Fenotipski odgovor provenijencija obične bukve i hrasta kitnjaka na dugotrajnu sušu u inerakciji s različitom koncentracijom fosfora u tlu

Acronym: PhenoInter

Competition title: Istraživački projekt, rok 2020-02 (HRZZ)

Funding: Croatian science foundation

AFZ role: partner

Total value: 671221.10 HRK

Contract No: IP-2020-02-5204

Start date: 2021/01/01

End date: 2024/12/31

Web: https://www.sumfak.unizg.hr/hr/znanstveni-rad-i-medjunarodna-suradnja/projekti/fenotipski-odgovor-provenijencija-obicne-bukve-i-hrasta-kitnjaka-na-dugotrajnu-susu-u-interakciji-s-razlicitom-koncentracijom/

Abstract

U posljednjih nekoliko desetljeća Europski šumski ekosustavi sve češće su izloženi povišenim temperaturama zraka i dugotrajnim sušnim razdobljima kao sastavnim komponentama sveprisutnih klimatskih promjena. Trenutno se smatra da će klimatske promjene u budućnosti dodatno opteretiti šumske ekosustave smanjujući njihovu produktivnost i sveukupnu bioraznolikost što bi u konačnici moglo rezultirati izmjenom trenutnog omjera vrsta u mješovitim šumskim sastojinama diljem Europe. Uz to, pod utjecajem klimatskih promjena u interakciji sa zakiseljavanjem šumskih tala i povećanim atmosferskim depozicijama dušika u posljednjih 20-ak godina na području čitave Europe dolazi do ometanja uredne ishrane šumskoga drveća s fosforom (P). Na to ukazuje opadanje koncentracije P u lišću šumskoga drveća diljem Europe. Prema tome, istraživanje fiziološke uloge P u metabolizmu šumskoga drveća u posljednje vrijeme zauzima sve više prostora i trenutno u području istraživanja ekologije šumskih ekosustava predstavlja „state of the art“ problematiku. Navedeno se ogleda u činjenici da je većina spoznaja o fiziološkoj ulozi P kao biljnoga hraniva koje sudjeluje u mehanizmu ublažavanja negativnih posljedica sušnoga stresa i/ili podizanju tolerancije biljaka prema suši proizašla iz istraživanja provedenih na poljoprivrednim usjevima. Međutim, usvajanje P (kao i ostalih mineralnih hraniva), njegova upotreba i recikliranje kod dugovječnog šumskog drveća mnogo je kompleksnija u odnosu na jednogodišnje poljoprivredne usjeve. Unatoč tome, u literaturi je relativno malo podataka o utjecaju sušnoga stresa na ishranjenost šumskoga drveća s P. Dosadašnji rezultati ukazuju na to da bi optimalna ishranjenost šumskoga drveća s P mogla ublažiti negativne posljedice sušnoga stresa i/ili podići njegovu toleranciju prema suši. Te indicije temelje se na fiziološkoj ulozi P koji regulira fotosintezu i glikolizu te na taj način kontrolira asimilaciju CO2 i kasniju upotrebu ugljikohidrata za produkciju biomase. Uz to, adekvatna ishranjenost biljaka s P pozitivno utječe na sposobnost zaštite i popravka oštećenog fotosintetskog aparata usljed pojave oksidativnog stresa koji je izazvan sušnim stresom. Obična bukva i hrast kitnjak diljem Europe pa tako i Republike Hrvatske tvore mješovite šumske zajednice koje pridolaze na cijelom spektru šumskih tala koja se odlikuju različitom vlažnošću i hranidbenim statusom, uključujući različite koncentracije lakopristupačnog P u tlu. Prema trenutnim spoznajama pod utjecajem sveprisutnih klimatskih promjena i sve češćih dugotrajnih sušnih razdoblja hrast kitnjak bi u odnosu na običnu bukvu mogao postati daleko konkurentniji, zbog dubljeg zakorijenjivanja, kseromorfnije strukture lišća i brzog oporavka asimilacije CO2 nakon popuštanja suše. Međutim, trenutne spoznaje o ulozi P u metabolizmu hrasta kitnjaka vrlo su šture, a genetska raznolikost obje vrste na području jugoistočne Europe (kamo spada i Republika Hrvatska) do sada gotovo da uopće nije bila istraživana. Prema tome, ovim bi projektnim prijedlogom započelo sustavno istraživanje unutarvrsnih adaptivnih varijacija u odgovoru na sušni stres provenijencija obične bukve i hrasta kitnjaka iz jugoistočne Europe.

Associates

Assoc. Prof. Tomislav Karažija, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.