Genetski, reprodukcijski i proizvodni profil ovaca i koza uzgajanih u Hrvatskoj

Competition title: Natječaj za financiranje istraživačke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu

Funding: Sveučilište u Zagrebu

AFZ role: coordinator

Total value: 55000.00 HRK

Start date: 2014/01/01

End date: 2014/12/31

Abstract

U sklopu projekta "Genetske i fenotipske odlike izvornih hrvatskih pasmina ovaca" i potpore "Reprodukcijske i mesne odlike hrvatskih pasmina ovaca i koza" provedena su opsežna istraživanja utvrđivanja fenotipskih odlika hrvatskih pasmina ovaca i koza te prikupljanji uzoraka za genetske analize koje su u tijeku. Cilj genetskih analiza je utvrđivanje polimorfizama na MTNR1A genu i određivanje poželjnih genotipova s obzirom na sezonalnost reprodukcije ovaca i koza. Kao što je dobro poznato većina pasmina ovaca i koza uzgajanih u Hrvatskoj, osobito hrvatske izvorne pasmine, je sezonski poliestrična što uvjetuje sezonalnost pripusta, partusa te sezonsku pojavu ovčjih i kozjih proizvoda na tržištu, odnosno neravnomjernu opskrbu tržišta s tim proizvodima. Određivanje poželjnih genotipova omogućilo bi stvaranje populacija koje bi uz bolje uvjete smještaja i hranidbe imale mogućnost tjeranja tijekom cijele godine. S obzirom na dosad provedena istraživanja primarno temeljena na izvornim hrvatskim pasminama, daljnji plan bi bio proširenje započetih istraživanja i na određene hrvatske uzgoje inozemnih pasmina kao što su suffolk, merinoladschaf, solčavsko-jezerska i romanovska pasmina ovaca te sanska, alpina i srnasta pasmina koza. Budući da se radi o plemenitim pasminama od kojih solčavsko-jezerska i romanovska pasmina imaju produženu, odnosno cjelogodišnju pojavu estrusa, važno je njihovo uključivanje u započeta istraživanja sa ciljem utvrđivanja poželjnih alela u njihovim populacijama i usporedbe sa populacijama hrvatskih izvornih pasmina. Prikupljanjem uzoraka alohtonih pasmina dobili bismo širu sliku zastupljenosti polimorfizama MTNR1A gena u populacijama ovaca i koza u Hrvatskoj. Uz to, i dalje bi pratili genetsku povezanost s reprodukcijskim i proizvodnim učinkom pojedinih pasmina. Iz izolirane DNK sa specifičnim početnicama umnožio bi se drugi egzon MTNR1A gena u PCR reakciji, a dobiveni produkti bi se koristili za razgradnju sa specifičnim restrikcijskim enzimima. Nakon razgradnje PCR produkta sa Mnll i Rsal erestrikcijskim enzimima usljedila bi gel elektroforeza sa svrhom utvrđivanja polimorfizama MTNR1A gena. Opisane laboratorijske analize obavljat će se u Laboratoriju za genetičku identifikaciju domaćih životinja, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet i u laboratoriju za genetiku Oddeleka za Zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

Leaders

Prof. Boro Mioč, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Associates

Assoc. Prof. Ivan Širić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Dubravko Škorput, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Nikolina Kelava Ugarković, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Zvonimir Prpić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Jelena Ramljak, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Miljenko Konjačić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.