Print

Osnove biologije u agronomiji (169235)

Course coordinator

Course description

Stjecanje elementarnih znanja iz anatomije i fiziologije biljaka i životinja kao temelj za lakše i kvalitetnije savladavanje programa studija.

Type of course

ECTS: 3.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 45
Lectures: 33
Practicum: 12

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

Conditions for obtaining signature

Studenti koji ne polože kolokvij iz latinskog poznavanja kultiviranog bilja ne mogu pristupiti usmenom polaganju završnog ispita.

Description

Studenti će se tijekom nastave ocjenjivati kroz jedan usmeni kolokvij iz latinskog poznavanja kultiviranog bilja (K1).

Types of instruction

 • Predavanja
  Pohađanje nastave je obavezno. Vodi se evidencija o nazočnosti studenta.
 • Provjere znanja
 • Konzultacije
  Srijedom_9-11_tijekom semestra_Zavod za botaniku (I pav/2 kat)
 • Vježbe u praktikumu
  Pohađanje vježbi je obavezno. Vodi se evidencija o nazočnosti studenta.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
osnovna znanja o biljnoj i životinjskoj stanici i tkivima te nivoima organizacije biljaka i životinjskog organizma Kolokvij, Usmeni ispit
prepoznati razlike u anatomskoj i morfološkoj građi jednosupnica i dvosupnica Usmeni ispit
nabrojati (na hrv. i lat.) i morfološki opisati gospodarski najvažnije porodice i vrste kultiviranog bilja Kolokvij, Usmeni ispit
na temelju građe vegetativnih i generativnih organa grupirati kultivirane biljke prema sistematskoj pripadnosti Usmeni ispit
opisati osnovne fiziološke procese u biljci Usmeni ispit
prepoznati i opisati specifičnosti pojedinih vrsta domaćih životinja temeljem građe njihovih organa i organskih sustava Usmeni ispit
opisati fiziološke procese u životinjskom organizmu važne za odvijanje tehnoloških procesa, očuvanje zdravlja i dobrobiti životinja. Usmeni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje nastave, vježbi, ispita i kolokvija te konzultacije sa studentima.

Students' obligations

Redovito pohađanje nastave predviđene nastavnim planom. Aktivno sudjelovanje na vježbama, polaganje kolokvija i završnog ispita.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Aktivno sudjelovanje na predavanjima 10% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
33 33 1,1
Aktivno sudjelovanje na vježbama 10% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
12 12 0,4
Kolokvij 20% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
15 0,5
Usmeni ispit 60% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
30 1
Ukupno 100% 60-70% dovoljan, 71-80% dobar, 81-90% vrlo dobar, 91-100% izvrstan 45 90 3
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Usmeni ispit Unaprijed naveden u ISVU

Weekly class schedule

 1. Uvod u predmet. Osnove stanične građe i funkcije. Specifičnoti biljne stanice, živi i neživi dijelovi biljne stanice, tvorna i trajna tkiva (P). Mikroskop i tehnika mikroskopiranja na primjeru biljne stanice (V). (IU1 na razini predmeta)
 2. Morfologija vegetativnih organa: korijen, stabljika i list (P). (IU1, IU2 na razini predmeta)
 3. Mikroskopiranje stabljike: razlike u anatomskoj građi stabljike jednosupnica i dvosupnica na primjeru kultiviranog bilja (V). (IU1, IU2 na razini predmeta)
 4. Morfologija generativnih organa: cvijet, cvat i plod. Reprodukcija: oprašivanje i oplodnja (P). (IU2, IU3, IU4 na razini predmeta)
 5. Sistematika bilja. Najvažnije porodice i vrste kultiviranog bilja i njihova sistematska pripadnost: podjela na jednosupnice i dvosupnice (P). Mikroskopiranje lista: razlike u anatomskoj građi lista jednosupnica i dvosupnica na primjeru kultiviranog bilja (V). (IU1, IU2, IU3, IU4 na razini predmeta)
 6. Sistematika bilja. Najvažnije porodice i vrste kultiviranog bilja i njihova sistematska pripadnost: podjela na jednosupnice i dvosupnice (P). (IU2, IU3, IU4 na razini predmeta)
 7. Osnovni fiziološki procesi u biljci: fotosinteza, biljni pigmenti, transport ugljikohidrata (P). (IU1, IU5 na razini predmeta)
 8. Osnovni fiziološki procesi u biljci: gibanje vode u biljkama, rast biljaka i biljni hormoni (P). Mikroskopiranje lista: stomatalni aparat (puči) (V). (IU1, IU5 na razini predmeta)
 9. Specifičnosti građe i funkcije životinjske stanice i pojedinih njenih dijelova, Osnove tkivne građe i funkcije: epitelno, vezivno, mišićno i živčno tkivo (P) Mikroskopiranje: životinjska stanica i tkiva (V) (IU1 na razini predmeta)
 10. Osnovni principi organizacije životinjskog organizma, organi i organski sustavi domaćih sisavaca i ptica (peradi), topografsko anatomski termini (P) Osnove građe kostura, mišića i zglobova te njihove funkcije na modelu konja i goveda (V) (IU1 i IU6 na razini predmeta)
 11. Organizacija živčanog sustava i fiziologija prijenosa podražaja, struktura i funkcija osjetnih organa, osnove građe i funkcije endokrinog sustava (P) Epidermalne strukture (V) (IU1 i IU6 na razini predmeta)
 12. Građa krvožilnog sustava i fiziologija srčane kontrakcije, sastav krvi i tjelesnih tekućina (P) (IU6 i IU7 na razini predmeta)
 13. Građa dišnog sustava i fiziologija izmjene plinova; građa mokraćnog sustava i osnove bubrežne filtracije (P) (IU6 i IU7 na razini predmeta)
 14. Komparativna anatomija probavnog sustava (preživači i nepreživači), osnovni principi probave, apsorpcije i metabolizma; Specifičnosti probave kod preživača: mikrobna fermentacija (P) (IU6 i IU7 na razini predmeta)
 15. Osnove anatomije i fiziologije muškog i ženskog reproduktivnog sustava te vimena, sinteza i otpuštanje mlijeka (P) (IU6 i IU7 na razini predmeta)

Obligatory literature

 1. Dubravec K.D., Dubravec I. (1998). Kultivirane biljne vrste Hrvatske i susjednih područja. Školska knjiga, Zagreb. König H.E., Liebich H-G. (2009). Anatomija domaćih sisavaca, Udžbenik i atlas. Naklada Slap. Liker B. Anatomija i fiziologija organskih sustava, Interna skripta. Nikolić T. (2017). Morfologija biljaka. Alfa d.d., Zagreb. PowerPoint-prezentacije – predavanja i vježbe (sustav e-učenja Merlin)

Recommended literature

 1. Barrett K.E., Barman S.M., Boitaro S., Brooks H.L. (2010). Ganongs Review of Medical Physiology, McGraw Hill, 22th Ed. Dubravec K.D., Regula I. (1995). Fiziologija bilja. Školska knjiga, Zagreb. Engelhart W. (2010). Physiologie der Haustiere, #. Auflage, Enke Verlag, Stuttgart. Hulina N. (2011). Više biljke stablašice – sistematika i gospodarsko značenje. Tehnička knjiga, Zagreb. Johnson G.B. (1997). The Living World. Washington University St. Louis, Missouri. Nikolić T. (2013). Sistematska botanika – raznolikost i evolucija biljnog Svijeta. Alfa d.d., Zagreb.

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.