Print

Agroekonomika u animalnoj proizvodnji (169217)

Course coordinator

Course description

U poljoprivrednoj proizvodnji sve više su potrebna i društvena znanja te program predmeta Osnove agroekonomike omogućuje polaznicima stjecanje znanja iz makroekonomike, mikroekonomike te tržišta i marketinga poljoprivrednih inputa i outputa. Polaznici dobivaju osnovne informacije o postupcina u agrarnoj ekonomici, ekonomskoj organizaciji i proizvodnim čimbenicima, tržištu, komplementarnim djelatnostima, agrarnoj i ruralnoj politici, međunarodnim aspektima agrokompleksa, poslovnom povezivanju, organizaciji poduzeća, teoriji troškova, riziku i neizvjesnost, investicijama te tržištu. Auditorne vježbe omogućuju studentima sagledavanje i savladavanje osnovnih elemenata iz makro i mikro ekonomike.
Polaganje ispita se provodi kroz završni pismeni ispit. Studentima je omogućeno bez obrazloženja zatražiti usmeni umjesto pismenog ispita.

Type of course

ECTS: 3.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 45
Lectures: 30
Auditory exercises: 15

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

Conditions for obtaining signature

Redovito pohađanje nastave odnosno dozvoljeni izostanci prema Statutu Fakulteta

Description

Konačna ocjena studenta izračunava se kao proporcionalni zbroj bodova koji ukupno iznosi 45 (1 ECT bod=15). Slijed kod ispita je: pohađanje nastave, kolokvij, pismeni te po potrebi (za višu ocjenu, poteškoće kao što su disleksija, disgrafija i sl.) usmeni ispit.

General competencies

Nakon položenog predmeta studenti će steći znanja potrebna za razumijevanje značaja poljoprivrede i agrokompleksa u ukupnoj ekonomskoj strukturi zemlje. Moći će prepoznati vezu između stupnja razvijenosti poljoprivredne proizvodnje i društvenih promjena u ruralnom prostoru, ali i u svemu tome značaj animalne proizvodnje.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Provjere znanja
 • Auditorne vježbe
 • Konzultacije

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Objasniti razliku i važnost makro i mikro agrarne ekonomike Sudjelovanje u raspravi na nastavi, pismeni ispit.
Identificirati mikro i makro ekonomske čimbenike poljoprivrednog razvitka. Sudjelovanje u raspravi na nastavi, pismeni ispit.
Objasniti obilježja tržišta poljoprivrednih inputa i outputa. Sudjelovanje u raspravi na nastavi, pismeni ispit.
Objasniti značenje stočarstva u ukupnom poljoprivrednom razvitku. Sudjelovanje u raspravi na nastavi, pismeni ispit.
Izračunati promjene u vremenskim nizovima određenih pojava kod stočarstva. Sudjelovanje u raspravi na nastavi, radni zadaci tijekom vježbi, pismeni ispit.
Objasniti značenje i strukturu troškova u stočarskoj proizvodnji. Sudjelovanje u raspravi na nastavi, radni zadaci tijekom vježbi, pismeni ispit.
Izračunati i objasniti troškove u proizvodnji mesa, mlijeka i jaja. Sudjelovanje u raspravi na nastavi, radni zadaci tijekom vježbi, pismeni ispit.

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje predavanja i vježbi. Obveza nastavnika je poučiti studente i prezentirati im na jednostavan i razumljiv način obrazovni sadržaj modula. Procijeniti u kojoj su mjeri studenti usvojili ciljeve zadane sadržajem modula i postigli razinu zadanih ishoda učenja. Nakon završetka nastave ocijeniti ishode učenja studenata kroz zadane kriterije vrednovanja (ocjene od nedovoljan (1) do odličan (5)), usklađene s ECTS sustavom, pomoću pisanog i/ili usmenog ispita.

