercijalnom uzgoju cvjećarskih kultura Kolokviji, pisani ispit
Predvidjeti učinak interakcije različitih okolišnih čimbenika na indukciju cvjetanja i razvitak cvijeta Kolokviji, pisani ispit
Objasniti molekularne mehanizme razvitka cvijeta Kolokviji, pisani ispit
Opisati karakteristike različitih skupina pigmenata cvjetova te čimbenike koji utječu na boju cvjetova Kolokviji, pisani ispit
Objasniti regulaciju sinteze i izlučivanja cvjetnih mirisa Kolokviji, pisani ispit
Opisati fiziološke promjene tijekom senescencije cvjetova Kolokviji, pisani ispit
Objasniti čimbenike koji utječu na trajnost cvjetova kod lončanica i rezanog cvijeća Kolokviji, pisani ispit

Working methods

Teachers' obligations

Izvođenje predavanja, seminara i vježbi. Održavanje konzultacija te praćenje rada i ocjenjivanje studenata.

Students' obligations

Redovito pohađanje predavanja, seminara i vježbi. Izrada i izlaganje seminarskog rada.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
1. kolokvij 33,3% 0-60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 30 2
2. kolokvij 33,3% 0-60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 30 2
3. kolokvij 33,3% 0-60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 30 2
UKUPNO 100% 60 90 6

Weekly class schedule

 1. Uvod. Životni ciklusi biljaka. Juvenilna i odrasla faza razvoja. Regulacija cvjetanja – uloga endogenih i okolišnih čimbenika. Autonomna regulacija cvjetanja. Fotoperiodička kontrola cvjetanja (podjela biljaka prema fotoperiodičkim odgovorima, osjetljivost biljaka na promjene duljine dana).
 2. Fotoperiodička kontrola cvjetanja (percepcija fotoperiodičkog signala, florigen, značaj razdoblja tame, djelovanje poremećajne svjetlosti, fotoreceptori koji posreduju u fotoperiodičkim odgovorima, razlike u odgovorima na razdoblje svjetlosti i tame te poremećajnu svjetlost kod fotoperiodičnih biljaka).
 3. Fotoperiodička kontrola cvjetanja (mehanizam mjerenja vremena kod fotoperiodičnih biljaka, interakcija fotoperiodičke indukcije i temperature, fotoperiodički učinkoviti intenziteti svjetlosti, broj povoljnih ciklusa potreban za indukciju cvjetanja, utjecaj duljine dana na razvoj cvijeta). Izlaganje i rasprava o temama seminarskih radova. Vježbe 1.
 4. Fotoperiodička kontrola cvjetanja (kontrola fotoperioda u komercijalnom uzgoju cvjećarskih kultura). Utjecaj intenziteta svjetlosti i ukupne dnevne količine svjetlosti na cvjetanje. Djelovanje temperature na cvjetanje (vernalizacija, utjecaj okolišne temperature na indukciju cvjetanja i razvoj cvijeta).
 5. Životni ciklusi geofita. Dormancija geofita.
 6. Kontrola cvjetanja u geofita. Djelovanje regulatora rasta na cvjetanje.
 7. Primjeri kontrole cvjetanja u proizvodnji cvjećarskih kultura. Morfološka raznolikost cvjetova.
 8. Razvitak cvijeta (cvjetni meristemi i razvoj organa cvijeta, ABC i ABCE model razvoja cvijeta). Genska kontrola simetrije cvijeta. „Puni“ cvjetovi ukrasnih vrsta. Vježbe 2.
 9. Razvoj i funkcija muškog i ženskog gametofita u kritosjemenjača. Mehanizmi oprašivanja. Oplodnja. Mehanizmi sprječavanja samooplodnje. Izlaganje i rasprava o temama seminarskih radova.
 10. Boje cvjetova (pigmenti cvjetova - flavonoidi, karotenoidi i betalaini, modifikacije i pohranjivanje pigmenata). Izlaganje i rasprava o temama seminarskih radova.
 11. Boje cvjetova (kombinacije pigmenata, bijeli cvjetovi, varijegacija). Vježbe 3.
 12. Boje cvjetova (utjecaj morfoloških karakteristika epidermalnih stanica na boju i izgled latica, iridescencija). Izlaganje i rasprava o temama seminarskih radova. Vježbe 4.
 13. Mirisi cvjetova (kemijska raznolikost mirisa cvjetova; mjesta nakupljanja mirisnih tvari i regulacija njihove biosinteze i izlučivanja). Mehanizmi i regulacija otvaranja i zatvaranja cvjetova. Izlaganje i rasprava o temama seminarskih radova.
 14. Senescencija cvjetova (životni vijek cvjetova, tipovi senescencije ocvijeća, utjecaj oprašivanja na senescenciju cvjetova, fiziološke i biokemijske promjene tijekom senescencije ocvijeća).
 15. Senescencija cvjetova (čimbenici koji utječu na životni vijek cvjetova ukrasnih vrsta, strategije produljivanja trajnosti cvjetova). Izlaganje i rasprava o temama seminarskih radova.

Obligatory literature

 1. Dole, J. M., Wilkins, H. F. (1999). Floriculture. New Jersey: Prentice Hall.
 2. Glover B. J. (2014). Understanding Flowers and Flowering. Oxford University Press, New York (odabrana poglavlja).
 3. Pevalek-Kozlina B. (2003). Fiziologija bilja. Profil, Zagreb (odabrana poglavlja).
 4. Prebeg, T. (2015). Kontrola cvjetanja. Priručnik Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Similar course at related universities

 • Reproductive Biology of Flowering Plants, Ohio State University
 • Physiological Aspects of Ornamental Crop Production, Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.