Print

Agrarna i ruralna politika 1 (132791)

Course coordinator

Course description

Agrarna i ruralna politika je segment gospodarske (ekonomske) politike i podrazumijeva cjelokupnu aktivnost nositelja gospodarske politike prema poljoprivredi i ruralnim područjima. Program ovog predmeta omogućuje studentima i studenticama da uz kombinaciju teoretskog dijela i praktičnog rada usvoje znanje iz područja društveno-ekonomskih odnosa u poljoprivredi i ruralnom području. Naglasak je na znanju potrebnom administraciji, poljoprivrednim proizvođačima i lokalnim akterima u ruralnom području involviranima u donošenje odluka i korištenje mjera agrarne politike.
Programski dijelovi modula su sljedeći:
Uvod u modul, definicija i uloga poljoprivredne politike
Elementi agrarne politike i povijesni razvoj
Osnove ekonomike u poljoprivrednoj politici
Mjere agrarne politike u kontekstu poljoprivredne proizvodnje
Međunarodni kontekst poljoprivredne politike
Mjere politike ruralnog razvoja
Sociološki aspekti politike ruralnog razvoja
Socijalna, populacijska, obrazovna i politika zapošljavanja kao integralni dio politike ruralnog razvoja
Seminarski radovi na temu makroekonomskog stanja, povijesnog razvoja i različitih mjera agrarne politike

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 30
Seminar: 30

Lecturer
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): <60%
Good (3): 60-70%
Very good (4): 71-80%
Excellent (5): 81-90%

Conditions for obtaining signature

Dolasci na nastavu

Description

Dozvoljeni izostanak=20%

General competencies

Stjecanje znanja iz društveno-ekonomskih odnosa u poljoprivredi i ruralnom području, potrebnog proizvođačima i administraciji u agrobiznisu. Stečeno znanje je pretpostavka za nastavak studiranja na Ms studiju.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Seminari
  grupni – dvoje do troje studenata, odabire se jedna od ponuđenih tema i svaki student/ studentica usmeno prezentira dio teme koju je s grupom obradio-la.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Opisati osnovne elemente agrarne politike Parcijalni, Pismeni, Usmeni
Sažeti glavne događaje u povijesti hrvatske i europske poljoprivredne politike Parcijalni, Pismeni, Usmeni
Objasniti mjere agrarne politike u kontekstu poljoprivredne proizvodnje Parcijalni, Pismeni, Usmeni
Opisati međunarodni kontekst poljoprivredne politike Parcijalni, Pismeni, Usmeni
Objasniti mjere politike ruralnog razvoja Parcijalni, Pismeni, Usmeni
Objasniti socijalnu politiku u ruralnom prostoru Parcijalni, Pismeni, Usmeni
Pripremiti i prezentirati istraživanje na temu osnovnih makroekonomskih pokazatelja i podvrsta poljoprivredne politike Seminar

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje nastave u skladu s definiranim tjednim planom
Održavanje konzultacija
Kontinuirano praćenje dolazaka studenata na nastavu i angažmana
Ocjenjivanje u skladu s definiranim kriterijima

Students' obligations

Prisutstvo na nastavi
Sudjelovanje u raspravama
Izrada seminara
Domaća zadaća

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje predavanja - 30 30 1
Pripreme za aktivno sudjelovanje u raspravama i domaće zadaće - 0 25 1
Seminarski rad (priprema+ prezentacija) 33,3 <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
30 35 1
1.Pismeni parcijalni ispit 33,3 <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 45 1,5
2.Pismeni parcijalni ispit 33,4 <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 45 1,5
UKUPNO 100% 60 180 6

Weekly class schedule

 1. Uvod u modul, definicija agrarne politike; osnove ekonomike u poljoprivrednoj politici. Sastavnice AP, opći pregled mjera AP, ekonomski zakoni kao podloga agrarne politike
 2. Odabir tema seminarskih radova; upute za pisanje seminarskih radova, objašnjenje tema i preporuka literature
 3. Povijesni pregled razvitka poljoprivredne i ruralne politike u Hrvatskoj (od Drugog svjetskog rata do osamostaljenja) i EU
 4. Mjere domaće potpore poljoprivredi, teorija i aktualno stanje, poljoprivredna i ruralna politika u RH nakon osamostaljenja
 5. Problemi poljoprivrede i hrane u međunarodnom kontekstu, međunarodna trgovina i pregovori o poljoprivredi s WTO i EU
 6. Prvi parcijalni ispit i elementi politike ruralnog razvoja
 7. Mjere domaće ruralne politike, demografska i socijalna politika kao integralni dio ruralne politike i sociološki elementi strukturne politike
 8. Demografska i socijalna politika kao integralni dio ruralne politike i sociološki elementi strukturne politike,
 9. Prezentacije seminarskih radova – ekonomika u poljoprivrednoj politici
 10. Drugi parcijalni ispit i prezentacije seminarskih radova – povijesni pregled razvitka poljoprivredne i ruralne politike
 11. Prezentacija seminarskih radova – ekonomska analiza resursa i proizvodnih činitelja u poljoprivredi
 12. Prezentacije seminarskih radova – sastavnice agrarne politike
 13. Prezentacija seminarskih radova – sastavnice agrarne politike
 14. Prezentacija seminarskih radova – politika ruralnog razvoja
 15. Prezentacija seminarskih radova – politika ruralnog razvoja

Obligatory literature

 1. Franić, Ramona, Mikuš, Ornella, Grgić, I. (2012): Poljoprivredna politika u radovima hrvatskih autora 20. stoljeća. Društvena istraživanja 21 (2012), br. 4(118) 989-1006.
 2. Franić, Ramona; Mikuš, Ornella (2009): Materijali za pripremanje ispita. Interna skripta
 3. Ljubaj, Tihana (2013): Agrarna i ruralna politika 1. Pojmovnik
 4. Žutinić, Đurđica (2016): Materijali s predavanja

Recommended literature

 1. Brkić S., Žutinić Đ. (2002): Društveni aspekt razvoja seoskih područja. U: Prilagodba Europskoj zajednici hrvatske poljoprivrede, šumarstva i ribarstva (Kolega Ante, ur.). Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb
 2. Tracy M. (2000): Hrana i poljoprivreda u tržnom gospodarstvu, uvod u teoriju, praksu i politiku (prijevod: T. Žimbrek). MATE d.o.o., Zagreb
 3. Tracy M. (1996): Država i poljoprivreda u Zapadnoj Europi 1880.-1988. (prijevod: T. Žimbrek, R. Franić, S. Vukušić). MATE d.o.o., Zagreb
 4. Žutinić Đ. (1998): Značenje obrazovanja za razvitak obiteljske poljoprivrede. Znanstveni glasnik – časopis za prirodne i tehničke znanosti, Sveučilište u Mostaru, br. 5-6; str.159-167.

Similar course at related universities

 • Analysis of Agricultural Policy 1 Faculty of Economics and Management Slovak University of Agriculture in Nitra
 • Agricultural Policy and Trade, Mendel University in Brno
 • Politiche agricole internazionali, University of Bologna Italy
 • Agrarna politika, Sveučilište u Osijeku Poljoprivredni fakultet

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.