Students' obligations

Redovito pohađanje nastave, grupna i pojedinačna analiza primjera agroekonomskih fenomena tijekom nastave u obliku radnih zadataka u grupi. Tijekom trajanja nastave aktivno sudjelovati u raspravama i postavljati pitanja na predavanjima.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pismeni ispit 100% do 60%
60-70%
70-80%
80-90%
90-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
45 90 3
Ukupno 100% 45 90 3
Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
1. parcijalni ispit 50% do 60%
60-70%
70-80%
80-90%
90-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
Ukupno 50%
Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
2. parcijalni ispit 50% do 60%
60-70%
70-80%
80-90%
90-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Pismeni ispit Pismeni ispit Prijavljuje se u sustavu ISVU (redoviti ispitni rokovi). Moguće je jedanput dodatno polagati za višu ocjenu uz zadržavanje postignute u slučaju niže.
1. parcijalni ispit Tijekom semestra. Nema. Položen 1. parcijalni ispit preduvjet je za mogućnost polaganja 2. parcijalnog ispita.
2. parcijalni ispit Tijekom semestra. Nema. Ako student ne položi 2. parcijalni ispit, izlazi na pisani cjeloviti ispit u ispitnim rokovima.

Weekly class schedule

 1. Makro agrarna ekonomika P - Definicija, metode, ekonomska organizacija, ciljevi i mjere ekonomske politike;
 2. Makro agrarna ekonomika P - Poljoprivreda kao element gospodarskog sustava i
 3. Makro agrarna ekonomika P - Pokazatelji i analiza makroekonomskog rasta i makroekonomske stabilnosti poljoprivrede.
 4. Makro agrarna ekonomika P - Gospodarske strategije razvitka poljoprivrede u zemljama različite gospodarske razvijenosti.
 5. Makro agrarna ekonomika P - Pojam i posebitost resursa u poljoprivredi i njihova alokacija; Poslovno povezivanje u agrobiznisu
 6. Makro agrarna ekonomika P - Mjesto i uloga agrobiznisa u gospodarstvu; uloga države; osnovni elementi agrarne i ruralne politike: ciljevi, mjere, nositelji, učinci;
 7. Makro agrarna ekonomika V – Izvori podataka i tehnike u agroekonomskim istraživanjima
 8. Makro agrarna ekonomika V - Analiza vremenskih serija
 9. Makro agrarna ekonomika V - Lorenzova krivulja
 10. Međunarodna razmjena – Svjetska trgovina poljoprivredno-prehrambenim proizvodima
 11. Tržište P – Hrvatsko tržište poljoprivrednih inputa i outputa
 12. Mikro agrarna ekonomika P - Mikroekonomski pojmovi i ciljevi, proizvodnja i organizacija poduzeća, proizvodnja;
 13. Mikro agrarna ekonomika P - Teorija troškova i odluke; Ekonomija rizika i neizvjesnosti;
 14. Mikro agrarna ekonomika V – Troškovi u proizvodnji mesa;
 15. Mikro agrarna ekonomika V – Troškovi u proizvodnji mlijeka; Troškovi u proizvodnji jaja;

Obligatory literature

 1. Grgić, I.; Par, V.; Žutinić, Đ.; Bokan, N.: Osnove agroekonomike - Interni materijali za predmet, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011, dostupno na: http://moodle.srce.hr/2014-2015/mod/forum/view.php?f=6264
 2. Grgić, I., Franić; R.; Cerjak, M.; Mikuš, O.; Hadelan, L.; Mesić, Ž.; Zrakić, M.; Nataša B. (2017): PRIRUČNIK IZ AGRARNE EKONOMIKE –Pojmovnik i osnovne metode – / Grgć, Ivo (ur.).: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu & Hrvatsko agroekonomsko društvo, Zagreb

Recommended literature

 1. Družić, I. i drugi (2003): Hrvatski gospodarski razvoj, "Politička kultura", Zagreb
 2. Babić, M. (2007): Makroekonomija, "MATE"d.o.o., Zagreb
 3. Samuelson, P. A; Nordhaus, W. (1992): Ekonomija 14. izd., "MATE" d.o.o. Zagreb (odabrana poglavlja)
 4. Tracy, M. (2000): Hrana i poljoprivreda u tržnom gospodarstvu, uvod u teoriju, praksu i politiku, "MATE"d.o.o.,Zagreb
 5. Blanchard, O. (2005): Makroekonomija, "MATE"d.o.o., Zagreb

Similar course at related universities

 • Osnove agroekonomike, FAZOS
 • Introduction to the Economics of Agriculture, UNIVERSITY OF NEBRASKA–LINCOLN
 • Introduction to the Economics of Food and Agriculture, University of Kentucky, College of Agriculture
 • Ekonomika poljoprivrede, Faculty of Agricultural Sciences and Food, Skopje Makedonija
 • Ekonomika poljoprivrede, Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.