Podpovršinski preferencijalni transportni procesi u poljoprivrednim padinskim tlima

Acronym: SUPREHILL

Competition title: HRZZ Uspostavni istraživački projekti

Funding: Croatian science foundation

AFZ role: coordinator

Total value: HRK 1,990,600.00

Funded amount: HRK 1,990,600.00

Contract No: UIP-2019-04-5409

Start date: 2020/03/01

End date: 2025/02/28

Web: https://sites.google.com/view/suprehill

Abstract

Padinska poljoprivredna tla karakteriziraju značajne lokalne heterogenosti zbog kojih se javljaju procesi preferencijalnog toka vode u tlu te posljedično, neujednačeno vlaženje tla i nelinearni pronos agrokemikalija (gnojiva i pesticida). Primjer navedenih procesa, a koji se osobito negativno odražavaju na kvalitetu tla i vodnih resursa, su površinsko otjecanje, erozija, vertikalni pronos (procjeđivanje), podpovršinski preferencijalni tok te nelinearno ponašanje kemikalija; svi pod dodatnim utjecajem korijena biljke i evapotranspiracije. Stoga se kritična (nesaturirana) zona padinskih tala, smještena između površine tla i podzemne vode, smatra jednim od najsloženijih terestričkih sustava na Zemlji. Glavni cilj projekta SUPREHILL formiranje je istraživačke grupe i opservatorija kritične zone za praćenje procesa pronosa tvari na padinskim terenima kako bi se mogao kvantificirati podpovršinski preferencijalni tok vode i nelinearni pronos agrokemikalija. U istraživanju će se koristiti oprema za praćenje stanja na terenu u kombinaciji s laboratorijskim i numeričkim kvantifikacijskim metodama. Poljski će pokus biti opremljen senzorima za mjerenje vodne bilance, klimatskom stanicom te težinskim lizimetrima s neporušenim tlom u svrhu mjerenja izotopa vode, trasera, nitrata, otopljenog organskog ugljika te insekticida na bazi bakra u sustavu tlo-biljka-atmosfera. Interdisciplinarnim će se pristupom omogućiti kvantifikacija nelinearnih procesa u tlu, posebice toka vode i pronosa agrokemikalija. Detaljno praćenje procesa rezultirati će velikom bazom podataka koja će se koristiti za kalibraciju numeričkih modela te za razvoj novih postupaka modeliranja. Rezultati će se moći upotrijebiti za prilagodbu gospodarenja padinskim poljoprivrednim površinama, omogućavajući učinkovitije korištenje vode, hranjiva i pesticida. Također, cilj projekta jest uključivanje u inicijativu europske mreže lizimetara, što će osigurati buduće proširivanje istraživanja.

Leaders

Assoc. Prof. Vilim Filipović, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Associates

Vedran Krevh, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Jasmina Defterdarović, MSc. agr.
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Asst. Prof. Lana Filipović, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.