Print

Konzerviranje voluminozne krme (144327)

Course coordinator

Course description

Svrha modula je stjecanje specifičnih tehnoloških znanja i vještina iz konzerviranja voluminozne krme.
U uvodnom dijelu studente se upućuje u konzerviranje krme s prirodnog travnjaka, karakteristike kultura i utjecaj gospodarenja usjevom na konzerviranje krme, konzerviranje poljoprivrednih/industrijskih nus-proizvoda, te na gospodarenje travnjakom i konzerviranje. U programskom dijelu proizvodnje sijena studente se upoznaje s gubicima hranjivih tvari sušenjem, te utjecaju istih na hranjivost krme. U programskom dijelu siliranja biljne mase, studente se upoznaje s tijekom fermentacije u silosu, aditivima i gubicima hranjivih tvari siliranjem.
U poglavlju hranjivosti konzervirane voluminozne krme, studente se upoznaje s korištenjem konzervirane krme u hranidbi, kvaliteti konzervirane krme i zdravlje životinja, te metodama uzorkovanje krme i utvrđivanja hranjive vrijednosti krme.

Type of course

ECTS: 3.00

English language: L1

E-learning: L2

Teaching hours: 30
Lectures: 18
Practicum: 6
Seminar: 3
Field exercises: 3

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 61-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

Conditions for obtaining signature

Pohađanje nastave je obavezno, student može izostati najviše 2 puta ili 4 nastavna sata da bi stekao pravo na potpis.

Description

Prilikom ocjenjivanja studenata uzima se u obzir urednost pohađanja nastave (max 30 bodova), seminarski rad (max 40 bodova), kolokvij 1 (max 100 bodova), kolokvij 2 (max 100 bodova) te usmeni ispit (max 40 bodova). Uvjet pristupanja usmenom ispitu je da student ima pravo potpisa

General competencies

Stečeno znanje omogućava organizaciju tehnoloških zahvata konzerviranja voluminozne krme uz minimalne gubitke hranjiva. Osim toga, student će biti u mogućnosti predlagati metodu konzerviranja krme obzirom na karakteristike biljnog materijala za konzerviranje, odabrati optimalno mjesto i način skladištenja krme, pravilno uzimati uzorke voluminozne krme za analiziranje hranjivosti u laboratoriju, te očitavati analitička izvješća.

Types of instruction

 • Predavanja
  Predavanja se izvode na Agronomskog fakultetu i na lokaciji pokušališta Agronomskog fakulteta Centar za travnjaštvo na adresi Sljeme 1 .
 • Provjere znanja
  Provjere znanja se provode kroz 2 pisana kolokvija (svaki max 100 bodova), ocjenjivanje seminara (max 40 bodova) te usmeni ispit (max 40 bodova).
 • Konzultacije
  Konzultacije se provode petkom od 12-13 sati te dogovorno po potrebi.
 • Ostalo
  Studenti su pozvani odrađivati stručnu praksu na pokušalištu Agronomskog fakulteta Centar za travnjaštvo gdje borave u kontinuitetu od 10 dana, a uključeni su u znanstveni, stručni i promotivni rad pokušališta.
 • Laboratorijske vježbe
  Studente se upoznaje s radom laboratorija u smislu prezentacije rada pojedinih laboratorijskih aparata i uređaja te demonstracijom uzorkovanja krme, pripreme uzoraka za fizikalne i kemijske analize i provedbom procjene kemijskog sastava krme NIR spektroskopijom.
 • Terenske vježbe
  Terenske vježbe uključuju obilazak mehanizacije na pokušalištu Sljeme te pašnjaka i pokusnih površina gdje se studentu približavaju praktični uvjetima stočarske proizvodnje na travnjacima.
 • Seminari
  Tijekom semestra studenti su obavezni od tema koje im se ponude na početku semestra, odabrati jednu za izradu i prezentaciju seminarskog rada što se vrednuje s max 40 bodova. Nakon prezentacije, student odgovara na pitanja, a uspješnost odgovora ulazi u završno bodovanje seminara.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Opisati optimalnu fenofazu trava i mahunarki za košnju i prevođenje u kvalitetnu konzerviranu krmu. kolokvij 1
Objasniti utjecaje gospodarenja usjevom na konzerviranje krme. kolokvij 1
Procijeniti pogodnost korištenja pojedinih nus-proizvoda za siliranje s različitim udjelom pojedinih vrsta trava i mahunarki. kolokvij 2
Objasniti načine uzorkovanja voluminozne krme, te objasniti analitičko izvješće hranidbene vrijednosti uzoraka voluminozne krme. usmeni ispit
Objasniti utjecaj konzerviranja voluminozne krme na hranidbu i zdravlje životinja. kolokvij 2

Working methods

Teachers' obligations

Nastavnik je obavezan na vrijeme održavati nastavu, biti dostupan studentu - održavati konzultacije, na jednostavan i razumljiv način predočiti studentu sve relevantne činjenice pojedinih tematskih jedinica, uputiti studenta na potreban pisani nastavni materijal, biti tolerantan prema studentima, u dogovorene termine održavati kolokvije, u najkraćem roku i na transparentan način informirati studente o rezultatima testova, biti fleksibilan prema studentima s posebnim potrebama ili onima koji se nađu u težim životnim situacijama.

