Zapadnoistarska antiklinala kao idealni prirodni laboratorij za proučavanje regionalnih diskordancija u karbonatnim stijenama

Acronym: WIANLab

Competition title: Istraživački projekti Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ)

Funding: Croatian science foundation

AFZ role: partner

Total value: 1218060.00 HRK

Funded amount: 1218060.00 HRK

Contract No: IP-2019-04-8054

Start date: 2020/04/01

End date: 2024/03/31

Web: https://www.rgn.unizg.hr/en/western-istrian-anticline-as-an-ideal-natural-laboratory-for-the-study-of-the-regional-unconformities-in-carbonate-rocks

Abstract

Sažetak: Istraživanje paleotala (Pt) vezanih uz karbonatne sukcesije izuzetno je propulzivna tema u geoznanostima s aktualnim istraživanjima koja imaju za cilj pronalaženje novih i razvijanje postojećih primjena Pt, kao što su npr. rekonstrukcija paleookoliša i paleoklime, transformacija i alteracija pedogenetskih minerala tijekom procesa zalijeganja, te uspostavljanje geokronologije terestričkih sedimenata. Cilj projekta je istražiti Pt povezana s četiri regionalne diskordancije (RD) u plitkovodnim marinskim karbonatnim sukcesijama Zapadnoistarske antiklinale kao indikatore paleookoliša, paleoklime i provenijencije. Istraživanja će obuhvatiti Pt i s njima asocirane sedimente, koji uključuju paleookršenu podinu te krovinu paleotala. Tako zajednički istraženi slijed sedimenata i Pt može pružiti cjelovitu informaciju o nastanku Pt. Istraživanje će biti organizirano s fokusom na (a) Pt povezana s RD donji kimeridž–gornji titon, (b) Pt povezana s RD gornji apt–gornji alb, (c) Pt povezana s RD gornji cenoman/gornji santon–donji eocen, (d) Pt povezana s RD gornji eocen do danas i (e) silicijske dijagenetske sedimente (SDS) u gornjoalbskim karbonatima. Svaka RD i SDS biti će zastupljeni s tri do četiri lokaliteta. Istraživanju Pt pristupiti ćemo visokorezolucijski, što uključuje detaljne analize petnaest atributa po dubini profila. Nakon obavljenih analiza, Pt će biti klasificirana i njihovo formiranje interpretirano. Kombinacija povoljnih taložnih okoliša koji su rezultirali dobro definiranim stratigrafskim hijatusima duljeg trajanja i vrlo blage naknadne tektonike u Zapadnoistarskoj antiklinali omogućili su formiranje idealnog prirodnog laboratorija za multidisciplinarno istraživanje RD u karbonatnim stijenama. Smatramo da će rezultati WIANLab-a biti važan doprinos istraživanoj temi, te da imaju dobar potencijal za buduća, uglavnom primijenjena istraživanja (npr. REE u boksitima, koncept terroira).

Leaders

Assoc. Prof. Vedran Rubinić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.