Print

Fermentirana mlijeka (169507)

Course coordinator

Course description

Programski, predmet se sastoji od predavanja, laboratorijskih i auditornih vježbi, te obuhvaća izradu i izlaganje seminarskog rada svakog pojedinačnog studenta. Izravnom nastavom studenti usvajaju temeljna teorijska znanja iz područja: taksonomije, fiziologije i metabolizma bakterija mliječne kiseline i bifidobakterija, proizvodnje i korištenja mljekarskih mikrobnih kultura, tehnologije proizvodnje fermentiranih mlijeka, prehrambenog, funkcionalnog i zdravstvenog aspekta vrijednosti fermentiranih mlijeka i kontrole kvalitete. Auditorne vježbe sadržajno slijede predavanja i odnose se na upoznavanje studenata s molekularnim metodama u identifikaciji bakterija mliječne kiseline, dizajnom proizvodnog pogona, implementacijom HACCP sustava, principima membranskih procesa i reoloških svojstava fermentiranih mlijeka. Također, u sklopu auditornih vježbi studenti izlažu seminarske radove na zadanu temu uz raspravu. Laboratorijske vježbe omogućuju studentima kroz praktičan i samostalan rad usvajanje principa i značenja referentnih, standardnih i rutinskih analitičkih metoda u procjeni kvalitete fermentiranih mlijeka.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 32
Auditory exercises: 14
Laboratory exercises: 4
Seminar: 10

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Program predmeta Fermentirana mlijeka omogućuje studentima stjecanje temeljnih i praktičkih znanja potrebnih: za samostalno vođenje tehnoloških procesa proizvodnje fermentiranih mlijeka, za samostalno postavljanje i provođenje sustava kontrole kvalitete fermentiranih mlijeka, te osnovu za nastavak usavršavanja na specijalističkim ili doktorskom studiju iz znanstvenog područja biotehnologije.

Types of instruction

 • Predavanja
  interaktivni oblik teorijske nastave koji je potreban studentima za usvajanje temeljnih znanja iz područja mljekarske mikrobiologije definiranim ishodima učenja
 • Auditorne vježbe
  nadopuna sadržaja predavanja kroz detaljni prikaz određenih tematskih jedinica nastavnog sadržaja predmeta definiranih ishodima učenja
 • Laboratorijske vježbe
  samostalni rad studenata u izvođenju mikrobioloških metoda za stjecanje praktičnih vještina
 • Seminari
  samostalni rad studenta u pisanju i prezentaciji rada na zadanu temu u cilju dopune i proširenja vlastitog znanja i razvijanja kritičkog mišljenja

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
razlikovati bakterije mliječne kiseline od bifidobakterija na osnovu morfoloških, fizioloških i genetskih karakteristika Interaktivna nastava, parcijalni ispit, pisani ispit, usmeni ispit, seminarski rad
kombinirati upotrebu mikrobnih kultura u proizvodnji različitih vrsta fermentiranih mlijeka Interaktivna nastava, parcijalni ispit, pisani ispit, usmeni ispit, seminarski rad
primijeniti stečena znanja u kreiranju i vođenju proizvodnje fermentiranih mlijeka Interaktivna nastava, parcijalni ispit, pisani ispit, usmeni ispit, seminarski rad
argumentirano opravdati prehrambenu i zdravstvenu vrijednost fermentiranih mlijeka Interaktivna nastava, parcijalni ispit, pisani ispit, usmeni ispit, seminarski rad
odabrati relevantne metode u kontroli kvalitete fermentiranih mlijeka Interaktivna nastava, parcijalni ispit, pisani ispit, usmeni ispit, seminarski rad
ravnopravno sudjelovati u timskom radu u procesima razvoja novih tehnologija i proizvoda Interaktivna nastava, parcijalni ispit, pisani ispit, usmeni ispit, seminarski rad
dostići razinu znanja iz djela područja mljekarske znanosti nužnu za cjeloživotno obrazovanje i/ili nastavak na trećoj razini studija Interaktivna nastava, parcijalni ispit, pisani ispit, usmeni ispit, seminarski rad

