Ekonomski, statistički i politički aspekti tržišta državnih obveznica

Acronym: SOBOM

Competition title: HRZZ UIP-05-2017

Funding: Croatian science foundation

AFZ role: partner

Total value: HRK 493,700.00

Funded amount: HRK 420,462.77

Contract No: 1356

Start date: 2014/09/01

End date: 2018/08/31

Web: https://www.eizg.hr/projekti/zavrseni-projekti/ekonomski-statisticki-i-politicki-aspekti-trzista-drzavnih-obveznica-sobom/874

Abstract

Nedavna događanja povezana s europskom dužničkom krizom jasno sugeriraju da ekonomska literatura nije u stanju ponuditi teoriju i s njom povezani empirijski model koji može objasniti i predvidjeti buduća kretanja prinosa na državne obveznice. Stoga se ovo istraživanje fokusira na one karakteristike tržišta državnih obveznica koje su ili nedovoljno istražene ili za koje literatura nudi konfliktne nalaze. Mi analiziramo tržišta obveznica u zemljama Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država, te istraživanje dijelimo na sedam međusobno povezanih segmenata. Prvi segment primjenjuje GARCH modele te ocjenjuje volatilnost spredova na državne obveznice i premiju rizika na tu volatilnost. Rezultati ovog segmenta se koriste u tri druga segmenta koja se bave proučavanjem determinanti spredova, prelijevanjima volatilnosti i prekograničnog kretanja kapitala. Drugi segment je posvećen analizi statističkih karakteristika volatilnosti spredova na državne obveznice korištenjem teorije ekstremnih vrijednosti i Markovljevih lanaca. Dva segmenta su posvećena analizi prelijevanja volatilnosti kroz tržišta obveznica individualnih zemalja te integraciji tržišta obveznica u zemljama Europske unije. Mi također analiziramo političke čimbenike koji utječu na kretanja na tržištu državnih obveznica i na prekogranična kretanja kapitala. Peti segment istraživanja stoga posvećujemo kodiranju političkih varijabli koje se koriste kao neovisna varijable u dva preostala segmenta. Šesti segment istraživanja se bavi modeliranjem determinanti spredova na državne obveznice, pri čemu u model uključujemo balansiraniju i detaljniju reprezentaciju tržišnog sentimenta, volatilnosti, fiskalnih i političkih karakteristika. Zbog činjenice da ekstremne promjene na tržištima državnih obveznica induciraju prekograničnu realokaciju kapitala, u sedmom istraživačkom segmentu mi procjenjujemo model bijega kapitala koji uključuje političke faktore i premiju rizika na volatilnost državnog duga
Koordinator projekta je Ekonomski Institut Zagreb, dr. sc. Maruška Vizek

Leaders

Asst. Prof. Petra Posedel Šimović, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.