Print

Mikroorganizmi u proizvodnji biogoriva (198001)

Course coordinator

Course description

Globalna promjena klime povezana s akumulacijom stakleničkih plinova izaziva zabrinutost vezanu uz korištenje fosilnih goriva kao glavnog izvora energije. Kako bi se ublažile klimatske promjene i iskoristili obnovljivi izvori energije, jedno od najprihvatljivijih rješenja zasniva se na iskorištavanju sposobnosti mikroorganizama da koriste obnovljive izvore energije za sintezu biogoriva. Kroz ovaj predmet, student će dobiti uvid u ulogu mikroorganizama u proizvodnji biogoriva, njihovim metaboličkim procesima važnim za produkciju biogoriva i bioplina te kako mikroorganizmi mogu biti eksploatirani za proizvodnju nove generacije biogoriva koja se temelji na sposobnosti bakterija i mikorskopskih gljiva da iskorištavaju lignocelulozu, fiksiraju CO2, produciraju ili iskorištavaju metan proizveden na odlagalištima ili tijekom sanacije otpadnih voda. Osim toga, kroz ovaj predmet bit će dobiven uvid u postupke genetičke manipulacije mikroorganizama za efikasnu produkciju biogoriva.

Type of course

ECTS: 3.00

English language: L1

E-learning: L1

Lecturer
Associate teacher for exercises
 • Irina Tanuwidjaja, mag. ing. agr.
Associate teacher for seminars
 • Irina Tanuwidjaja, mag. ing. agr.
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

Conditions for obtaining signature

Odslušana predavanja i odrađene vježbe.

General competencies

Studenti se upoznaju sa suvremenim dostignućima na području mikrobne ekologije i aplikaciji mikroorganizama u proizvodnji biogoriva.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Provjere znanja
 • Laboratorijske vježbe
 • Seminari

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Definirati pojmove vezane uz mikrobiološke procese proizvodnje biogoriva Aktivno sudjelovanje studenata tijekom predavanja. Pismeni ispit.
Identificirati postojeće tehnologije za proizvodnju biogoriva i razumjeti kao utječu na okoliš Aktivno sudjelovanje studenata tijekom predavanja. Pismeni ispit.
Razumjeti važnost i potencijal mikroorganizama u proizvodnji biogoriva Aktivno sudjelovanje studenata tijekom predavanja. Seminar. Pismeni ispit.
Identificirati metaboličke puteve značajne za sintezu biogoriva Aktivno sudjelovanje studenata tijekom predavanja. Pismeni ispit.
Razumjeti biokemijsku pozadinu koja ograničava sintezu biogoriva u mikroorganizmima i mogućnost optimizacije procesa Aktivno sudjelovanje studenata tijekom predavanja. Pismeni ispit.
Definirati mikrobne enzime uključene u razgradnju celuloze i hemiceluloze Aktivno sudjelovanje studenata tijekom predavanja. Pismeni ispit.
Identificirati prirodne sredine koje celulolitički mikroorganizmi nastanjuju Aktivno sudjelovanje studenata tijekom predavanja. Pismeni ispit.
Razumjeti i primijeniti nove tehnologije u proizvodnji mikrobne biomase i biogoriva Aktivno sudjelovanje studenata tijekom predavanja. Pismeni ispit.
Objasniti postupke i razumjeti važnost genetičke manipulacije mikroorganizama za maksimalnu produkciju biogoriva Aktivno sudjelovanje studenata tijekom predavanja. Pismeni ispit.

Working methods

Teachers' obligations

Redovito održavanje predavanja, seminara i vježbi

Students' obligations

Redovito pohađanje nastave. Polaganje pismenog i po potrebi usmenog ispita

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pismeni ispit 100% do 59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
30 180 3
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Pismeni ispit Pismeni ispit u ispitnom roku. U slučaju da student izrazi želju za korekciju ocjene bit će organiziran usmeni ispit. Ukupna ocjene temeljit će se na rezultatima pismenih ispita i usmenom ispitu u doprinosu od po 50% u ukupnoj ocjeni. Redoviti ispitni rok. Slijedeći ispitni rok.

Weekly class schedule

 1. Uloga mikroorganizama u proizvodnji biogoriva i bioplina; glavne skupine mikroorganizama uključene u produkciju biogoriva; metanogeneza i metanotrofija
 2. Kratak pregled postojećih supstrata i tehnologija za mikrobnu proizvodnju biogoriva; prednosti i nedostaci biogoriva i njihov utjecaj na okoliš
 3. Mikrobni metabolizam. Fermentacije i respiracije. Mikrobni enzimi. Hidrolitički enzimi – sinteza i aktivnost unutarstaničnih i izvanstaničnih enzima
 4. Pregled najvažnijih metaboličkih puteva za sintezu etanola i elongaciju lanaca C – spojeva i mikroorganizma koji ih posjeduju.
 5. Određivanje enzimatske aktivnosti. Mjerenje dehidrogenazne aktivnosti i određivanje suhe tvari.
 6. Određivanje enzimatske aktivnosti. Mjerenje dehidrogenazne aktivnosti. Očitavanje i analiza rezultata.
 7. Celulolitički mikroorganizmi - gdje se mogu naći i uvjeti u kojima sintetiziraju celulaze.
 8. Pregled enzima koji sudjeluju u razgradnji celuloze i hemiceluloze i njihove karakteristike
 9. Određivanje ukupnog broja bakterija i broja celulolitičkih bakterija. Priprema i mikroskopiranje preparata.
 10. Određivanje broja celulolitičkih gljiva. Mikorskopiranje preparata.
 11. Mikrobna biomasa kao supstrat za proizvodnju biodizela i bioplina; pročišćavanje otpadnih voda; produkcija „uljevitih“ mikroorganizama
 12. Heliokultura kao nova tehnologija za proizvodnju biodizela; fotobioreaktori; genetički inžinjering i mutageneza u cilju proizvodnje biodizela
 13. Umnažanje mikorbne biomase. Priprema preparata i mikorskopiranje cijanobakterija i algi.
 14. Aspergillus niger – tvornica enzima za proizvodnju druge generacije biogoriva
 15. Metagenomika i genetički rekombinacija u cilju maksimalne produkcije biogoriva

Recommended literature

 1. A. N. Glazer and H. Nikaido „Microbial Biotechnology – Fundamentals of Applied Microbilogy“, Cambridge University Press, 2007
 2. R.P. Dick „Methods of Soil Enzymology“. Soil Science Society of America : Madison, WI, 2011

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.