Print

Digitalni sustavi u preciznoj zaštiti bilja (197706)

Course coordinator

Course description

Cilj ovog predmeta je upoznavanje studenata s novim informatičkim tehnologijama u identifikaciji pojave, intenzitetu širenja i
određivanju optimalnih rokova suzbijanja štetnih organizama (kukaca, uzročnika bolesti i korova) te predviđanju šteta koje čine na
poljoprivrednim kulturama. Nove informacijske tehnologije odnose se prvenstveno na korištenju različitih kamera i senzora kako u
detekciji i identifikaciji štetnog organizma tako i u preciznoj primjeni sredstava za zaštitu bilja.

Type of course

 • Diplomski studij / Fitomedicina (Elective course, 2 semester, 1 year)

ECTS: 3.00

E-learning: L1 with L2 elements

Teaching hours: 30
Lectures: 18
Seminar: 6
Field exercises: 6

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2):
Good (3):
Very good (4):
Excellent (5):

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Opisati i objasniti ulogu računalnih sustava i elektronskih medija u informiranju poljoprivrednih proizvođača o pojavi štetnih organizama i koristiti ih u praksi.
Razumjeti i analizirati različite računalne prognozne modele za praćenje populacije štetnika te prepoznati i predložiti sustav koji je primjenjiv za određivanje optimalnog roka suzbijanja štetnika u pojedinoj poljoprivrednoj kulturi.
Objasniti ulogu senzora i prosuditi njihovu svrhovitost u detekciji pojave i šteta od štetnih organizama te razumjeti način rada senzora i upotrijebiti ih u preciznoj primjeni sredstava za zaštitu bilja.
Opisati nove metode i pristupe u preciznom suzbijanju korova te prepoznati četiri glavna pitanja (što, gdje, koliko i kada) ključna za precizno suzbijanje korova.
Objasniti primjenu računalnog vida za usmjereno suzbijanje korova poznavanjem mjesta ''gdje'' se korov nalazi u usjevu.
Objasniti primjenu računalnih modela za određivanje izbora i dozacije herbicida te optimalnog roka suzbijanja korova.
Razlikovati i objasniti korištenje novih tehnologija u prognozi pojave, detekciji i determinaciji različitih uzročnika biljnih bolesti.
Objasniti i interpretirati rezultate računalnih programa u obradi i interpretaciji snimaka.

Working methods

Students' obligations

Studenti su obvezni redovito pohađati nastavu prema Pravilniku o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima na Sveučilištu
u Zagrebu Agronomskom fakultetu (članak 12). Vođenje evidencije dolaska na nastavu provode predmetni nastavnici kroz
evidencijske obrasce. U slučaju nedovoljnog i neopravdanog broja dolaska na nastavu student gubi pravo na potpis i dužan je
predmet ponovno upisati i slušati iduće akademske godine. Sve opravdane izostanke izvan dozvoljenog potrebno je dokumentirati.
Studenti moraju aktivno sudjelovati u nastavi na predavanjima i vježbama, a njihova spremnost na istraživački rad posebno se
očekuje tijekom izrade seminarskog rada. Uvjet za izlazak na pisani dio ispita je sakupljen potreban broj bodova iz pohađanja
nastave i seminarskog rada.

Weekly class schedule

 1. Uvod u predmet, informatičke i komunikacijske tehnologije u entomologiji
 2. Računalni prognozni modeli u određivanju optimalnog roka suzbijanja štetnika
 3. Senzori u poljoprivrednoj entomologiji i aplikaciji insekticida
 4. Nove metode i pristupi preciznog suzbijanja korova
 5. Metode (računalni vid) za usmjereno suzbijanje korova: usmjerena aplikacija bazirana na mapiranju i usmjerena aplikacija u stvarnom vremenu
 6. Računalni modeli za određivanje potrebe suzbijanja, izbora herbicida i optimalnog roka suzbijanja korova
 7. Moderne tehnologije u fitopatologiji
 8. Dronovi u fitopatologiji
 9. Hiperspektralne i multispektralne kamere u fitopatologiji
 10. Seminarski rad
 11. Seminarski rad
 12. Seminarski rad
 13. Terenske vježbe
 14. Terenske vježbe
 15. Terenske vježbe

Obligatory literature

 1. Nastavni materijali nastavnika na predmetu

Recommended literature

 1. Šćepanović, M., Brijačak, E., Sveticki, N., Šincek, D., Šoštarčić, V. (2018). Metode prognoze zakorovljenosti poljoprivrednih usjeva. Glasilo biljne zaštite, 1 (4):390-398.
 2. Šćepanović, M., Adakaya S., Šoštarčić, V., Brijačak, E., Pintar, A., Barić, K. (2018). Nove metode i pristupi preciznom suzbijanju korova. Glasilo biljne zaštite, 18 (5):488-499.
 3. Šćepanović, M., Šoštarčić, V, Masin, R., Barić, K. (2016). Modeli prognoze dinamike nicanja i bio - ekonomični modeli kao pomoć u integriranom suzbijanju korova. Glasilo biljne zaštite. 4:397 – 409
 4. Oerke, E.-C., Gerhards, R., Menz, G., Sikora, R.A. (2010). Precision Crop Protection – the Challenge and Use of Heterogeneity. Springer, Amsterdam.
 5. Oliver, M.A. (2010). Geostatistical Applications for Precision Agriculture. Springer, Amsterdam.
 6. Heege, H.J. (2013). Precision in Crop Farming. Springer, Amsterdam.

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.