Print

Invazivne biljne vrste (197985)

Course coordinator

Course description

Predmet pridonosi prepoznavanju trendova u poljoprivrednoj proizvodnji u zemlji i inozemstvu s naglaskom na ulogu korištenja invazivnih biljnih vrsta u svrhu obnovljivih izvora energije i gospodarenja otpadom, a s ciljem poboljšanja kvalitete održivog gospodarenja resursima i sveukupne zaštite okoliša. Predmet se sastoji od 18 sati predavanja tijekom kojih će studenti dobiti opći uvid u alohtone invazivne biljne vrste u Hrvatskoj. Upoznat će se sa zakonodavnim okvirom gospodarenja invazivnim biljnim vrstama u EU i RH. Osigurana je integracija znanja o invazivnim biljnim vrstama u svrhu osmišljavanja i projektiranja rješenja kao i analiziranja načina dobivanja energije iz obnovljivih izvora ili otpadnih tvari s obzirom na njihovo stanje, sastav i formu. Temama će se kritički sagledati zbivanja u domeni razvoja i primjene obnovljivih izvora energije kao i gospodarenje otpadom iz poljoprivrede, a studente će se poticati na iskazivanje i argumentiranje svojih mišljenja i stavova. Predmet obuhvaća 11 sati terenskog rada i rada u praktikumu sa sakupljanjanjem, analizom i interpretacijom podataka o invazivnim biljnim vrstama, te 1 sat seminarskih radova.

Type of course

ECTS: 3.00

English language: L1

E-learning: L1

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

Conditions for obtaining signature

Redovito pohađanje nastave. Seminarski rad.

General competencies

Predmet omogućava studentima upoznavanje invazivne flore na području Republike Hrvatske kroz stjecanje znanja o invazivnim biljnim vrstama i vrednovanje njihovog uporabnog potencijala. Kroz terenski rad studenti se osposobljavaju za prepoznavanje invazivnih biljnih vrsta.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Provjere znanja
 • Auditorne vježbe
 • Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja
  Debata - argumentirana rasprava
 • Terenske vježbe
 • Seminari

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Objasniti pojmove i definicije vezane uz alohtone biljne vrste na primjerima Seminarski rad, pisani i usmeni ispit
Integrirati strukturnu i funkcionalnu organizaciju biljnog organizma, te biološke i ekološke preduvjete razvoja s invazivnim potencijalom vrsta, te mogućnostima korištenja istih. Seminarski rad, pisani i usmeni ispit
Usporediti invazivne biljne vrste i njihove međuodnose, te procijeniti njihov utjecaj na samoniklu floru. Seminarski rad, pisani i usmeni ispit
Klasificirati biljne vrste s obzirom na uporabnu vrijednost. Seminarski rad, pisani i usmeni ispit
Preporučiti odabir biljnih vrsta za konstrukciju biljnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s točno određenim tehnološkim zahtjevima. Seminarski rad, pisani i usmeni ispit
Procijeniti razinu invazivnosti vrste. Seminarski rad, pisani i usmeni ispit
Koristiti baze podataka, analizirati zakonsku regulativu i primijeniti prema potrebama proizvodnje. Usmeni ispit
Zastupati stav o korištenju invazivnog bilja, te argumentirati opravdanost ili neopravdanost istog. Seminarski rad
Prezentirati mogućnosti upotrebe pojedinih invazivnih biljnih vrsta i biti osposobljeni za timski rad. Seminarski rad

Working methods

Teachers' obligations

Planiranje, organiziranje i održavanje predavanja, vježbi, seminarskih radova i terenske nastave. Svi nastavni materijali su organizirani i prema nastavnim cjelinama dostupni u sustavu Merlin; kalendar važnijih događanja za kolegij; obavijesti vezane uz kolegij; predavanja i ocjenjivanje studentskih seminara, zadaća, pismenih ispita, provođenje usmenih ispita.

Students' obligations

Redovito pohađanje cjelokupne nastave, ispunjavanje individulanih ili grupnih zadataka u toku nastave, izrada seminara, polaganje ispita.

Obligatory literature

 1. Nikolić T., Mitić B., Boršić I. (2014). Flora Hrvatske – invazivne biljke. Alfa d.d., Zagreb
 2. Mitić B., Boršić I., Dujmović I., Bogdanović S., Milović M., Cigić P., Rešetnik I., Nikolić T. (2008). Alien flora of Croatia: proposals for standards in terminology, criteria and related database. Nat. Croat. 17/2: 73-90.
 3. Hulina N. (2011). Više biljke stablašice – sistematika i gospodarsko značenje. Tehnička knjiga, Zagreb

Recommended literature

 1. Novak N., Kravarščan M. (2011): Invazivne strane korovne vrste u Republici Hrvatskoj. Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, Zagreb.

Similar course at related universities

 • Invazivne vrste. Prirodoslovno-matematički fakultet.

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.