Working methods

Teachers' obligations

Predavanja
Predmetni nastavnik mora predavanja organizirati kao power point prezentacije s osiguranim vremenom za interaktivnu nastavu. Predavanja nastavnih jedinica koje obuhvaća predmet moraju biti organizirana prema satnici i održati se unutar 15 tjedana izravne nastave.
Seminari radovi
Seminarske radove studenata organizira i provodi nastavnik na predmetu u cilju dopune i proširenja znanja iz cjelokupnog područja znanstvene discipline fermentiranih mlijeka s jasnom svrhom pomoći u savladavanju nastavnog gradiva i poboljšanju stjecanja potrebnih kompetencija. Teme seminarskih radova nastavnik mora studentima dodijeliti na početku semestra i osigurati im 8-15 tjedana za pripremu. Izradi seminarskih radova prethode objašnjenja i upute o pristupu znanstvenoj literaturi i bazama podataka, te načinu citiranja literature. Također, nastavnik neovisno o prethodnom znanju pokazuje i upućuje studente na korisne linkove važne za izradu seminarskog rada, te im pruža pomoć u prevođenju i razumijevanju pojmova. Nastavnik mora organizirati usmenu prezentaciju seminarskih radova i zajedno sudjelovati u raspravi s ostalim studentima iz grupe koju čine 15-20 studenata. Ukupnu kvalitetu seminarskog rada (usmeno izlaganje i napisani tekst) nastavnik ocjenjuje brojem bodova od 1-10 a prolazna ocjena se smatra 5 bodova.

Vježbe
Vježbe koje studenti izvode u Referentnom laboratoriju Zavoda za mljekarstvu izvode se uz mentorstvo nastavnika i provode se prema HRN ISO standardima.

Students' obligations

Prisustvovanje nastavi je obvezno. Obveza svakog studenata pri izradi seminara je priređeno usmeno izlaganje u power point prezentaciji nakon koje ostali studenti i nastavnici (dvoje nastavnika) imaju pravo studentu postavljaju pitanja. Vrijeme izlaganja pripremljenog seminara uključivo i pitanja je 10 minuta. Uz usmeno izlaganje, priprema seminarskog rada na zadanu temu uključuje i napisani tekst (10-tak stranica). U slučajevima opravdanog ili neopravdanog izostanka ( tri puta) sa vježbi ili seminara studenti su obvezni u zakazanim terminima tijekom semestra ili unutar 4 tjedna nakon završenog semestra nadoknaditi propušteno. U slučaju ako student izostane s vježbi i seminarima više od tri puta gubi pravo na potpis, te predmet mora ponovno upisati u narednoj akademskoj godini.
Tijekom semestra pisani dio ispita koji se organizira u redovitim ispitnim rokovima student može, ako želi, položiti preko tri parcijalna pisana ispita.
Za studente pisani i usmeni dio ispita organizirani su tijekom redovitih ispitnih rokova.
Za polaganje ispita student mora imati položene predmete: Biokemija, Kemija i fizika mlijeka, Mljekarska mikrobiologija

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pisani i usmeni ispit 90% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
50 150 5
Izrada i prezentacija seminarskog rada 10% <5 bodova
5 bodova
6-7 bodova
8-9 bodova
10 bodova
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
10 30 1
Pohađanje vježbi 0% 0 0 0
UKUPNO 100% 60 180 6