Students' obligations

Student je obavezan uredno pohađati nastavu, dolaziti na vrijeme na nastavu, biti pristojan i ne ometati druge studente, postavljati pitanja iz pojedinih tematskih jedinica i sudjelovati u raspravama, pravovremeno izraditi i prezentirati seminarski rad, položiti kolokvij 1 i kolokvij 2 te položiti usmeni ispit.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
test znanja 1 (T1) 35% >60%
61-70%
71-80%
81-90%
<91%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1 27 0,9
test znanja 2 (T2) 35% >60%
61-70%
71-80%
81-90%
<91%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1 27 0,9
seminar 10% >60%
61-70%
71-80%
81-90%
<91%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1 9 0,3
usmeni ispit 10% >60%
61-70%
71-80%
81-90%
<90%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1 18 0,6
pohađanje nastave 10 % 26 9 0,3
Ukupno 100% >60% 61-70% 71-80% 81-90% <90% nedovoljan (1) dovoljan (2) dobar (3) vrlo dobar (4) odličan (5) 30 90 3
Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Završni ispit 100% >60%
61-70%
71-80%
81-90%
<91%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
Ukupno 100% 30 1
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Završni ispit Završni ispit obuhvaća hranjivost voluminozne krme i ispravak testa 1 i/ili testa 2 ukoliko je student negativno ocijenjen ili nije zadovoljan ocjenom ispitni rok ispitni rok
test znanja 1 (T1) Test znanja 1 obuhvaća karakteristike kultura i utjecaj gospodarenja usjevom na konzerviranje krme, konzerviranje poljoprivrednih/industrijskih nus-proizvoda, proizvodnja sijena i gubitci hranjiva 8. tjedan nastave usmeni ispit
test znanja 2 (T2) Test znanja 2 obuhvaća siliranje biljne mase i gubitcke hranjiva siliranjem, fermentaciju u silosu, aditive, korištenje konzervirane krme u hranidbi domaćih životinja. 15-i tjedan nastave usmeni ispit
Seminar Izrada seminara, prezentacija, sudjelovanje u rasprava ima korektivan učinak na završnu ocjenu tijekom semestra

Weekly class schedule

 1. Uvod u modul, obaveze nastavnika i studenata.
 2. Specifičnosti konzerviranja krme poluprirodnog travnjaka.
 3. Karakteristike kultura i utjecaj gospodarenja usjevom na konzerviranje krme.
 4. Konzerviranje poljoprivrednih/industrijskih nus-proizvoda.
 5. Gospodarenje travnjakom i konzerviranje.
 6. Sušenje biljne mase, tehnologija proizvodnje i skladištenje sijena, konzervansi.
 7. Gubici hranjivih tvari sušenjem biljne mase.
 8. Siliranje biljne mase, tijek fermentacije u silosu i gubitci hranjivih tvari siliranjem.
 9. Aditivi i siliranje, skladištenje silaže.
 10. Mehanizacija koja se koristi za konzerviranje voluminozne krme.
 11. Korištenje konzervirane krme u hranidbi.
 12. Kvaliteta konzervirane krme i zdravlje životinja.
 13. Utvrđivanje kvalitete konzervirane voluminozne krme - metode (in vivo, in vitro, in sacco, kemijske metode, fizikalne metode).
 14. Uzorkovanje krme, priprema uzoraka voluminozne krme za fizikalne i kemijske analize, analiziranje uzoraka NIR spektroskopijom.
 15. Ocjena kvalitete silaže, pojašnjenje kemijskih parametara, analitičko izvješće.

Obligatory literature

 1. Čižek, J. (1964). Proizvodnja krmnog bilja: skripta. Zagreb: Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Odabrana poglavlja
 2. Katalinić, I., Pejaković, D. , Brčić, J. (2000) Spremanje sjenaže. Zagreb: Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu.
 3. Hopkins, A. ed. (2000). Grass, its production and utilization (odabrana poglavlja). Blackwell Science.
 4. Holmes, W. (1989). Grass, its production and Utilisation( odabrana poglavlja). - 2nd ed., Oxford: Blackwell Scientific Publications.
 5. Čobić, T., Bačvanski, S., Vučetić, S. (1983). Proizvodnja i korišćenje silaže u ishrani stoke (odabrana poglavlja) . Beograd: Nolit.
 6. McDonald, P., Henderson, A.R., Heron, S.J.E. (1991). The Biochemistry of Silage. - 2nd ed., Marlow: Chalcombe Publications.
 7. Cherney, J.H., Cherney, D.J.R. (1998). Grass for dairy Cattle (odabrana poglavlja). CABI Publishing.
 8. Matsushima, J.K. (1979). Feeding Beef Cattle (odabrana poglavlja). Berlin, Heidelberg, New York: Springer.
 9. Allen, D., Kilkenny, B. (1980). Planned Beef Production (odabrana poglavlja). HarperCollins.
 10. Givens, D.I., Owen,E., Axford, R.F.E., Omed, H.M. (2000). Forage Evaluation in Ruminant Nutrition. CAB International.

Similar course at related universities

 • Forage conservation

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.