Utjecaj specifične površine oplošja čestice na hidrogeološka svojstva prapora i na njima razvijenih tala istočne Hrvatske

Acronym: ISSAH

Competition title: HRZZ UIP 2017-05

Funding: Croatian science foundation

AFZ role: partner

Total value: 1381578.00 HRK

Funded amount: 1381578.00 HRK

Start date: 2018/02/01

End date: 2023/01/31

Abstract

Cilj ovog uspostavnog projekta je oformiti istraživačku grupu mladih hrvatskih znanstvenika sa raznih institucija i iz različitih polja znanosti (tehničke znanosti, polje rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo grana geološko inženjerstvo; polje građevinarstvo, grana hidrotehnika; prirodne znanosti - polje geologija, grana geologija; biotehničke znanosti - polje agronomija) i usmjeriti ju u istraživanje sitnozrnastih klastičnih naslaga te proizvesti podlogu budućih interdisciplinarnih istraživanja u svrhu zaštite podzemnih voda i efikasnog korištenja zemljišta. Projektni tim čine stručnjaci iz Hrvatskog geološkog instituta, Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Rudarsko geološko naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku.

Predviđeno trajanje projekta je pet godina. Istraživanja će regionalno biti usmjerena na prostor Baranje, Srijema i Istočne Slavonije gdje prapori i praporu slične tvorevine prekrivaju velike površine. Znanstveno utemeljeno poznavanje njihovih svojstava na konkretnim lokacijama i njihova regionalizacija važna su podloga za aktualni napredak i dugoročni razvitak ovih krajeva. Polazna osnova biti će podatci prikupljeni u dosadašnjim istraživanjima i zahvatima koji su brojni, ali u pravilu vrlo parcijalni i nepotpuni. Razlog tome je monodisciplinarni pristup usmjeren isključivo ne neposredni predmet istraživanja. Ovaj je projekt zamišljen kao interdisciplinarno istraživanje utjecaja osnovnog fizikalnog parametra tla – specifične površine čestice tla - na mjerilu uzorka na hidrogeološke, geomehaničke, pedološke i poljoprivredne uvjete.

U sklopu projekta biti će provedena opsežna istraživanja prapora i praporolikih naslaga. Na odabranim lokacijama formirat će se pokusna polja na kojima će se izvesti istražne bušotine, pedološki raskopi i meteorološke opažačke stanice za potrebe laboratorijskih istraživanja prisutnih naslaga i za potrebe dugotrajnog hidrogeološkog i pedološkog monitoringa. Laboratorijske analize provodit će se u laboratorijima Hrvatskog geološkog instituta, Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i u vanjskim laboratorijima.

Leaders

Kosta Urumović
Hrvatski Geološki Institut

Associates

Vedran Krevh, mag. ing. agr.
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Vedran Rubinić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.