Nagle klimatske promjene – Dokazi iz kvartarnih sedimentoloških zapisa u Hrvatskoj

Acronym: ACCENT

Competition title: HRZZ IP

Funding: Croatian science foundation

AFZ role: partner

Total value: 901785.98 HRK

Funded amount: 901785.98 HRK

Start date: 2021/04/01

End date: 2025/03/31

Abstract

Istraživanje kvartarnih sedimenata (HRZZ projekt SAPIQ) rezultiralo je značajnim otkrićima u prapor-paleotlo sekvencijama i u Đurđevačkim pijescima u panonskom području (kontinentalna klima) te u fluvioglacijalnim sedimentima u podnožju Velebita i u Vrgoračkom jezeru u dinarskom području (mediteranska klima).U prapor-paleotlo sekvencijama otkriveno je 16 kumuličnih horizonata razvijenih u krovini dobro razvijenih paleotala. Oni predstavljaju paleoklimatske zapise dinamike i razvoja 16 klimatskih promjena. Predloženo istraživanje bit će usredotočeno na analizu kumuličnih horizonata u SI Hrvatskoj, dajući detaljan opis prijelaza iz toplog u glacijalno razdoblje tijekom gornjeg pleistocena. Osim toga, istraživanje paleotala i geomorfološko/sedimentoloških obilježja Đurđevačkih pijesaka može pomoći u utvrđivanju prirode prijelaza pleistocen-holocen na ovom području, kao i potencijalnih paleoekoloških promjena izazvanih holocenskim klimatskim promjena. Ti terestički zapisi na jugu Karpatskog bazena pružit će uvid u intenzitet, trajanje i prostornu varijabilnost klimatskih promjena. Na temelju dobivenih rezultata bit će korelirani sedimentološki zapisi klimatskih promjena tijekom gornjeg pleistocena i holocena u kontinentalnom dijelu Hrvatske (kontinentalna klima) s onima u dinarskom (jadranskom) dijelu Hrvatske (mediteranska klima) (lokacije udaljene samo 300 km), dajući uvid kako su se klimatske promjene manifestirale na udaljenim eolskim-fluvioglacijalnim-jezerskim facijesima JI Europe. Dobiveni podaci čine osnovu za kontinentalnu korelaciju s Europskim pojasom pijeska (SZ Europe) i s Jadranskim morem. Rezultati ovog projekta omogućit će predviđanje dinamike transformacija povezanih s trendovima klimatskih promjena u tim klimatskim regijama i primjene održivog upravljanja zemljištem, posebno u pogledu geo-hazarda poput klizišta, odrona, debritnih tokova, poplava i premještanja dina.

Leaders

Prof. Stjepan Husnjak, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.