Weekly class schedule

 1. Osnove proizvodnje fermentiranih mlijeka: P - proizvodnja i značenje, mlijeko kao medij za proizvodnju fermentiranih mlijeka, značenje pojma fermentacija, AV- Mljekarska oprema u proizvodnji fermentiranih. mlijeka. Dizajn- postrojenja: malog srednjeg i velikog kapaciteta prerade
 2. Osnove proizvodnje fermentiranih mlijeka: P- definicija i objašnjenje značenja pojma fermentirana mlijeka, zajedničke karakteristike fermentiranih mlijeka, čimbenici različitosti, AV - Čišćenje i dezinfekcija mljekarske opreme- kontrola. HACCP-sustav.
 3. Mikrobiologija fermentiranih mlijeka: P - Taksonomija i filogeneza bakterija mliječne kiseline i bifidobakterija, LV – PCR-osnova molekularne identifikacije; fenotipska identifikacija.
 4. Mikrobiologija fermentiranih mlijeka: P- Genetički, fiziološki i morfološki opis bakterijskih rodova: Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc, Bifidobacterium. LV - Molekularne metode u identifikaciji i diferencijaciji sojeva bakterija mliječne kiseline.
 5. Mikrobiologija fermentiranih mlijeka: P- Tvorba mliječne kiseline- metabolizmom laktoze, hidrolitička razhradnja heksoza: glikolitički, fosfoketolazni put i bifido –ciklus, AV - Jogurtna kultura, fermentacijska proba, aktivnost, utvrđivanje broja živih organizama, metode konzerviranja kultura.
 6. Mikrobiologija fermentiranih mlijeka: P - Biokemijski putovi tvorbe aromatskih spojeva metabolizamom citrata, šećera i aminokiselina, AV - Probiotičke kulture - aktivnost, karakteristike, utvrđivanje broja živih organizama- selektivne podloge.
 7. Mikrobiologija fermentiranih mlijeka: P- Tvorba egzopolisaharida. Alkoholna fermentacija u proizvodnji fermentiranih mlijeka. Fermentacija djelovanjem specifičnih vrsta plijesni.
 8. Mikrobiologija fermentiranih mlijeka: P- Mikrobne kulture-definicija, selekcija sojeva, oblik i svojstva kultura, AV - Baze podataka, pretraživanje literature, priprema za izradu i izlaganje seminara, citiranje znanstvene literature.
 9. Mikrobiologija fermentiranih mlijeka: P- Osobine mikrobnih kultura, industrijsko korištenje, stabilnost mikrobnih kultura u fermentiranim mliječnim proizvodima, tehnologija pripreme mikrobnih kultura, S – izlaganje seminarskih radova studenata iz područja fermentiranih mlijeka.
 10. Mikrobiologija fermentiranih mlijeka: P- Osobine i svojstva: mezofilnih, termofilnih, jogurtnih, probiotičkih i funkcionalnih mikrobnih kultura, S - izlaganje seminarskih radova studenata iz područja fermentiranih mlijeka.
 11. Tehnologija proizvodnje fermentiranih mlijeka: P- Izbor sirovog mlijeka, priprema mlijeka za nacjepljivanje mikrobnom kulturom standardizacija mliječne masti i suhe tvari bez masti, S - izlaganje seminarskih radova studenata iz područja fermentiranih mlijeka.
 12. Tehnologija proizvodnje fermentiranih mlijeka: P- Priprema standardiziranog mlijeka- tehnološka operacija homogenizacije, kemijsko fizikalne promjene mliječne masti i proteina mlijeka, S - izlaganje seminarskih radova studenata iz područja fermentiranih mlijeka.
 13. Tehnologija proizvodnje fermentiranih mlijeka: P- Tehnološka operacija toplinske obrade mlijeka, kemijsko-fizikalne promjene sastojaka mlijeka, tehničko-tehnološki uvjeti fermentacije mlijeka, S- izlaganje seminarskih radova studenata iz područja fermentiranih mlijeka.
 14. Tehnologija proizvodnje fermentiranih mlijeka: P- Tehnologija proizvodnje fermentiranih mlijeka za koja se koristi mezofilna i termofilna kultura BMK, tehnologija proizvodnje fermentiranih mlijeka s istovremenom mliječnom i alkoholnom fermentacijom i/ili djelovanjem plijesni, specifičnosti, osobine proizvoda, AV - L. rhamnosus, opis i probiotičko djelovanje.
 15. Tehnologija proizvodnje fermentiranih mlijeka: P- Probiotička fermentirana mlijeka, probiotički koncept, P- Organoleptička kvaliteta fermentiranih mlijeka.

Preconditions

Obligatory literature

 1. Samaržija, D. (2015): Fermentirana mlijeka, udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb

Recommended literature

 1. Tratnik, Lj., Božanić, R.(2012):Mlijeko i mliječni proizvodi, udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb
 2. Park, Y.W.,Haenlein, G.F.W. (2013): Milk and Dairy Products in Human Nutrition, Wiley-Blackwell, Velika Britanija
 3. Tamime, A.Y., Robinson, R.K.(2007): Yoghurt Science and technology. Edited by Tamime, A.Y, Robinson, R.K, 3th edition, Woodhead Publishing Limitid, Cambridge, Velika Britanija

Similar course at related universities

 • Food biotechnology, BOKU
 • Microbiology of Fermented Food and Beverages – University of Copenhagen
 • Dairy Technology – University of Helsinki
 • Dairy Technology - Norwegian University of Life Sciences
 • Fresh Fermented Dairy Products - Norwegian University of Life Sciences
 • Kemija i tehnologija mlijeka i mliječnih proizvoda, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb
 • Probiotici i starter kulture, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb
 • Prebiotici, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.