Print

Završni rad - Ekološka poljoprivreda (131664)

Course description

Završni rad je individualni pisani stručni rad koji podrazumijeva radnu angažiranost studenata koja je ekvivalentna jednom modulu od 6 ECTS-a. Završni rad se u pravilu izrađuje tijekom VI. semestra, a završava usmenom obranom (izlaganjem i/ili prezentacijom).

Type of course

ECTS: 6.00

Teaching hours: 30
Seminar: 30

Grading

Sufficient (2):
Good (3):
Very good (4):
Excellent (5):

General competencies

Završni rad je sveobuhvatna i visoko nezavisna zadaća u kojoj student mora pokazati sposobnost analize zadanog problema s teorijskog i praktičnog stanovišta, izraditi rješenja koristeći znanja stečena u više predmeta uz konzultiranje više izvora literature. Uključuje konzultaciju potrebne literature, provedbu istraživanja, konzultaciju s mentorom i usmenu prezentaciju rada. Završni rad je isključivo individualan rad studenta.

Types of instruction

  • Ostalo
    Student pod vodstvom mentora piše završni rad na odabranu temu. Završni rad brani pred povjerenstvom za obranu završnog rada čime završava preddiplomski studij.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
definirati stručni problem završni rad
samostalno riješiti praktični problem/zadatak završni rad
osmisliti i samostalno provesti istraživanje završni rad
primijeniti metodologiju pisanja stručnog i znanstvenog djela završni rad
predstaviti svoj rad u pisanom obliku, jezično i etički ispravno završni rad
primijeniti usvojena znanja i opće kompetencije stečene kroz studij završni rad, javna obrana završnog rada
steći samopouzdanje u stečeno znanje završni rad, javna obrana završnog rada
poštovati etičke norme i pravila citiranja literature završni rad
predvidjeti smjernice budućeg razvoja teme kojom se bavio završni rad, javna obrana završnog rada
razviti prezentacijske vještine kod interpretacije rezultata istraživanja javna obrana završnog rada

Working methods

Teachers' obligations

- održavati konzultacije svaki tjedan prema rasporedu
- pružiti studentu potrebnu pomoć i upute pri planiranju i izradi završnog rada
- upoznati studenta s načelima etičkog pristupa u pisanju završnog rada
- pregledati završni rad i dati upute za doradu prije uvezivanja
- pomoći studentu u pripremi za javnu obranu završnog rada
- ocijeniti završni rad

Students' obligations

- izraditi završni rad na odabranu temu u skladu s Uputom za izradu završnog rada
- dolaziti na konzultacije i prezentirati napredak u izradi rada
- uvažiti i postupiti prema uputama mentora
- pridržavati se načela etičkog pristupa u pisanju završnog rada
- pripremiti prezentaciju i obraniti završni rad pred povjerenstvom

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Završni rad 2/3 .
vidi opis
.
.
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
150 5
Javna obrana završnog rada 1/3 .
vidi opis
.
.
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
30 1
Ukupno 100% 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Završni rad Odličan (5) – Rad je logički dobro strukturiran činjenično točan i pojmovno dobro definiran, podcjeline su povezane, korištena je relevantna i recentna literatura te je vidljiv pristup temi iz različitih perspektiva. Vrlo dobar (4) – Rad je dobro strukturiran, iznesene su činjenice, relevantne teorije i ažurni podaci, literatura je korektno obrađena no pristupu nedostaje kreativnosti. Dobar (3) – U radu su prikazani samo neki od relevantnih aspekata teme, literatura je obrađena korektno, ali samo djelomično. Znanstveni i stručni vokabular je bazičan. Dovoljan (2) – U radu postoje sadržajni nedostaci, osnovni pojmovi su površno objašnjeni i nema dubljeg poznavanja teme.
Javna obrana završnog rada Odličan (5) - Izlaganje je jasno, visoko informativno,odgovori na pitanja točni i kreativni. Vrlo dobar (4) - Izlaganje je jasno i sadržajno, odgovori na pitanja su samo korektni i ne ukazuju na dublje promišljanje o temi. Dobar (3) - Izlaganje je jasno i informativno, ali bez sposobnosti povezivanja teorije sa praksom. Sposobnost odgovaranja samo na jednostavna pitanja. Dovoljan (2) - Izlaganje je prepričavanje pročitanog teksta, odgovori na pitanja su oskudni.

Obligatory literature

  1. Uputa za izradu završnog rada (2017), Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet http://www.agr.unizg.hr/multimedia/nastava/bs_zavrsni_rad_uputa_20170612.pdf Predložak završnog rada (2017), Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet Predložak završnog rada (2017), Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.